Pravidla a podmínky

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ

(DÁLE JEN „SMLOUVA“)

OBECNÉ DEFINICE

Sázková společnost znamená internetový zdroj Melbet (dále jen „Společnost“), kde jsou uživatelům nabízeny online sázky.

Základní značka Společnosti je soubor prvků, které ji odlišují od ostatních a umožňují její snadnou rozpoznatelnost mezi uživateli. Hlavní značkou Společnosti (dále jen „Značka společnosti“) v rámci tohoto Partnerského programu je Melbet.

Webová stránka nebo zdroj Společnosti (dále také jen Melbet) je jedna nebo více webových stránek Společnosti, které v názvu domény obsahují zcela nebo zčásti Značku společnosti.

Produkty společnosti jsou služba nebo soubor služeb nabízených uživatelům na prostředcích Společnosti.

Partnerský program je typ spolupráce mezi Společností a Partnerem, realizovaný prostřednictvím zdrojů Společnosti, zejména Melbetpartners.com, v rámci kterého může Partner využít svůj zdroj nebo zdroje k propagaci služeb Společnosti a získat za to odměnu. Základní principy tohoto typu spolupráce jsou uvedeny níže a považují se za přijaté Partnerem od okamžiku registrace do Partnerského programu na Melbetpartners.com.

Partner (affiliate) je webmaster (fyzická nebo právnická osoba), který na Melbetpartners.com splňuje podmínky Partnerského programu, jehož hlavním cílem v rámci Partnerského programu je získávání Nových uživatelů pro Společnost, jakož i propagace jejích produktů.

Partnerský účet znamená osobní účet Partnera v Partnerském programu.

Noví uživatelé jsou uživatelé, kteří dříve neměli žádný hráčský účet na webových stránkách Melbet, kteří byli přivedeni Partnerem na webové stránky Společnosti prostřednictvím speciálních nástrojů, kteří se na Melbet zaregistrovali a provedli první vklad.

Doporučující odkaz je odkaz, který přesměruje na webové stránky Společnosti a obsahuje jedinečný identifikátor Partnera.

Výdělky jsou peněžní odměny, které Partner obdrží jako provizi ze zisků Nových uživatelů přivedených Partnerem.

Výplata je platba (výdělku), která je převedena Partnerovi z interního účtu Partnerského programu prostřednictvím externího platebního systému.

Vykazované období je časové období, které může být stanoveno, aby mohl Partner sledovat výsledky své práce v rámci Partnerského programu.

Reklamní materiály jsou textové, grafické, zvukové, videa a smíšené materiály reklamní povahy, které jsou používány k propagaci produktů Společnosti na internetu.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

‎1. Obecná ustanovení

‎1.1. Partner se zavazuje, že se před zahájením spolupráce se Společností seznámí se všeobecnými podmínkami Partnerského programu a bude je akceptovat.

‎1.2. Členem se může stát pouze uživatel starší 18 let, který splňuje podmínky Partnerského programu.

Společnost nenese odpovědnost vůči třetím stranám za to, že Partner nedodrží ustanovení o plnoletosti. V případě porušení této doložky má Společnost právo odmítnout výplatu Výdělku Partnerovi a zmrazit jeho Partnerský účet.

‎1.3. Partner nese plnou odpovědnost za bezpečnost osobních údajů a jejich uložení, včetně přihlašovacího jména a hesla. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu osobních údajů Partnera a/nebo jejich předání třetím osobám.

‎1.4. Společnost si v rámci Partnerského programu vyhrazuje právo odmítnout spolupráci s jakýmkoli Partnerem, přičemž není povinna toto odmítnutí zdůvodňovat.

1.5. Společnost si vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo revidovat tuto smlouvu bez předchozího oznámení partnerovi. Veškeré změny nebo dodatky nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění na webových stránkách. Společnost může, ale není povinna, takové změny partnerovi oznámit. Partner je povinen pravidelně kontrolovat tuto smlouvu a webové stránky z hlediska aktualizací. Další používání služeb a produktů společnosti po jakýchkoli změnách znamená, že partner souhlasí s revidovanou smlouvou.

Platnou verzí smlouvy je ta verze, která je zveřejněna na webových stránkách Partnerského programu.

‎1.6. Partner se může v Partnerském programu zaregistrovat pouze jednou a opětovná registrace, a to i jako dílčí partner (sub-partner), je přísně zakázána.

‎2. Umístění reklamních materiálů

‎2.1. Spolupráce s Partnerem v rámci Partnerského programu zahrnuje umístění Reklamního materiálu na zdrojích Partnera.

‎2.2. Při umisťování Reklamních materiálů v rámci spolupráce se Společností bude Partner striktně dodržovat zákony platné v zemi umístění Reklamního materiálu, požadavky regulačních orgánů a etické normy; bude používat pouze Reklamní materiály, které byly moderovány a schváleny Společností.

‎2.3. Pokud Partner připravuje vlastní Reklamní materiál, musí jej poskytnout zástupci Partnerského programu k moderaci a schválení. V případě porušení tohoto bodu Smlouvy se na Partnera vztahují důsledky uvedené v článku 2.9 Smlouvy.

‎2.4. Partner se zavazuje sledovat relevanci a správnost Reklamních materiálů umístěných na svých zdrojích (webové stránky, sociální sítě, komunikátory atd.). *

‎* Za nerelevantní Reklamní materiály jsou považovány:

‎- nesprávné podmínky pro propagační akce, bonusy a speciální nabídky;

‎- zastaralé reklamní prvky;

‎- Reklamní materiál obsahující nerelevantní logo Společnosti;

‎- Reklamní materiál, který používá název Společnosti nebo jednu z jejích značek a obsahuje odkazy na webové stránky konkurence. V případě takového porušení má Společnost právo okamžitě revidovat podmínky Smlouvy s Partnerem, přičemž si vyhrazuje právo zablokovat Partnerský účet.

‎2.5. Partner nese plnou a výhradní zodpovědnost za provoz a obsah zdroje nebo zdrojů, ve kterých je Reklamní materiál umístěn.

‎2.6. Partner zaručuje a zavazuje se zabránit tomu, aby na jeho zdroj nebo prostředky byly umístěny materiály, které jsou hanlivé, podléhají věkovým omezením, jsou nezákonné, škodlivé, výhružné, obscénní, rasově nebo etnicky nesnášenlivé nebo jinak nežádoucí či diskriminační, násilné, politicky nekorektní nebo jinak odporují právům Společnosti nebo právům třetích stran nebo je porušují.

‎2.7. Partner nesmí umístit žádnou reklamu nebo obsah propagující webové stránky Společnosti v zemích, kde je to zakázáno, včetně zemí, kde právě probíhá řešení situace.

‎2.8. Partner nesmí využívat motivovaný provoz (včetně schematického provozu).

‎2.9. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nároky třetích stran týkající se zdroje nebo zdrojů Partnera nebo jakýchkoli produktů či služeb s nimi spojených.

Pokud se na prostředcích Partnera objeví Reklamní materiál, který porušuje tuto Smlouvu, bude Partnerovi zasláno upozornění s žádostí o nahrazení takového materiálu. Partner se zavazuje, že do 5 (pěti) pracovních dnů toto porušení odstraní.

Pokud nebude záležitost v uvedené lhůtě vyřešena, vyhrazuje si Společnost prostřednictvím Partnerského programu právo zablokovat Partnerovi Výplaty, dokud nedojde k nápravě porušení.

V případě pokračujícího porušování tohoto bodu Smlouvy má Společnost prostřednictvím Partnerského programu právo revidovat podmínky spolupráce s Partnerem.

‎3. Zdroje návštěvnosti

‎3.1. Partner se při registraci zavazuje poskytnout úplné informace o zdrojích návštěvnosti, které hodlá ve spolupráci se Společností využívat.

‎3.2. Partner ponese odpovědnost za jakékoli úmyslné zatajení zdrojů návštěvnosti. Takové jednání může vést k tomu, že Společnost prostřednictvím Partnerského programu přijme sankční opatření, která mohou zahrnovat zablokování Výplat a revizi podmínek spolupráce s Partnerem.

‎3.3. Oddělení pro moderaci Společnosti má kontrolu nad souladem zdrojů návštěvnosti používaných Partnerem. Partner se může obrátit na podporu Partnerského programu s žádostí o vysvětlení.

‎4. Omezení používání duševního vlastnictví Společnosti

‎4.1. Partnerovi je zakázáno zcela nebo částečně kopírovat vzhled webových stránek hlavní značky Společnosti nebo jednotlivých vstupních stránek, jakož i webových stránek s obchodním názvem a ochrannou známkou Společnosti. Webové stránky nebo úvodní stránky Partnera navíc nesmí vzbuzovat dojem, že jsou provozovány nebo spojeny s hlavní značkou Společnosti a jakoukoli její přidruženou značkou.

‎4.2. Partner není oprávněn používat loga, grafiku a marketingové materiály Společnosti bez souhlasu jejích zástupců, s výjimkou materiálů obdržených v rámci Partnerského programu.

‎4.3. Partner se zavazuje, že si nezaregistruje ani nepoužije žádnou část webové adresy (domény) Společnosti, jejich interních stránek a mobilních aplikací, žádnou variantu názvu hlavní značky Společnosti nebo jiných značek Společnosti, která obsahuje název ochranné známky Společnosti nebo která je v jakémkoli rozsahu podobná názvu ochranné známky Společnosti. Partner souhlasí s právem Společnosti určit pravděpodobnost záměny.

‎4.4. Partner není oprávněn získávat/registrovat/používat klíčová slova, vyhledávací dotazy nebo jiné identifikátory pro vyhledávací systémy, portály, reklamní služby nebo jiné vyhledávací/referenční služby, které jsou totožné nebo podobné obchodním názvům (ochranným známkám) Společnosti nebo jiným ochranným známkám vlastněným Společností. Patří sem i meta tagy na webových stránkách Partnera, které jsou totožné nebo podobné s obchodními názvy (ochrannými známkami) Společnosti.

Partner není oprávněn vytvářet stránky a/nebo skupiny na sociálních sítích (mimo jiné na Facebooku, Twitteru atd.), které by mohly být nesprávně interpretovány jako stránky nebo skupiny Společnosti a/nebo ochranné známky Společnosti.

Partner se rovněž zavazuje, že nebude vytvářet ani distribuovat mobilní nebo webové aplikace či webové stránky, které by mohly být nesprávně interpretovány jako aplikace nebo webové stránky značek Společnosti.

‎4.5. V případě porušení bodů 4.1 - 4.4 této Smlouvy má Společnost právo přehodnotit podmínky spolupráce s Partnerem.

‎5. Konkurence

‎5.1. Partner se zavazuje, že nebude umisťovat Reklamní materiály nebo šířit Reklamní materiály jménem vedení, funkcionářů nebo jiných zaměstnanců Společnosti a zejména Partnerského programu. Veškeré Reklamní materiály a výzvy zákazníkům jménem Společnosti musí být zasílány z oficiálních e-mailových adres uvedených na internetových stránkách Společnosti.

‎5.2. Partner není oprávněn kontaktovat potenciální zákazníky způsobem, který by vedl ke konkurenci mezi Partnerem a Společností při propagaci webových stránek.

‎5.3. Jako reklamní prostředek Společnosti je Partnerovi zakázáno používat nevyžádanou poštu, kontextovou reklamu s některou ze značek Společnosti a reklamní formáty, jako je clickunder a popunder.

‎5.4. Partner souhlasí s tím, že nebude nabízet ani poskytovat žádné pobídky (finanční ani jiné) k registraci, vkladu nebo jakémukoli úkonu potenciálnímu Novému uživateli Společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti v rámci Partnerského programu, s výjimkou standardních reklamních programů, které Společnost může čas od času poskytovat prostřednictvím Partnerského programu.

‎5.5. Partner nesmí prostřednictvím svého Doporučujícího odkazu registrovat u Společnosti vlastní hráčský účet ani se spolčovat s jinými uživateli.

‎5.6. Partnerovi je zakázáno používat tzv. cookie-stuffing, tj.:

‎- otevírat webové stránky Melbet v iframe nulové velikosti, stejně jako v neviditelné zóně;

‎- implementovat tagy, skripty cookies a jiné podobné manipulace.

‎5.7. Partner má zakázáno používat ve vztahu k propagaci aplikací Společnosti model „view-through attribution“.

‎5.8. V případě porušení bodů 5.1 - 5.7 této Smlouvy si Společnost vyhrazuje právo přehodnotit podmínky spolupráce s Partnerem a může uzavřít Partnerský účet.

‎6. Důvěrné informace

‎6.1. Během doby trvání této Smlouvy může Partner obdržet důvěrné informace týkající se podnikání, provozu, technologií a Partnerského programu Společnosti (včetně např. Výdělků a dalších provizí, které Partner obdrží v rámci Partnerského programu).

‎6.2. Partner se zavazuje, že neprozradí ani nepředá žádné důvěrné informace žádné třetí straně, pokud k tomu nezíská předchozí písemný souhlas Společnosti. Důvěrné informace bude Partner používat pouze pro účely této Smlouvy. Povinnosti Partnera týkající se Důvěrných informací zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

‎6.3. V případě porušení bodů 6.1 - 6.2 této Smlouvy má Společnost právo ukončit Smlouvu s Partnerem a uplatnit sankce v souladu s platnými právními předpisy o ochraně důvěrných informací.

‎7. Poplatek za přilákání Nových uživatelů

‎7.1. Výdělek Partnera nemá pevnou hodnotu a závisí na příjmech Společnosti získaných od Nových uživatelů, kteří se zaregistrovali prostřednictvím Odkazu Partnera, a také na kvalitě provozu.

‎7.2. Ihned po registraci obdrží každý nový Partner licenční poplatek ve výši 20 (dvaceti) % čistého zisku Společnosti získaného od Nových uživatelů, které Partner přilákal po dobu 3 (tří) kalendářních měsíců za účelem zvýšení obratu. Po uplynutí stanoveného období 3 (tří) kalendářních měsíců dosáhne odměna 15 (patnáct) % čistého zisku Společnosti z Nových uživatelů přilákaných Partnerem, s možností zvýšení procenta odměny podle počtu přilákaných Nových uživatelů: až na 20 (dvacet) % a 25 (dvacet pět) %. Podmínky zvýšení poplatku může Partner přezkoumat u zástupce Partnerského programu.

‎7.3. Pokud během 3 (tří) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřiláká Partner více než 3 (tři) Nové uživatele, je Společnost oprávněna (nikoliv však povinna) upravit podmínky spolupráce s Partnerem, včetně snížení výše poplatků, které má Partner obdržet, nebo pozastavit provozování účtu Partnera v Partnerském programu. V jednotlivých případech může nastat otázka ukončení stávající Smlouvy s Partnerem.

Aktivní činnost Partnera při propagaci značek Společnosti se naopak může stát příležitostí ke zlepšení podmínek spolupráce, zejména zvýšením výše poplatku. Partner bude informován poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Partnerském účtu.

‎8. Úhrada poplatků

‎8.1. Partner může obdržet Výdělek jednou týdně (každé úterý za období od pondělí do neděle předchozího týdne včetně), avšak pouze v případě, že se předem dohodl s manažerem Společnosti na podmínkách platby, a také v případě, že výše Výdělku přesahuje minimální hodnotu výplaty - 30,00 USD (třicet amerických dolarů) a přilákal více než 4 hráče. Prostředky, které jsou k dispozici k výběru, jsou tvořeny z plně vypočtených událostí. Příjmy z událostí, které ještě nebyly vypočteny, budou zadrženy až do úplného vyhodnocení (hold).

Pokud Partner nemá na svém Partnerském účtu výše uvedenou minimální částku, budou prostředky automaticky převedeny do dalšího období a tak dále, dokud nedojde k nashromáždění požadované částky. Záporný zůstatek se rovněž převádí do dalšího měsíce.

‎8.2. Partnerský program Společnosti může odložit Výplaty Partnerovi až o 2 (dva) měsíce v případě nepředvídaných technických poruch Partnerského programu, jakož i v případě, že je nutné ověřit Partnera a jeho zdroje návštěvnosti. V případě opožděné Výplaty si může Partner vyjasnit důvody s osobním manažerem Společnosti - zástupcem Partnerského programu.


8.3. Společnost má jediné a výhradní právo vypočítávat a vyplácet výdělky na účet partnera v měně, která odpovídá příjmu z nových uživatelů, které partner přivedl.

‎9. Postup řešení sporů

‎9.1. Partner může vznést námitku proti jakémukoli rozhodnutí zástupců Partnerského programu. Za tímto účelem se Partner obrátí na oddělení podpory Partnerského programu a uvede své námitky.

‎9.2. Veškeré informace jsou Partneři povinni poskytovat výhradně písemně na oficiální e-mailovou adresu Oddělení podpory Partnerského programu. Kontaktní údaje oddělení podpory jsou uvedeny na webových stránkách Partnerského programu.

‎9.3. Služba podpory Partnerského programu má právo odmítnout prošetření stížnosti, pokud Partner není schopen předložit důkazy o tom, že k porušení nedošlo.

‎9.4. Lhůta pro posouzení stížnosti činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

‎9.5. Po posouzení stížnosti je jakékoli rozhodnutí přijaté Společností týkající se partnerského programu Melbet konečné a nepodléhá přezkumu. Společnost si vyhrazuje právo smazat jakoukoli komunikaci obsahující vulgarismy, urážky, podněcování k násilí nebo falešná obvinění a řádně pozastavit spolupráci s Partnerem odpovědným za zasílání takové komunikace.