Правила и условия

ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ


(НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ „СПОРАЗУМЕНИЕ“)


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ


Букмейкърската компания е интернет ресурсът Melbet (наричан по-долу „Компания“), където на потребителите се предлагат условия за онлайн залагане.


Основната марка на Компанията е съвкупност от елементи, които я отличават от останалите и я правят лесно разпознаваема сред потребителите. Основната марка на Компанията (наричана по-долу „Марка на Компанията“у) за тази Партньорска програма е Melbet.


Уеб сайтът или ресурсът на Компанията (наричани по-долу Melbet) са един или повече уеб сайтове на Компанията, които включват изцяло или частично Марката на Компанията в името на домейна.


Продуктите на Компанията са услугата или съвкупността от услуги, предлагани на потребителите в ресурсите на Компанията.


Партньорската програма е вид сътрудничество между Компанията и Партньора, което се осъществява чрез ресурсите на Компанията, по-специално Melbetpartners.com, където Партньорът може да рекламира услугите на Компанията с използването на своя ресурс или ресурси и да получава в замяна възнаграждение. Основните принципи на този вид сътрудничество са изложени по-долу и се считат за приети от Партньора от момента на регистрацията му в Партньорската програма на Melbetpartners.com.


Партньорът е уебмастър (физическо или юридическо лице), който изпълнява условията на Партньорската програма на Melbetpartners.com, чиято основна цел като част от Партньорската програма е да привлича нови потребители към ресурса на Компанията и да рекламира нейните продукти.


Партньорският акаунт е личният акаунт на Партньора в Партньорската програма.


Новите потребители са потребители, които преди това нямат игрови акаунт на нито един уеб сайт на Melbet, привлечени са от Партньора към уеб сайта на Компанията чрез специални инструменти, регистрирали са игрови акаунт на Melbet и са направили първия си депозит.


Линкът за референция е линк към уеб сайта на Компанията, който съдържа уникалния идентификатор на Партньора.


Печалбите са парични възнаграждения, получавани от Партньора като комисиона върху печалбата от нови потребители, привлечени от Партньора.


Плащането е плащане (печалба), което се прехвърля на Партньора от вътрешния акаунт на Партньорската програма чрез външна платежна система.


Отчетният период е определен времеви период, през който Партньорът може да проследява резултатите от своята работа в рамките на Партньорската програма.


Рекламните материали са текстови, графични, аудио, видео и смесени материали с рекламен характер, които служат за промотиране на продуктите на компанията в интернет.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО


1. Общи разпоредби


‎1.1. Партньорът се задължава да се запознае с правилата и условията на Партньорската програма и да ги приеме преди започване на работа с Компанията.


1.2. Само потребител, навършил поне 18 г., може да стане член и да изпълни условията на Партньорската програма.
Компанията не носи отговорност пред трети страни за неспазване от страна на Партньора на условието за навършена възраст. Ако тази клауза бъде нарушена, Компанията има право да откаже плащането на печалбите на Партньора и да замрази неговия Партньорски акаунт.


1.3. Партньорът носи пълна отговорност за сигурността на личните данни, тяхното съхранение, включително потребителско име и парола. Компанията не носи отговорност за загубата на лични данни от страна на Партньора и/или тяхното предаване на трети страни.


‎1.4. Чрез Партньорската програма Компанията си запазва правото да откаже сътрудничество с Партньор, при това Компанията не е задължена да обосновава своя отказ.

1.5. Компанията си запазва правото по собствена преценка да променя, допълва или ревизира споразумението без предизвестие на партньора. Всички промени или допълнения влизат в сила веднага след публикуването им на уеб сайта. Компанията може, но не е задължена, да уведоми партньора за такива промени. Партньорът е отговорен за редовно преглеждане на споразумението и уеб сайта за актуализации. Продължаването на използването на услугите и продуктите на компанията след всякакви промени означава, че партньорът приема ревизираното споразумение.

Валидната версия на споразумението е версията, публикувана на уеб сайта на партньорската програма.

‎1.6. Партньорът може да се регистрира само веднъж в Партньорската програма, а повторната регистрация, включително като подпартньор, е строго забранена.


2. Разполагане на рекламни материали


‎2.1. Сътрудничеството с Партньора като част от Партньорската програма включва разполагането на рекламни материали на ресурса или ресурсите на Партньора.


‎2.2. При разполагането на рекламни материали като част от сътрудничеството с Компанията Партньорът трябва стриктно да спазва законите, които се прилагат в държавата, в която се поставят рекламните материали, изискванията на регулаторите и етичните стандарти. Партньорът трябва да използва само Рекламни материали, които са модерирани и одобрени от Компанията.


‎2.3. Когато Партньорът подготвя собствените си рекламни материали, е от съществено значение те да бъдат предоставяни за модериране и одобрение на представителя на Партньорската програма. При нарушаване на тази клауза на Споразумението, се прилагат последствията за Партньора от клауза 2.8. на Споразумението.


2.4. Партньорът се съгласява да наблюдава актуалността и точността на рекламните материали, поставени на неговия ресурс или ресурси (уеб сайтове, социални мрежи, програми за незабавни съобщения и др).*
‎* Неподходящи рекламни материали са:
неточни условия на промоции, бонуси и специални предложения;
неактуални материали;
Рекламни материали, съдържащи невярно лого на Компанията;
Рекламни материали, използващи името на Компанията или една от марките ѝ и съдържащи линкове към конкурентни сайтове. В случай на подобно нарушение Компанията има правото да преразгледа незабавно условията на Споразумението с Партньора, като си запазва възможността да блокира Партньорския акаунт.


2.5. Партньорът е изцяло и единствено отговорен за действията и съдържанието на ресурса или ресурсите, където са разположени Рекламните материали.


‎2.6. Парньорът гарантира и се задължава да предотвратява публикуването на своя ресурс или ресурси на всякакъв вид материали, които са клеветнически, възрастово дискриминационни, незаконни, вредни, заплашващи, неприлични, насърчаващи расова или етническа нетърпимост или по друг начин нежелани или дискриминационни, насилствени, политически некоректни или по друг начин нарушаващи правата на Компанията или на трети страни.


‎2.7. Партньорът не бива да публикува реклами или съдържание, популяризиращи уеб сайта на Компанията в държави, където това е забранено, включително в държави, където въпросът е в процес на уреждане.


‎2.8. Партньорът не може да използва мотивиран (включително схематичен) трафик.


‎2.9. Компанията няма да носи отговорност за каквито и да е искове от трети страни, свързани с ресурса или ресурсите на Партньора, както и за каквито и да е продукти или услуги, свързани с тях.
Ако на ресурса или ресурсите на Партньора бъдат намерени рекламни материали, нарушаващи това Споразумение, на Партньора ще бъде изпратено предупреждение с искане за замяна на подобни материали. Партньорът се съгласява да отстрани направеното нарушение в рамките на 5 (пет) работни дни.
Ако проблемът остане нерешен в края на посочения период, тогава чрез Партньорската програма Компанията си запазва правото да блокира плащания към Партньора, докато нарушението не се отстрани.
В случай на редовно нарушаване на тази клауза от Споразумението Компанията, чрез Партньорската програма, има право да преразгледа условията за сътрудничество с Партньора.


3. Източници на трафик


3.1. Когато се регистрира, Партньорът се съгласява да предостави изчерпателна информация за източниците на трафик, които възнамерява да използва в сътрудничество с Компанията.


‎3.2. Партньорът носи отговорност за всяко нарочно укриване на източници на трафик. Тези действия могат да доведат до налагане на санкции от страна на Компанията чрез Партньорската програма, които могат да включват блокиране на плащанията и преразглеждане на условията за сътрудничество с Партньора.


‎3.3. Услугата на Компанията за модериране ще контролира съответствието на източниците на трафик, използвани от Партньора. Партньорът може да се свързва за разяснение с екипа за поддръжка на Партньорската програма.


4. Ограничения на използването на интелектуалната собственост на Компанията


‎4.1. На Партньора е забранено да копира изцяло или частично външния вид на уеб сайтовете или отделните целеви страници на основната марка на Компанията, както и уеб сайтовете на търговски имена и търговски марки, регистрирани от Компанията. Освен това уеб сайтовете или целевите страници на Партньора не бива да създават впечатление, че се управляват от или са свързани с основната марка на Компанията и нейните свързани марки.


‎4.2. Партньорът няма право да използва логата, графиките и маркетинговите материали на Компанията без съгласието на представителите на Компанията, с изключение на материалите, получени като част от Партньорската програма.


‎4.3. Партньорът се съгласява да не регистрира или използва като част от адреса на уеб сайта (домейна) своите вътрешни страници и мобилни приложения никаква вариация на името на основната марка на Компанията или други марки на Компанията, която включва или се състои от името на някоя от марките на Компанията или която до известна степен е подобна на името на търговската марка на Компанията, за да не предизвиква объркване. Партньорът се съгласява с правото на Компанията да определя вероятността за объркване.


‎4.4. Партньорът няма право да придобива/регистрира/използва ключови думи, заявки за търсене или други идентификатори за използване в каквито и да било системи за търсене, портали, рекламни услуги или други услуги за търсене/справки, които са идентични или подобни на търговски имена (търговски марки) на Компанията или на която и да било друга марка, принадлежаща на Компанията. Това включва мета етикети на уеб сайта на Партньора, които са идентични или подобни на някое от търговските имена (търговски марки) на Компанията.
Партньорът няма право да създава страници и/или групи в които и да било социални мрежи (включително, но не само, във Facebook, Twitter и др.), които могат да бъдат неправилно тълкувани като страници или групи на Компанията и/или марките на Компанията.
Партньорът също така се съгласява да не създава или разпространява мобилни или уеб приложения, както и уеб сайтове, които могат да бъдат неправилно тълкувани като приложения или уеб сайтове на марките на компанията.


‎4.5. В случай на нарушение на клаузи ‎4.1. – 4.4. от това Споразумение Компанията има право да преразгледа условията на Споразумението с Партньора.


5. Конкуренция


‎5.1. Партньорът се съгласява да не разполага и да не разпространява Рекламни материали от името на администрацията, мениджърите или други служители на Компанията, или по-специлно на Партньорската програма. Всички рекламни материали и комуникация с клиентите от името на Компанията ще бъдат изпращани от официалните имейл адреси, посочени на уеб сайта на Компанията.


‎5.2. Партньорът няма право да се свързва с потенциални клиенти по начин, който да създаде конкуренция между Партньора и Компанията по отношение на промоцията на уеб сайта или уеб сайтовете.


‎5.3. За да рекламира Компанията, на Партньора е забранено да използва спам, контекстуална реклама с някой от марките на Компанията или рекламни формати като отваряне на страница зад текущата (clickunder) или на изскачащ прозорец зад текущата страница (popunder).


‎5.4. Партньорът се съгласява, че няма да предлага или осигурява стимули (финансови или други) за регистрация, депозит или да предприема каквото и да е действие от страна на потенциален нов потребител на Компанията без предварителното писмено съгласие на Компанията като част от Партньорската програма с изключение на стандартните рекламни програми, които Компанията може да предоставя чрез Партньорската програма.


‎5.5. На Партньора е забранено да регистрира собствен игрови акаунт в Компанията чрез линка си за референция, както и да замисля съвместни действия с други потребители.


‎5.6. На Партньора е забранено да използва бисквитки, а именно:
отварянето на сайта на Melbet в iframe с нулев размер или в невидима зона;
прибавянето на тагове, бисквитки със скрипт или други подобни действия.


‎5.7. В случай на нарушение на клаузи ‎5.1. – 5.6. от това Споразумение Компанията си запазва правото да преразгледа условията на Споразумението с Партньора и може да затвори Партньорския акаунт.


‎5.8. В случай на нарушение на клаузи ‎5.1.- – 5.7. на това Споразумение Компанията си запазва правото да преразгледа условията на Споразумението с Партньора и може да затвори Партньорския акаунт.


6. Поверителна информация


‎6.1. През срока на това Споразумение Партньорът може да получава поверителна информация, свързана с бизнеса на Компанията, операциите, технологиите и Партньорската програма (включително например Печалбите и другите комисиони, получени от Партньора в рамките на Партньорската програма).


‎6.2. Партньорът се съгласява да не разкрива или прехвърля поверителна информация на трети страни, освен ако не разполага с предварителното писмено съгласие от Компанията. Партньорът ще използва поверителна информация само за постигане на целите на Споразумението. Задълженията на Партньора относно поверителната информация ще продължат да са в сила и след прекратяването на това Споразумение.


‎6.3. В случай на нарушение на клаузи ‎6.1. – 6.2. на това Споразумение Компанията има право да прекрати Споразумението с Партньора и да наложи глоби в съответствие с приложимите закони за защита на поверителната информация.


7. Комисионна за привличане на нови потребители


‎7.1. Печалбата на Партньора няма фиксирана стойност и ще зависи от приходите на Компанията, получени от нови потребители, които са се регистрирали чрез линка на Партньора за референция, както и от качеството на трафика.


‎7.2. Веднага след регистрацията всеки нов Партньор получава комисионна в размер на 20% (двадесет процента) от чистата печалба на Компанията, получена от нови потребители, привлечени от Партньора за 3 (три) календарни месеца за увеличаване на оборота. След изтичането на посочения срок от 3 (три) календарни месеца размерът на комисионната ще бъде от 15% (петнадесет процента) от чистата печалба на Компанията, получена от нови потребители, привлечени от Партньора, с възможност за увеличаване на процента на комисионната до 20% (двадесет процента) или 25% (двадесет и пет процента) в зависимост от броя на привлечените нови потребители. Партньорът може да преразгледа условията за увеличаване на размера на таксата с представителя на Партньорската програма.


‎7.3. Ако в рамките на 3 (три) последователни календарни месеца Партньорът не привлече повече от 3 (трима) нови потребители, Компанията има право (но не задължение) да промени условията на Споразумението с Партньора, включително да намали размера на комисионната, която Партньорът получава, или да преустанови действието на Партньорския акаунт в Партньорската програма. В отделни случаи Компанията може да прекрати настоящото Споразумение с Партньора.
На свой ред, действията на Партньора за промотиране на марките на Компанията могат да доведат до положително преразглеждане на Споразумението, а именно увеличаване на комисионната. Партньорът ще бъде уведомен на имейл адреса, посочен в Партньорския акаунт.


8. Изплащане на комисионна


‎8.1. Партньорът може да получава Печалби веднъж седмично (всеки вторник- – за периода от понеделник до неделя на предходната седмица включително), но само ако предварително се е споразумял с мениджъра на Компанията относно детайлите на плащането, както и ако спечелените средства надвишават минималната стойност за плащане от 30 (тридесет щатски долара) и ако участват повече от 4 играча. Средствата, налични за изтегляне, се формират от напълно изчислени събития. Приходите от събития, които още не са изчислени, се задържат до пълното им уреждане (задържане).
Ако Партньорът няма посочената по-горе минимална сума в своя Партньорски акаунт, както е указано по-горе, средствата ще бъдат автоматично прехвърлени за следващия период и така нататък, докато се натрупа необходимата сума. При наличие на отрицателно салдо, то се пренася към следващия месец.


‎8.2. Партньорската програма на Компанията има право да забави плащанията към Партньора за период до 2 (два) месеца в случай на непредвидени технически проблеми в Партньорската програма, както и ако е необходимо да се проверят Партньорът и източниците на неговия трафик. В случай на забавяне в плащането Партньорът може да уточни причините с личния мениджър на Компанията (представител на Партньорската програма). 8.3. Компанията има изключителното и единствено право да изчисли и да изплати Печалбите на Партньорски акаунт в същата валута като приходите, получени от Компанията от новите потребители, привлечени от Партньора.

8.3. Компанията има единственото и изключително право да изчислява и разпределя доходите към афилиатския акаунт в същата валута, както доходите, получени от Компанията от новите потребители, привлечени от афилиата.


9. Процедура за уреждане на спорове


‎9.1. Партньорът може да оспорва всички решения на представителите на Партньорската програма. За тази цел Партньорът трябва да се свърже с екипа за поддръжка на Партньорската програма и да изложи своите аргументи.


‎9.2. Цялата информация се предоставя от Партньора само в писмен вид на официалния имейл адрес на екипа за поддръжка на Партньорската програма. Данните за контакт на екипа за поддръжка са на уеб сайта на Партньорската програма.


9.3. Екипът за поддръжка на Партньорската програма има право да отказва разглеждането на оплакване, ако Партньорът не успее да предостави доказателство за липса за нарушение.


‎9.4. Срокът за разглеждане на жалбата ще бъде 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаването ѝ.


‎9.5. След като жалбата се разгледа, всички решения, взети от Компанията относно Партньорската програма на Melbet, са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Компанията запазва правото си да изтрива всички комуникации, съдържащи неприлични думи, обиди, призиви към насилие или лъжливи обвинения, и да спира сътрудничеството с Партньора, отговорен за изпращането на такива комуникации.