Правила и услови

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСТВО
‎(ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: ДОГОВОР)
ОПШТИ ДЕФИНИЦИИ NOSACĪJUMI

Букмејкерска компанија е интернет-ресурсот Melbet (во натамошниот текст „Компанијата “), каде што на корисниците им се нудат функции за онлајн обложување.


Главен бренд на Компанијата е збир на компоненти кои ја разликуваат компанијата од останатите, што ја прави лесно препознатлива меѓу корисниците. Главниот бренд на компанијата (во натамошниот текст: Бренд на компанијата) за оваа Партнерска програма е Melbet.


Вебсајт или ресурс на компанијата (во натамошниот текст, исто така наречен Melbet) се еден или повеќе вебсајтови на Компанијата кои целосно или делумно го содржат Брендот на компанијата во името на доменот.


Производите на компанијата се услуга или збир на услуги што им се нудат на корисниците на ресурсите на Компанијата.


Партнерска програма е вид на соработка помеѓу компанијата и Партнерот, која се спроведува преку ресурсите на Компанијата, особено Melbetpartners.com, во која Партнерот користејќи ги својот ресурс или ресурси може да ги рекламира услугите на Компанијата и да добива надомест за возврат. Основните принципи на овој тип на соработка се наведени подолу и ќе се сметаат за прифатени од страна на Партнерот од моментот на нејзиното регистрирање во Партнерската програма на Melbetpartners.com.


Партнер е вебмастер (физичко или правно лице) кој ги исполнува условите на Партнерската програма на Melbetpartners.com, чија главна цел како дел од Партнерската програма е да привлече нови корисници на ресурсите на Компанијата, како и да ги промовира нејзините производи.


Партнерска сметка е лична сметка на Партнерот во Партнерската програма.


Нови корисници се корисниците кои претходно немале играчка сметка на кој било вебсајт на Melbet, кои биле привлечени од страна на Партнерот на вебсајтот на Компанијата преку специјални алатки, кои регистрирале играчка сметка на Melbet и го направиле првиот депозит.


Врската за упатување е врска до вебсајтот на Компанијата која го содржи уникатниот идентификатор на Партнерот.
Заработката се паричните награди кои ги добива Партнерот во вид на провизија за добивката од Нови корисници донесени од страна на Партнерот.


Плаќање е исплата (заработка), која се пренесува на Партнерот од внатрешната сметка на Партнерската програма преку надворешен платежен систем.


Период на известување е временски период што може да се одреди со цел Партнерот да ги следи резултатите од својата работа во рамките на Партнерската програма.


Рекламни материјали се текстуални, графички, аудио, видео и комбинирани материјали од рекламен карактер, кои служат за промоција на производите на Компанијата на интернет.


ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ДОГОВОРОТ


‎1. Општи одредби
‎1.1. Партнерот се обврзува да се запознае со правилата и условите на Партнерската програма пред да започне со работа со Компанијата, како и да ги прифати.


‎1.2. Само корисник на возраст од 18 и повеќе години може да стане член и да ги исполнува условите на Партнерската програма.
Компанијата нема да биде одговорна пред трети лица за неуспехот на Партнерот да се придржува кон клаузулата за полнолетност. Доколку оваа клаузула е прекршена, Компанијата ќе има право да одбие да му ја исплати на заработката на Партнерот, како и да ја замрзне неговата Партнерска сметка.


‎1.3. Партнерот ќе ја сноси целосната одговорност за безбедноста на личните податоци, нивното складирање, вклучително со корисничкото име и лозинката. Компанијата нема да биде одговорна за губење на лични податоци од страна на Партнерот и/или нивно пренесување на трети страни.


‎1.4. Преку Партнерската програма, Компанијата го задржува правото да одбие да соработува со кој било Партнер, при што Компанијата не е обврзана да даде објаснување за своето одбивање.

1.5. Компанијата го задржува единственото дискреционо право да го промени, измени или ревидира овој Договор без претходно известување до Партнерот. Сите измени или дополнувања ќе стапат во сила веднаш по објавувањето на веб -сајтот. Компанијата може, но нема да биде должна да го извести Партнерот за промените. Единствено партнерот е одговорен редовно да го проверува овој договор и веб-сајтот за ажурирања. Континуираната употреба на услугите и производите на Компанијата по какви било измени значи дека Партнерот го прифаќа ревидираниот Договор.

Важечка верзија на Договорот ќе биде верзијата што е објавена на веб-сајтот на Партнерската програма.


‎1.6. Партнерот може да се регистрира во Партнерската програма само еднаш, при што пререгистрацијата, вклучително и како под-партнер е строго забранета.


2. Поставување на рекламни материјали
‎2.1. Соработката со Партнерот во рамките на Партнерската програмата подразбира поставување на рекламни материјали на ресурсот или ресурсите на Партнерот.


‎2.2. При поставувањето на рекламните материјали во рамките на соработката со Компанијата, Партнерот строго ќе ги почитува законите што се применуваат во земјата на пласирањето на рекламните материјали, барањата на регулаторите и етичките стандарди; ќе ги користи само рекламните материјали кои се модерирани и одобрени од страна на Компанијата.


‎2.3. Кога Партнерот подготвува свои рекламни материјали, императив е Партнерот да му ги даде таквите рекламни материјали за модерирање и одобрување на претставникот на Партнерската програма. Во случај на прекршување на оваа клаузула од Договорот, Партнерот подлежи на последиците наведени во клаузула 2.9 од Договорот.


‎2.4. Партнерот се согласува да ја следи релевантноста и точноста на рекламните материјали поставени на неговиот ресурс или ресурси (вебсајтови, социјални мрежи, инстант-месинџери, итн.). *
‎* Нерелевантни рекламни материјали се:
‎- неточни услови за промоции, бонуси и специјални понуди;
‎- застарени креативни решенија;
‎- Рекламни материјали кои содржат нерелевантно лого на Компанијата;
‎- Рекламни материјали кои го користат името на Компанијата или еден од нејзините брендови и кои содржат линкови до вебсајтови на конкурентите. Во случај на такво прекршување, Компанијата ќе има право веднаш да изврши ревизија на условите од Договорот со Партнерот, притоа задржувајќи ја можноста за блокирање на неговата Партнерска сметка.


‎2.5. Партнерот ќе биде целосно и единствено одговорен за работата и содржината на ресурсот или ресурсите каде што се поставени рекламните материјали.


2.6. Партнерот гарантира и се обврзува да спречи ставање на своите ресурси или ресурси на какви било материјали кои се клеветнички, предмет на возрасни ограничувања, незаконски, штетни, заканувачки, непристојни, расно или етнички нетолерантни, или на друг начин непожелни или дискриминаторски, насилни, политички некоректни или кои се на било кој друг начин во спортивност со или ги кршат правата на Компанијата или правата на трети лица.


‎2.7. Партнерот не смее да поставува реклами или содржини кои го промовираат вебсајтот на Компанијата во земји каде што тоа е забрането, вклучувајќи ги и земјите каде што ситуацијата е во процес на решавање.


‎2.8. Партнерот не може да користи мотивиран (вклучувајќи шематски) сообраќај.


‎2.9. Компанијата нема да биде одговорна за какви било побарувања на трети страни поврзани со ресурсот или ресурсите на Партнерот, какви било производи или услуги поврзани со него.
Доколку рекламни материјали се најдат на ресурсот или ресурсите на Партнерот кои го прекршуваат овој Договор, ќе се испрати предупредување до Партнерот со барање за замена на таквите материјали. Партнерот се согласува да го поправи настанатото прекршување во рок од 5 (пет) работни дена.
Доколку проблемот остане нерешен во наведениот рок, тогаш преку Партнерската програма Компанијата го задржува правото да ги блокира плаќањата до Партнерот се додека не се надмине прекршувањето.
Во случај на редовно прекршување на оваа клаузула од Договорот, тогаш Компанијата преку Партнерската програма ќе има право да ги ревидира условите за соработка со Партнерот.


3. Извори на сообраќај
‎3.1. При регистрирањето, Партнерот се согласува да обезбеди сеопфатни информации за изворите на сообраќај што има намера да ги користи во соработка со Компанијата.


‎3.2. Партнерот ќе биде одговорен за секое намерно прикривање на изворите на сообраќај. Овие дејствија може да ја наведат Компанијата, преку Партнерската програма, да донесе казнени мерки кои би можеле да вклучуваат блокирање на плаќањата и ревидирање на условите за соработка со Партнерот.


‎3.3. Модераторската служба на Компанијата ќе има контрола врз почитувањето на условите на изворите на сообраќај што ги користи Партнерот. Партнерот може да контактира со Службата за поддршка на Партнерската програма за појаснување.


‎4. Ограничувања за користење на предметите кои се интелектуална сопственост на Компанијата
‎4.1. На Партнерот му е забрането целосно или делумно да го копира изгледот на вебсајтите или поединечните целни страници на главниот бренд на компанијата, како и вебсајтовите на трговските имиња и заштитните знаци регистрирани од Компанијата. Дополнително, вебсајтовите или целните страници на Партнерот нема да остават впечаток дека се управувани или поврзани со главниот бренд на Компанијата и кој било од неговите поврзани брендови.


‎4.2. Партнерот нема право да ги користи логоата, графичките решенија и маркетиншките материјали на Компанијата без согласност на претставниците на Компанијата, освен за материјалите што се добиваат како дел од Партнерската програма.


‎4.3. Партнерот се согласува да не се регистрира или користи како дел од адресата на вебсајтот (доменот), своите внатрешни страници и мобилни апликации, каква било варијација на името на главниот Бренд на Компанијата или други брендови на компанијата, што вклучува или се состои од име на која бил бренд на компанијата, или кој до степен на забуна е сличен на името на заштитниот знак на компанијата. Партнерот се согласува со правото на Компанијата да ја одреди веројатноста за забуна.


‎4.4. Партнерот нема право да стекнува/регистрира/користи клучни зборови, барања за пребарување или други идентификатори за употреба во какви било системи за пребарување, портали, рекламни услуги или други услуги за пребарување/референца кои се идентични или слични на какви било трговски имиња (заштитни знаци) на компанијата или на кој било друг бренд во сопственост на Компанијата. Тие вклучуваат мета-ознаки на вебсајтот на Партнерот кои се идентични или слични на кое било од трговските имиња (заштитни знаци) на Компанијата.
Партнерот нема право да создава страници и/или групи на какви било социјални мрежи (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Facebook, Twitter, итн.) кои може погрешно да се протолкуваат како страници или групи на компанијата и/или брендови на Компанијата.
Партнерот, исто така, се согласува да не создава или дистрибуира мобилни или веб-апликации, како и вебсајтови што може погрешно да се протолкуваат како апликации или вебсајтови на брендовите на Компанијата.


4.5. Во случај на прекршување на клаузулите 4.1 - 4.4 од овој Договор, Компанијата ќе има право да ги ревидира условите за соработка со Партнерот.


5. Конкуренција
‎5.1. Партнерот се согласува да не става рекламни материјали и да не дистрибуира рекламни материјали во име на администрацијата, менаџерите или другите вработени во Компанијата и, особено, Партнерската програма. Сите рекламни материјали и апели до клиентите во име на компанијата ќе бидат испратени од официјалните email адреси наведени на вебсајтот на Kомпанијата.


‎5.2. Партнерот нема да има право да контактира со потенцијални клиенти на кој било начин што ќе резултира со конкуренција помеѓу Партнерот и Компанијата за промоција на вебсајтот или вебсајтовите.


‎5.3. Како средство за рекламирање на Компанијата, на Партнерот му е забрането да користи спам пошта, контекстуално рекламирање со кој било од брендовите на Компанијата и рекламни формати како што се кликандер и попандер.


‎5.4. Партнерот се согласува дека нема да понуди или да обезбеди стимули (финансиски или други) за регистрирање, правење депозит или преземање какви било активности кон кој било потенцијален нов корисник на Компанијата без претходна писмена согласност од Компанијата како дел од Партнерската програма, освен за стандардни рекламни програми што Компанијата може одвреме-навреме да ги доставува преку Партнерската програма.


‎5.5. На Партнерот му е забрането да регистрира сопствена играчка сметка во Компанијата преку својот Линк за упатување, како и да влегува во заговор со други корисници.


5.6. На Партнерот му е забрането да користи тактика на полнење колачиња, имено:
‎ - отворање на вебсајтот Melbet во iframe со големина нула, како и во невидливата зона;
‎- имплементирање тагови, скрипти за колачиња и други слични манипулации.


‎5.7. На Партнерот му е забрането да користи модел на атрибуција преку прегледи за промоција на апликациите на Компанијата.


‎5.8. Во случај на прекршување на клаузулите ‎5.1 - 5.7 од овој Договор, Компанијата го задржува правото да ги ревидира условите за соработка со Партнерот и може да ја затвори Партнерската сметка.


6. Доверливи информации
‎6.1. Во текот на времетраењето на овој Договор, на Партнерот може да му бидат доставени доверливи информации поврзани со бизнисот на Компанијата, работата, технологиите и Партнерската програма (вклучувајќи, на пример, заработка и други провизии што ги добива Партнерот како дел од Партнерската програма).


‎6.2. Партнерот се согласува да не открива или пренесува никакви доверливи информации на трети страни, освен ако Партнерот нема добиено претходна писмена согласност од Компанијата. Партнерот ќе користи доверливи информации само за да ги постигне целите на овој Договор. Обврските на Партнерот во врска со доверливите информации остануваат и по раскинувањето на овој Договор.


‎6.3. Во случај на прекршување на клаузулите ‎6.1 - 6.2 од овој Договор, Компанијата има право да го раскине Договорот со Партнерот и да примени казни во согласност со важечките закони за заштита на доверливите информации.


7. Надомест за привлекување нови корисници
‎7.1. Заработката на Партнерот нема да има фиксна вредност и ќе зависи од приходот на Компанијата добиен од новите корисници кои се регистрирале преку линкот за упатување на Партнерот, како и од квалитетот на сообраќајот.


‎7.2. Веднаш по регистрацијата, секој нов Партнер добива надомест во износ од 20 (дваесет)% од нето добивката на Компанијата добиена како резултат на нови корисници привлечени од Партнерот за 3 (три) календарски месеци заради зголемување на прометот. По истекот на наведениот период од 3 (три) календарски месеци, износот на надоместот ќе изнесува од 15 (петнаесет)% од нето добивката на Друштвото добиена како резултат на новите корисници привлечени од Партнерот, со можност за зголемување на процентот на надоместот во зависност од бројот на привлечени нови корисници: до 20 (дваесет)% и 25 (дваесет и пет)%. Партнерот може да ги ревидира условите за зголемување на висината на надоместот со претставникот на Партнерската програма.


‎7.3. Доколку во рок од 3 (три) последователни календарски месеци Партнерот не привлече повеќе од 3 (три) нови корисници, Компанијата има право (но не е обврзана) да ги промени условите за соработка со Партнерот, вклучително и намалување на износот на надоместот кој треба да го добие Партнерот или да ја прекине работата на Партнерската сметка во рамките на Партнерската програма. Во поединечни случаи, може да се покрее прашањето за раскинување на тековниот Договор со Партнерот.
За возврат, активните активности на Партнерот за промовирањето на брендовите на Компанијата може да станат повод за подобрување на условите за соработка, особено зголемување на висината на надоместот. Партнерот ќе биде известен за тоа со писмо на email адресата наведена во Партнерската сметка.


‎8. Плаќање на надомест
‎8.1. Партнерот може да ја добива заработката еднаш неделно (секој вторник, за периодот од понеделникот до неделата од претходната седмица, вклучително), но само доколку претходно ги договорил деталите за плаќањето со менаџерот на Компанијата, како и доколку заработените средства ја надминуваат минималната вредност за плаќање - 30$ (триесет американски долари) и привлекле повеќе од 4 играчи. Средствата достапни за повлекување се формираат од целосно пресметани настани. Приходите од настани кои сè уште не се пресметани ќе се задржуваат до целосното намирување (задржување).
Доколку Партнерот ја нема горенаведената минимална сума на својата Партнерска сметка, тогаш средствата автоматски ќе се префрлат на следниот период и така натаму, сè додека не се акумулира потребната сума. Негативниот биланс, исто така, се пренесува на следниот месец.


‎8.2. Партнерската програма на Компанијата има право да ги одложи плаќањата за Партнерот до 2 (два) месеци во случај на непредвидени технички дефекти во Партнерската програма, како и доколку е потребно да се потврди Партнерот и неговите извори на сообраќај. Во случај на доцнење со плаќањето, Партнерот може да ги разјасни причините за тоа со личниот менаџер на Чомпанијата - претставник на Партнерската програма.

8.3. Компанијата го има единственото и ексклузивното право да ја пресмета и распредели Добивката на сметката на Партнерот во истата валута како и приходот добиен од Компанијата од новите корисници привлечени од страна на Партнерот.


‎9. Постапка за решавање на спорови
‎9.1. Партнерот може да ги оспори сите одлуки на претставниците на Партнерската програма. За таа цел, Партнерот ќе стапи во контакт со Службата за поддршка на Партнерската програма и ќе ги наведе своите аргументи.


‎9.2. Сите информации треба да бидат обезбедени од страна на Партнерите само во писмена форма на официјалната email адреса на Службата за поддршка на Партнерската програма. Деталите за контакт на Службата за поддршка се дадени на вебсајтот на Партнерската програма.


‎9.3. Службата за поддршка на Партнерската програма ќе има право да одбие да ја разгледа жалбата доколку Партнерот не обезбеди докази за непостоење на даденото прекршување.


‎9.4. Рокот за разгледување на жалбата е 14 (четиринаесет) работни дена од денот на нејзиниот прием.


‎9.5. По разгледувањето на жалбата, сите одлуки донесени од Компанијата во врска со Партнерската програма Melbet се конечни и не се предмет на ревизија. Компанијата го задржува правото да ги избрише сите комуникации што содржат вулгарности, навреди, поттикнување насилство или лажни обвинувања, и последователно да ја прекине соработката со Партнерот одговорен за испраќање такви комуникации.