תנאים והתניות

הסכם שותפות

(להלן ייקרא "ההסכם")

הגדרות כלליות

חברת ההימורים הינה משאב האינטרנט Melbet (להלן "החברה"), בו מוצעים למשתמשים מתקני הימורים.

המותג העיקרי של החברה הוא סדרה של רכיבים המבדילים בין החברה לבין כל האחרים, והופכים אותה למוכרת היטב בין המשתמשים. המותג העיקרי של החברה (להלן "מותג החברה") עבור תוכנית שותפים זו הוא Melbet.

האתר או המשאב של החברה (להלן "Melbet") הינו אתר אחד או יותר המכילים את מותג החברה במלואו או בחלקו בשם הדומיין.

מוצרי החברה הם השירות או ערכת השירותים המוצעים במשאבי החברה.

תוכנית השותפים הינה סוג של שיתוף פעולה בין החברה ובין השותף, הממומשת באמצעות משאבי החברה, במיוחד: Melbetpartners.com, ובה השותף המשתמש במשאביו יכול לפרסם את שירותי החברה ולקבל תגמול בתמורה. העקרונות הבסיסיים של שיתוף פעולה זה מוגדרים להלן, וייחשבו כמקובלים על השותף מרגע הרשמתו לתוכנית השותפים באתר Melbetpartners.com.

השותף הינו מנהל אתר – webmaster – (אדם או ישות משפטית) אשר עומד בתנאי תוכנית השותפים באתר Melbetpartners.com, שמטרתו העיקרית כחלק מתוכנית השותפים היא להביא משתמשים חדשים למשאב החברה, כמו גם לקדם את מוצריה.

חשבון השותף הינו חשבון אישי של השותף בתוכנית השותפים.

משתמשים חדשים הם משתמשים שלא היו בעבר בעלי חשבון משתמש בשום אתר של Melbet, שהגיעו לאתר החברה בזכות כלים מיוחדים שבהם עשה השותף שימוש, יצרו חשבון משתמש באתר Melbet וביצעו הפקדה ראשונה.

קישור הפניה הינו קישור לאתר החברה, המכיל מזהה ייחודי של השותף.

רווחים הינם תגמולים כספיים שהשותף מקבל כעמלה על רווחים ממשתמשים חדשים שהובאו על ידי השותף.

תשלום הינו תשלום (רווחים), המועבר לשותף מחשבון תוכנית השותפים הפנימי באמצעות מערכת תשלום חיצונית.

תקופת דו"ח הינה פרק זמן שניתן לקבוע כדי לאפשר לשותף לעקוב אחר תוצאות עבודתו עם תוכנית השותפים.

חומרי פרסום הינם חומרי תמליל, גרפיקה, שמע, וידאו או תערובת של חומרים אלה, בעלי טבע פרסומי, המשמשים לקידום מוצרי החברה באינטרנט.

תנאים והתניות של ההסכם

  1. תנאים כלליים

1.1. השותף לוקח על עצמו ליידע עצמו בנוגע לתנאים ולהתניות של תוכנית השותפים, ולהסכים להם, קודם לתחילת העבודה עם החברה.

1.2. רק משתמש בן 18 ומעלה יכול להפוך לחבר ולמלא את תנאי תוכנית השותפים.

החברה לא תהיה אחראית מול צד שלישי לאי-עמידה בתנאי סעיף גיל המינימום. אם סעיף זה מופר, תהיה לחברה הזכות לסרב לשלם לשותף את הרווחים, ולהקפיא את חשבון השותף.

1.3. השותף יישא באחריות מלאה לאבטחת נתונים אישיים ואחסונם, כולל פרטי משתמש וסיסמה. החברה לא תהיה אחראית לאובדן נתונים אישיים על ידי השותף ו/או להעברתם לצד שלישי.

1.4. באמצעות תוכנית השותפים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשתף פעולה עם שותף כלשהו, בעוד החברה אינה מחויבת להצדיק את סירובה.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, לתקן או לערוך הסכם זה ללא הודעה מוקדמת לשותף. כל שינוי או תיקונים ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום באתר. החברה רשאית, אך לא חייבת, להודיע לשותף על שינויים כאמור. השותף אחראי לבצע בדיקה שוטפת של הסכם זה ושל האתר לצורך עדכונים. המשך השימוש בשירותים ובמוצרים של החברה לאחר כל שינוי מהווה את הסכמת השותף להסכם המתוקן.

הגרסה התקפה של ההסכם תהיה הגרסה שמופיעה באתר תוכנית השותפים.

1.6. השותף יכול להירשם לתוכנית השותפים רק פעם אחת, והרשמה חוזרת, כולל כתת-שותף, אסורה בהחלט.

  1. הצבת חומרי הפרסום

2.1 משמעות שיתוף הפעולה עם השותף כחלק מתוכנית השותפים היא הצבת חומרי פרסום במשאב או משאבי השותף.

2.2. בהצבת חומרי פרסום כחלק משיתוף הפעולה עם החברה, על השותף לעמוד בחומרה בחוקים הישימים במדינה בה מבוצעת הצבת חומרי הפרסום, בדרישות הפיקוח ובסטנדרטים המוסריים; להשתמש רק בחומרי פרסום שתואמו ואושרו על ידי החברה.

2.3. כששותף מכין חומרי פרסום משלו, חובה עליו לספק חומרי פרסום אלה לנציג תוכנית השותפים למטרות תיאום ואישור. במקרה של הפרת סעיף זה בהסכם, השותף יישא בתוצאות המפורטות בסעיף 2.9 של הסכם זה.

2.4. השותף מסכים לפקח על הרלוונטיות והדיוק של חומרי הפרסום המוצבים במשאב או משאבים שלו (אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, יישומי שליחת הודעות, וכו').

* חומרי פרסום לא רלוונטיים הינם:

- תנאים שגויים למבצעים, בונוסים ומבצעים מיוחדים;

- תצוגות לא עדכניות;

- חומרי פרסום הכוללים לוגו לא רלוונטי של החברה;

- חומרי פרסום העושים שימוש בשם החברה או באחד ממותגיה, ושכוללים קישורים לאתרים של חברות מתחרות. במקרה של הפרה כזו, לחברה תהיה הזכות לשנות מיידית את תנאי ההסכם עם השותף, תוך שמירת האפשרות לחסום את חשבון השותף.

2.5. השותף יישא באחריות מלאה ובלעדית על הניהול והתכנים במשאב או משאבים בהם מוצבים חומרי הפרסום.

2.6. השותף מבטיח ונוטל על עצמו למנוע הצבת חומרים משמיצים במשאב או משאבים שלו, כמו גם חומרים הנתונים תחת הגבלות גיל, חומרים בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, מגונים, חומרים גזעניים או בלתי-סובלניים לקבוצות אתניות, חומרים בלתי רצויים מכל בחינה שהיא, או חומרים מפלים, אלימים, שאינם תקינים פוליטית, או הסותרים או מפרים את זכויות החברה או צד שלישי בכל צורה אחרת.

2.7. השותף לא יציב כל פרסום או תוכן המקדם את אתר החברה במדינות בהן הדבר אסור, כולל מדינות בהן העניין נתון בתהליכי הסדרה.

2.8. השותף לא ישתמש בתעבורה מתוגמלת (כולל תעבורה סכימטית).

2.9. החברה לא תהיה אחראית לכל תביעות של צד שלישי הקשורות במשאבי השותף, או למוצרים או שירותים כלשהם הקשורים בהם.

אם יימצאו במשאבי השותף חומרי פרסום המפרים הסכם זה, תישלח אזהרה לשותף עם בקשה להחליף את החומרים המדוברים. השותף מסכים לתקן את ההפרה הנדונה בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים.

אם העניין לא נפתר במהלך פרק הזמן המצוין, החברה – באמצעות תוכנית השותפים – שומרת לעצמה את הזכות לעצור תשלומים לשותף עד שההפרה תתוקן.

במקרה של הפרה נשנית של סעיף של ההסכם, תהיה לחברה – באמצעות תוכנית השותפים – הזכות לשנות את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף.

  1. מקורות תעבורה

3.1. בעת ההרשמה השותף מסכים לספק מידע מקיף אודות מקורות התעבורה בהם הוא מתכנן להשתמש בשיתוף הפעולה עם החברה.

3.2. השותף יישא באחריות עבור כל הסתרה מכוונת של מקורות תעבורה. פעולות אלה עשויות להביא את החברה, באמצעות תוכנית השותפים, לביצוע פעולת ענישה שעשויה לכלול עצירת תשלומים ושינוי של תנאי הסכם שיתוף הפעולה עם השותף.

3.3 לשירות התיאום של החברה תהיה שליטה על עמידה בתנאים של מקורות התעבורה בהם משתמש השותף. השותף יכול ליצור קשר עם תמיכת תוכנית השותפים לשם הבהרות.

  1. הגבלות על שימוש במושאי הקניין הרוחני של החברה

4.1. אסור לשותף להעתיק באופן מלא או חלקי את המראה של האתרים או עמודי הכניסה של המוצר הראשי של החברה, כמו גם אתרים של שמות מסחריים וסימנים מסחריים הרשומים על ידי החברה. בנוסף, האתרים ועמודי הכניסה של השותף לא יתנו את הרושם שהם מנוהלים על ידי המותג העיקרי של החברה, או קשורים אליו או איזה מהמותגים הקשורים אליו.

4.2. לשותף לא תהיה זכות להשתמש בלוגו, גרפיקה, וחומרי פרסום של החברה ללא הסכמה מטעם נציגי החברה, למעט חומרים המתקבלים כחלק מתוכנית השותפים.

4.3. השותף מסכים שלא לרשום או להשתמש כחלק מכתובת האתר (דומיין), העמודים הפנימיים והאפליקציות לנייד, גרסה כלשהי של שם המותג הראשי של החברה או מותגים אחרים של החברה, הכוללים או מורכבים משם של מותג כלשהו של החברה, או שהם דומים במידה הגורמת בלבול עם השם המסחרי של החברה. השותף מסכים לזכות החברה לקבוע היתכנות של בלבול.

4.4. לשותף לא תהיה הזכות לרכוש/לרשום/להשתמש במילות מפתח, שאילתות חיפוש, או מזהים אחרים המשמשים בכל מערכת חיפוש שהיא, פורטלים, שירותי פרסום, או שירותי חיפוש/הפניה אחרים, שהם זהים או דומים לשמות המסחריים (סימנים מסחריים) של החברה או כל מותג אחר בבעלות החברה. אלה כוללים מטא-תגיות באתרי השותף, שהן זהות או דומות לשמות המסחריים של החברה (סמלים מסחריים).

לשותף לא תהיה הזכות ליצור עמודים ו/או קבוצות ברשתות חברתיות (כולל אך לא מוגבל ל: Facebook, Twitter, וכו'), אשר עלולים להיתפס בטעות כעמודים או קבוצות של החברה ו/או של מותגי החברה.

השותף גם מסכים שלא ליצור או להפיץ אפליקציות לנייד או לרשת, כמו גם אתרים שעלולים להיתפס בטעות כאפליקציות או אתרים של החברה.

4.5. במקרה של הפרה של סעיפים 4.1 - 4.4 של הסכם זה, תהיה לחברה הזכות לשנות את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף.

  1. תחרות

5.1. השותף מסכים שלא להציב חומרי פרסום ולא להפיץ חומרי פרסום בשם צוות ההנהלה, המנהלים, או עובדים אחרים של החברה, ובפרט של תוכנית השותפים. כל חומרי הפרסום והפניות ללקוחות בשם החברה יישלחו מכתובות אימייל רשמיות המופיעות באתר החברה.

5.2. לא תהיה לשותף זכות ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים בכל דרך שתיצור תחרות בין השותף ובין החברה בנוגע לקידום האתר או האתרים.

5.3. כאמצעי לפרסום החברה, אסור לשותף להשתמש ב"דואר זבל", פרסום קונטקסטואלי עם איזה ממותגי החברה, ופורמטים פרסומיים כגון פרסומות "clickunder" או "popunder".

5.4. השותף מסכים שלא להציע או לספק תמריצים (פיננסיים או אחרים) להרשמה, ביצוע הפקדה, או כל פעולה אחרת ללקוחות חדשים פוטנציאליים של החברה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מטעם החברה, כחלק מתוכנית השותפים, למעט בתוכניות פרסום סטנדרטיות אותן החברה עשויה לספק מעת לעת דרך תוכנית השותפים.

5.5. אסור לשותף לפתוח חשבון שחקן משל עצמו באמצעות קישור ההפניה, או להפעיל קנוניה עם משתמשים אחרים.

5.6. אסור לשותף להשתמש בטכניקת "קוקי-סטאפינג", כלומר:

- לפתוח iframe של אתר Melbet בגודל אפס, או באזור בלתי נראה;

- להטמיע תגיות, קודי קוקיז, ומניפולציות דומות אחרות.

5.7. אסור לשותף להשתמש במודל view-through attribution כמכשיר לקידום האפליקציות של החברה.

5.8. במקרה של הפרת אחד הסעיפים 5.1 - 5.7 של הסכם זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף ועשויה לסגור את חשבון השותף.

  1. מידע חסוי

6.1. במהלך תקופת הסכם זה, ייתכן ויסופק לשותף מידע חסוי הקשור לעסקי החברה, פעולותיה, הטכנולוגיות שלה ותוכנית השותפים (כולל למשל, רווחים ועמלות אחרות שהתקבלו על ידי השותף כחלק מתוכנית השותפים).

6.2. השותף מסכים שלא לחשוף או להעביר כל מידע שהוא לצד שלישי, אלא אם לשותף יש הסכמה קודמת בכתב מהחברה. השותף ישתמש במידע חסוי רק כדי להשיג את מטרות הסכם זה. התחייבויות השותף בנוגע למידע חסוי ישרדו גם לאחר סיום הסכם זה.

6.3. במקרה של הפרת סעיפים 6.1 - 6.2 של הסכם זה, תהיה לחברה הזכות לסיים את ההסכם עם השותף, ולהחיל עונשין בהתאם לחקיקה הישימה לענייני הגנת מידע חסוי.

  1. גמול עבור הבאת משתמשים חדשים

7.1. רווחי השותף לא יהיו בעלי ערך קבוע, והם יהיו מותנים בהכנסות שהחברה מקבלת ממשתמשים חדשים שנרשמו באמצעות קישור הפניה של השותף, כמו גם מאיכות התעבורה.

7.2. מייד לאחר הרשמה, ולמשך 3 (שלושה) חודשים, כל שותף יקבל 2020% (עשרים) % מסך הרווח הנקי שהחברה קיבלה ממשתמשים חדשים שהשותף הביא, כדי להגדיל את המחזור. עם תום התקופה המצוינת של 3 (שלושה) חודשים קלנדריים, סכום התגמול יהיה 15 (חמישה עשר) % מהרווח הנקי של החברה בגין משתמשים חדשים שהשותף הביא, עם אפשרות להגדיל את האחוזים בהתאם למספר המשתמשים החדשים: עד 20 (עשרים) % ועד 25 (עשרים וחמישה) %. השותף יכול לשנות את התנאים עם נציג תוכנית השותפים כדי להגדיל את סכום התגמול.

7.3. אם בתוך 3 (שלושה) חודשים קלנדריים רצופים השותף לא הביא יותר מ-3 (שלושה) שותפים חדשים, תהיה לחברה הזכות (אך לא החובה) לשנות את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף, כולל הפחתת סכום התגמול שיתקבל על ידי השותף, או השעיית הפעילות בחשבון השותף בתוכנית השותפים. במקרים מסוימים, תעלה שאלת סיום ההסכם הנוכחי עם השותף.

עם זאת, פעולות יזומות של השותף לקידום מותגי החברה עשויות בתורן לשמש כהזדמנות לשיפור תנאי ההסכם, ביחוד הגדלת סכום התגמול. השותף יקבל על כך הודעה לכתובת האימייל שסיפק בחשבון השותף.

  1. תשלום תגמולים

8.1. השותף יכול לקבל רווחים פעם בשבוע (כל יום שלישי, עבור הימים שני עד ראשון של השבוע הקודם, כולל), אבל רק אם הסכים מראש עם מנהל החברה על פרטי התשלום, ואם הרווחים עולים על התשלום המינימלי של $30 (שלושים דולר אמריקאי) ואם הביא יותר מ-4 שחקנים. הכסף הזמין למשיכה מורכב מארועים שהוסדרו בשלמותם. הכנסות מארועים שטרם הוסדרו יוחזקו עד להסדרה מלאה (החזקה).

אם אין לשותף הסכום המינימלי המוזכר לעיל בחשבון השותף, הכספים יועברו אוטומטית לפרק הזמן הבא, וכן הלאה, עד שייצבר הסכום הדרוש. גם מאזן שלילי מועבר לחודש הבא.

8.2. לתוכנית השותפים של החברה תהיה הזכות לעכב תשלומים לשותף עד 2 (שני) חודשים במקרה של כשלים טכניים בלתי צפויים בתוכנית השותפים, כמו גם במקרה שיהיה צורך לאמת את השותף ואת מקורות התעבורה שלו. במקרה של עיקובים בתשלום, השותף רשאי לבקת הבהרות מהמנהל האישי שלו בחברה - נציג תוכנית השותפים.

8.3. לחברה יש הזכות הבלעדית לחשב ולשלם את הרווחים לחשבון השותף באותו מטבע שבו החברה קיבלה את ההכנסה מהמשתמשים החדשים שהופנו על ידי השותף.

  1. הליך יישוב סכסוכים

9.1. השותף רשאי לחלוק על כל החלטה של נציג תוכנית השותפים. למטרה זו, השותף ייצור קשר עם שירות תמיכת תוכנית השותפים, וימסור את טיעוניו.

9.2. כל המידע יסופק על ידי השותפים בכתב בלבד לכתובת האימייל הרשמית של שירות תמיכת תוכנית השותפים. פרטי הקשר של שירות התמיכה מופיעים באתר האינטרנט של תוכנית השותפים.

9.3. לשירות תמיכת תוכנית השותפים תהיה זכות לסרב לדון בתלונה, אם השותף לא יוכל לספק ראיות להיעדר הפרה.

9.4. פרק הזמן לטיפול בתלונה יהיה 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מתאריך קבלתה.

9.5. בהמשך לדיון בתלונה, כל החלטה שהתקבלה על ידי החברה בנוגע לתוכנית השותפים של Melbet, הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תקשורת המכילה ניבולי פה, עלבונות, הסתה לאלימות או האשמות שווא, ולהשעות בהתאם את שיתוף הפעולה עם השותף האחראי לשליחת תקשורת כזו.