Pravidlá a Podmienky

ZMLUVA O PARTNERSTVE
‎(ĎALEJ UVÁDZANÁ AKO „ZMLUVA“)
VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE


Stávková spoločnosť je Internetový zdroj Melbet (ďalej uvádzaná ako „Spoločnosť“), v rámci ktorej sú používateľom ponúkané možnosti online stávkovania.


Hlavná značka Spoločnosti je súbor komponentov, ktoré Spoločnosť odlišujú od ostatných a robia ju ľahko rozpoznateľnou medzi používateľmi. Hlavnou značkou Spoločnosti (ďalej uvádzanej ako „Značka Spoločnosti“) pre tento Affiliate program je Melbet.


Webová stránka alebo zdroj Spoločnosti (ďalej uvádzanej taktiež ako „Melbet“) predstavuje jednu alebo viac webových stránok Spoločnosti, ktoré obsahujú úplne alebo čiastočne Značku Spoločnosti v názve domény.


Produkty Spoločnosti sú služby alebo súbor služieb ponúkaných používateľom na stránkach Spoločnosti.


Affiliate Program je typ spolupráce medzi Spoločnosťou a Affiliate Partnerom, ktorý je realizovaný prostredníctvom zdrojov Spoločnosti, najmä stránkou Melbetpartners.com, na ktorej Affiliate Partner môže pomocou svojho zdroja alebo zdrojov propagovať služby Spoločnosti a získať za to odmenu. Základné princípy tohto typu spolupráce sú uvedené nižšie a sú považované za prijaté zo strany Affiliate Partnera od momentu jeho registrácie v Affiliate programe na Melbetpartners.com.


Affiliate Partner je webmaster (fyzická alebo právnická osoba), ktorý spĺňa podmienky Affiliate Programu na Melbetpartners.com, ktorého hlavným cieľom v rámci Affiliate Programu je prilákať Nových používateľov na stránky Spoločnosti, ako aj propagovať jej produkty.


Affiliate Účet je osobný účet Affiliate Partnera v Affiliate Programe.


Noví používatelia sú používatelia, ktorí doposiaľ nemali hráčsky účet na žiadnej webovej stránke Melbet, boli prilákaní Affiliate Partnerom na webovú stránku Spoločnosti prostredníctvom špeciálnych nástrojov, zaregistrovali si hráčsky účet na Melbet a vykonali prvý vklad.


Referenčný odkaz je odkaz na webovú stránku Spoločnosti, ktorý obsahuje jedinečný identifikátor Affiliate Partnera.


Zárobok je peňažná odmena, ktorú Affiliate Partner dostane ako províziu zo zisku za Nových používateľov, ktorých priviedol.


Platba je platba (zárobok), ktorá je Affiliate Partnerovi prevedená z interného účtu Affiliate Programu cez externý platobný systém.


Obdobie vykazovania je časové obdobie, ktoré môže byť určené za účelom sledovania výsledkov práce Affiliate partnera v rámci Affiliate programu.


Reklamné materiály predstavujú textové, grafické, zvukové, audiovizuálne a zmiešané materiály reklamného charakteru, ktoré slúžia na propagáciu produktov Spoločnosti na Internete.


ZMLUVNÉ PODMIENKY A USTANOVENIA


‎1. Základné ustanovenia
‎1.1. Affiliate Partner sa zaväzuje oboznámiť sa s podmienkami a ustanoveniami Affiliate Programu pred začatím spolupráce so Spoločnosťou a súhlasiť s nimi.


‎1.2. Členom sa môže stať len používateľ starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa podmienky Affiliate Programu.
Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči tretím stranám za nedodržanie ustanovenia o plnoletosti zo strany Affiliate Partnera. V prípade porušenia tejto doložky má Spoločnosť právo odmietnuť vyplatenie Zárobkov Affiliate Partnerovi a zmraziť jeho Affiliate účet.


‎1.3. Affiliate Partner nesie plnú zodpovednosť za ochranu osobných údajov, ich uchovávanie vrátane prihlasovacieho mena a hesla. Spoločnosť nezodpovedá za stratu osobných údajov Affiliate Partnera a/alebo ich prenos tretím stranám.


‎1.4. Spoločnosť si prostredníctvom Affiliate Programu vyhradzuje právo odmietnuť spoluprácu s ktorýmkoľvek Affiliate Partnerom, pričom nie je povinná svoje odmietnutie zdôvodniť.

1.5. Spoločnosť má výhradné právo na zmenu, úpravu alebo revíziu tejto Zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia Affiliate partnera. Akékoľvek zmeny alebo úpravy nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na Webovej stránke. Spoločnosť môže, ale nie je povinná, oboznámiť Affiliate partnera o týchto zmenách. Affiliate partner je zodpovedný za pravidelnú kontrolu zmien tejto Zmluvy a Webovej stránky. Pokračovanie v používaní služieb a produktov Spoločnosti po akýchkoľvek úpravách znamená súhlas Affiliate partnera s revidovanou Zmluvou.

Platnou verziou Zmluvy je verzia, ktorá je uverejnená na webovej stránke Affiliate Programu.


‎1.6. Affiliate Partner sa môže zaregistrovať v Affiliate Programe iba raz a opätovná registrácia, vrátane registrácie ako vedľajšieho Affiliate Partnera, je prísne zakázaná.


‎2. Umiestňovanie reklamných materiálov
‎2.1. Spolupráca s Affiliate Partnerom v rámci Affiliate Programu znamená umiestňovanie Reklamných materiálov na stránkach alebo v rámci iných zdrojov Affiliate Partnera.


‎2.2. Pri umiestňovaní Reklamných materiálov v rámci spolupráce so Spoločnosťou je Affiliate Partner povinný prísne dodržiavať zákony platné v krajine umiestnenia Reklamných Materiálov, požiadavky regulačných orgánov a etické normy; používať iba Reklamné materiály, ktoré boli moderované a schválené Spoločnosťou.


‎2.3. Ak Affiliate Partner pripravuje svoje vlastné Reklamné materiály, je nevyhnutné, aby Affiliate Partner poskytol tieto Reklamné materiály na moderovanie a schválenie zástupcovi Affiliate Programu. V prípade porušenia tohto bodu Zmluvy vyplývajú pre Affiliate Partnera dôsledky uvedené v bode 2.9 Zmluvy.


‎2.4. Affiliate Partner sa zaväzuje monitorovať relevantnosť a presnosť Reklamných materiálov umiestnených v rámci svojho zdroja alebo zdrojov (webové stránky, sociálne siete, okamžité zasielanie správ, atď.). *
‎* Irelevantnými Reklamnými materiálmi sú:
‎- nesprávne podmienky promo akcií, bonusov a špeciálnych ponúk;
‎- zastarané kreatívne riešenia;
‎- Reklamné materiály obsahujúce irelevantné logo Spoločnosti;
‎- Reklamné materiály, v ktorých je uvedený názov Spoločnosti alebo jednej z jej značiek a ktoré obsahujú odkazy na webové stránky konkurencie. V prípade takéhoto porušenia má Spoločnosť právo okamžite prehodnotiť podmienky Zmluvy s Affiliate Partnerom, pričom si vyhradzuje možnosť zablokovať jeho Affiliate účet.


‎2.5. Affiliate Partner je plne a výlučne zodpovedný za prevádzku a obsah zdroja alebo zdrojov, v rámci ktorých sú umiestnené Reklamné materiály.


‎2.6. Affiliate Partner sa zaručuje a zaväzuje, že zabráni umiestneniu akéhékoľvek zdroja, zdrojov alebo materiálov, ktoré sú hanlivé, podliehajú vekovým obmedzeniam, sú nezákonné, škodlivé, ohrozujúce, obscénne, rasovo alebo etnicky neznášanlivé alebo inak nežiadúce alebo diskriminačné, násilné, politicky nekorektné alebo sú v rozpore s právom Spoločnosti, právom tretích strán alebo ich inak porušujú.


‎2.7. Affiliate Partner nesmie umiestniť žiadnu reklamu ani obsah propagujúcu webovú stránku Spoločnosti v krajinách, v ktorých je to zakázané, vrátane krajín, v ktorých je situácia v procese vyrovnania.


‎2.8. Affiliate Partner nesmie používať motivovanú návštevnosť (vrátane schematickej).


‎2.9. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne požiadavky tretích strán týkajúcich sa zdroju alebo zdrojov Affiliate Partnera, akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré s ním súvisia.
Ak sa na zdroji alebo zdrojoch Affiliate Partnera nachádzajú Reklamné materiály, ktoré porušujú túto Zmluvu, Affiliate Partnerovi bude zaslané upozornenie so žiadosťou o nahradenie takýchto materiálov. Affiliate Partner sa zaväzuje odstrániť zistené porušenie do 5 (piatich) pracovných dní.
Ak záležitosť zostane počas stanovenej lehoty nevyriešená, Spoločnosť si prostredníctvom Affiliate Programu vyhradzuje právo zablokovať Platby Affiliate Partnerovi až do okamihu nápravy porušenia.
V prípade pravidelného porušovania tohto bodu Zmluvy má Spoločnosť prostredníctvom Affiliate Programu právo prehodnotiť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom.


‎3. Zdroje návštevnosti
‎3.1. Pri registrácii sa Affiliate Partner zaväzuje poskytnúť komplexné informácie o zdrojoch návštevnosti, ktoré má v úmysle využívať v spolupráci so Spoločnosťou.


‎3.2. Affiliate Partner nesie zodpovednosť za akékoľvek úmyselné zatajenie zdrojov návštevnosti. Takéto konanie môže viesť k tomu, že Spoločnosť prostredníctvom Affiliate Programu prijme trestné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať zablokovanie Platieb a prehodnotenie podmienok spolupráce s Affiliate Partnerom.


‎3.3. Moderátorská Služba Spoločnosti má kontrolu nad dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa zdrojov návštevnosti, ktoré Affiliate Partner využíva. Affiliate Partner sa môže obrátiť na Podporu Affiliate Programu pre vysvetlenie.


‎4. Obmedzenia týkajúce sa používania predmetov duševného vlastníctva Spoločnosti
‎4.1. Affiliate Partner má zakázané úplne alebo čiastočne kopírovať vzhľad webových stránok alebo jednotlivých domovských stránok hlavnej Značky Spoločnosti, ako aj webových stránok obchodných názvov a ochranných známok registrovaných Spoločnosťou. Okrem toho webové alebo domovské stránky Affiliate Partnera nesmú vzbudzovať dojem, že sú spravované alebo spojené s hlavnou Značkou Spoločnosti a žiadnou z jej pridružených značiek.


‎4.2. Affiliate Partner nemá právo používať logá, grafiku a marketingové materiály Spoločnosti bez súhlasu zástupcov Spoločnosti, s výnimkou materiálov, ktoré obdrží ako súčasť Affiliate Programu.


‎4.3. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nebude registrovať ani používať v časti adresy webovej stránky (domény), jej interných stránok a mobilných aplikácií žiadnu variáciu názvu hlavnej Značky Spoločnosti alebo iných značiek Spoločnosti, ktorá obsahuje alebo sa skladá z názvu akejkoľvek značky Spoločnosti, alebo ktorá je do určitej miery podobná názvu ochrannej známky Spoločnosti. Affiliate Partner súhlasí s právom Spoločnosti určiť pravdepodobnosť zámeny.


4.4. Affiliate Partner nemá právo získavať/registrovať/používať kľúčové slová, vyhľadávať dotazy alebo iné identifikátory na použitie v akýchkoľvek vyhľadávacích systémoch, portáloch, reklamných službách alebo iných vyhľadávacích/odkazových službách, ktoré sú totožné alebo podobné akýmkoľvek obchodným názvom (ochranným známkam) Spoločnosti alebo akejkoľvek inej značky vlastnenej Spoločnosťou. Medzi ne patria meta tagy na webovej stránke Affiliate Partnera, ktoré sú zhodné alebo podobné s obchodnými názvami (ochrannými známkami) Spoločnosti.
Affiliate Partner nemá právo vytvárať stránky a/alebo skupiny na akýchkoľvek sociálnych sieťach (okrem iného na Facebooku, Twitteri atď.), ktoré by mohli byť nesprávne interpretované ako stránky alebo skupiny Spoločnosti a/alebo značky Spoločnosti.
Affiliate Partner sa taktiež zaväzuje, že nebude vytvárať ani distribuovať mobilné alebo webové aplikácie, ako aj webové stránky, ktoré by mohli byť nesprávne interpretované ako aplikácie alebo webové stránky značiek Spoločnosti.


‎4.5. V prípade porušenia bodov 4.1 - 4.4 tejto Zmluvy má Spoločnosť právo prehodnotiť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom.


5. Konkurencia
‎5.1. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nebude umiestňovať a šíriť Reklamné Materiály v mene administratívy, manažérov alebo iných zamestnancov Spoločnosti a najmä Affiliate Programu. Všetky Reklamné materiály a výzvy adresované zákazníkom v mene Spoločnosti budú zasielané z oficiálnych e-mailových adries uvedených na webovej stránke Spoločnosti.


‎5.2. Affiliate Partner nemá právo kontaktovať potenciálnych zákazníkov žiadnym spôsobom, ktorý by viedol ku konkurencii medzi Affiliate Partnerom a Spoločnosťou, pokiaľ ide o propagáciu webovej stránky alebo webových stránok.


‎5.3. Affiliate Partner má zakázané používať ako reklamné prostriedky Spoločnosti poštový spam, kontextovú reklamu s ktoroukoľvek Značkou Spoločnosti a reklamné formáty, ako sú clickunder a popunder.


‎5.4. Affiliate Partner súhlasí s tým, že nebude ponúkať ani poskytovať odmeny (finančné alebo iné) za registráciu, vklad alebo akúkoľvek činnosť potenciálnemu Novému Používateľovi Spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti v rámci Affiliate Programu, s výnimkou štandardných reklamných programov, ktoré môže Spoločnosť z času na čas poskytovať prostredníctvom Affiliate Programu.


‎5.5. Affiliate Partner má zakázané zaregistrovať si hráčsky účet v Spoločnosti prostredníctvom svojho vlastného Referenčného odkazu, ako aj konšpirovať s inými používateľmi.


‎5.6. Affiliate Partner má zakázané používať tzv. cookie-stuffing, a to na:
‎- otváranie webovej stránky Melbet v iframe nulovej veľkosti, ako aj v neviditeľnej zóne;
‎ - implementáciu značiek, skriptov cookies a iných podobných manipulácií.


‎5.7. Affiliate Partner má zakázané používať model zobrazenia a priradenia, pokiaľ ide o propagáciu aplikácií Spoločnosti.


‎5.8. V prípade porušenia bodov 5.1 - 5.7 tejto Zmluvy si Spoločnosť vyhradzuje právo prehodnotiť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom a môže Affiliate Účet zrušiť.


‎6. Dôverné informácie
‎6.1. Počas platnosti tejto Zmluvy môžu byť Affiliate Partnerovi poskytnuté dôverné informácie týkajúce sa podnikania Spoločnosti, prevádzky, technológií a Affiliate programu (napríklad vrátane Zárobkov a iných provízií, ktoré Affiliate Partner získal v rámci Affiliate Programu).


‎6.2. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nezverejní ani neposkytne žiadne dôverné informácie tretím stranám, pokiaľ k tomu nemá predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti. Affiliate Partner použije dôverné informácie iba na dosiahnutie cieľov tejto Zmluvy. Povinnosti Affiliate Partnera týkajúce sa dôverných informácií pretrvávajú aj po ukončení tejto Zmluvy.


‎6.3. V prípade porušenia bodov 6.1 - 6.2 tejto Zmluvy, má Spoločnosť právo ukončiť Zmluvu s Affiliate Partnerom a uplatniť sankcie v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôverných informácií.


‎7. Odmena za prilákanie Nových používateľov
‎7.1. Zárobky Affiliate Partnera nemajú presne stanovenú hodnotu a závisia od príjmov Spoločnosti získaných od Nových používateľov, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom Referenčného odkazu Affiliate Partnera, ako aj od kvality návštevnosti.


‎7.2. Bezprostredne po registrácii dostane každý nový Affiliate Partner odmenu vo výške 20 (dvadsať) % z čistého zisku Spoločnosti, ktorý získala vďaka Novým používateľom, ktorých Affiliate Partner prilákal za 3 (tri) kalendárne mesiace na zvýšenie obratu. Po uplynutí stanoveného obdobia 3 (troch) kalendárnych mesiacov bude výška odmeny predstavovať 15 (pätnásť) % z čistého zisku Spoločnosti, ktorý získala vďaka Novým používateľom prilákaným Affiliate Partnerom, s možnosťou zvýšenia percenta odmeny v závislosti od počtu získaných Nových používateľov: až do 20 (dvadsať) % a 25 (dvadsaťpäť) %. Podmienky zvýšenia výšky odmeny môže Affiliate Partner prehodnotiť so zástupcom Affiliate Programu.


‎7.3. Ak počas 3 (troch) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov Affiliate Partner nepriláka viac ako 3 (troch) Nových používateľov, Spoločnosť má právo (ale nie je povinná) zmeniť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom, vrátane zníženia výšky odmeny, ktorý má Affiliate Partner dostať, alebo pozastaviť prevádzku Affiliate účtu v Affiliate Programe. V jednotlivých prípadoch môže byť nastolená otázka ukončenia súčasnej Zmluvy s Affiliate Partnerom.
Na druhej strane sa aktívna činnosť Affiliate Partnera pri propagácii značiek Spoločnosti môže stať príležitosťou na zlepšenie podmienok spolupráce, najmä zvýšenie výšky odmeny. O tejto skutočnosti bude Affiliate Partner informovaný listom na e-mailovú adresu uvedenú vo svojom Affiliate -Účte.


8. Vyplatenie odmeny
‎8.1. Affiliate Partner môže prijímať Zárobky raz týždenne (každý utorok, za obdobie od pondelka do nedele predchádzajúceho týždňa vrátane), ale len v prípade, že sa predtým dohodol s manažérom Spoločnosti na podrobnostiach platby, ako aj v prípade, že zarobené prostriedky prekročia minimálnu hodnotu platby - 30 USD (tridsať amerických dolárov) a zapojil viac ako 4 hráčov. Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na výber, sa tvoria z plne vypočítaných udalostí. Príjmy z udalostí, ktoré ešte neboli vypočítané, budú zadržiavané až do úplného zúčtovania (hold).
Ak Affiliate Partner nemá vo svojom Affiliate účte vyššie uvedenú minimálnu sumu, finančné prostriedky budú automaticky prevedené do ďalšieho obdobia a tak ďalej, až kým sa nenahromadí požadovaná suma. Záporný zostatok je taktiež prenesený do nasledujúceho mesiaca.


‎8.2. Affiliate Program Spoločnosti má právo odložiť Platby Affiliate Partnerovi až o 2 (dva) mesiace v prípade nepredvídaných technických porúch v Affiliate Programe, ako aj v prípade, že je potrebné overiť Affiliate Partnera a jeho zdroje návštevnosti. V prípade oneskorenia platby môže Affiliate Partner objasniť dôvody s osobným manažérom Spoločnosti - zástupcom Affiliate Programu.

8.3. Spoločnosť má jediné a výhradné právo vypočítať a vyplatiť Zisk na účet Affiliate partnera v rovnakej mene, v akej Spoločnosť získala príjem od Nových užívateľov prilákaných Affiliate partnerom.


‎9. Postup riešenia sporov
‎9.1. Affiliate Partner môže napadnúť akékoľvek rozhodnutie zástupcov Affiliate Programu. Pre tento účel sa Affiliate Partner môže obrátiť na Centrum Podpory Affiliate Programu a uviesť svoje argumenty.


‎9.2. Všetky informácie poskytujú Affiliate Partneri iba písomne na oficiálny e-mail Centra Podpory Affiliate Programu. Kontaktné údaje Centra Podpory sú uvedené na webovej stránke Affiliate Programu.


‎9.3. Centrum Podpory Affiliate Programu má právo odmietnuť posúdenie sťažnosti, ak Affiliate Partner nepredloží dôkazy o neexistencii akéhokoľvek porušenia.


‎9.4. Lehota na posúdenie sťažnosti je 14 (štrnásť) pracovných dní od dátumu jej prijatia.


‎9.5. Po posúdení sťažnosti sú všetky rozhodnutia spoločnosti týkajúce sa Affiliate Programu Melbet konečné a nepodliehajú prehodnoteniu. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať akúkoľvek komunikáciu obsahujúcu vulgarizmy, urážky, podnecovanie k násiliu alebo falošné obvinenia a riadne pozastaviť spoluprácu s Affiliate Partnerom zodpovedným za odosielanie takejto komunikácie.