Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

‎(ΕΦΕΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΩΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η στοιχηματική εταιρεία είναι ο διαδικτυακός πόρος Melbet (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως «Εταιρεία»), όπου στους χρήστες προσφέρονται διαδικτυακές στοιχηματικές διευκολύνσεις.

Κύρια εμπορική επωνυμία της Εταιρείας είναι ένα σύνολο στοιχείων που διακρίνουν την Εταιρεία από τις υπόλοιπες, καθιστώντας την εύκολα αναγνωρίσιμη μεταξύ των χρηστών. Η κύρια εμπορική επωνυμία της Εταιρείας (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως η Επωνυμία της Εταιρείας) για το παρόν Πρόγραμμα Συνεργατών είναι Melbet.

Ιστότοπος ή πόρος της Εταιρείας (εφεξής επίσης αναφερόμενος στο παρόν ως Melbet) είναι ένας ή περισσότεροι ιστότοποι της Εταιρείας που περιέχουν πλήρως ή εν μέρει την Επωνυμία της Εταιρείας σε όνομα τομέα.

Προϊόντα της Εταιρείας είναι η υπηρεσία ή ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες στους πόρους της Εταιρείας.

Πρόγραμμα Συνεργατών είναι ένα είδος συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Συνεργάτη, η οποία υλοποιείται μέσω των πόρων της Εταιρείας, ιδίως του Melbetpartners.com, στο πλαίσιο του οποίου ο Συνεργάτης χρησιμοποιώντας τον πόρο ή τους πόρους του μπορεί να διαφημίζει τις υπηρεσίες της Εταιρείας και να λαμβάνει ως αντάλλαγμα αμοιβή. Οι βασικές αρχές αυτού του είδους συνεργασίας ορίζονται παρακάτω και θεωρούνται αποδεκτές από τον Συνεργάτη από τη στιγμή της εγγραφής του στο Πρόγραμμα Συνεργατών στο Melbetpartners.com.

Συνεργάτης είναι ένας διαχειριστής ιστοσελίδων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που πληροί τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών στο Melbetpartners.com, ο κύριος σκοπός του οποίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών, είναι η προσέλκυση Νέων χρηστών στον πόρο της Εταιρείας, καθώς και η προώθηση των προϊόντων της.

Λογαριασμός Συνεργάτη είναι ο προσωπικός λογαριασμός του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

Νέοι χρήστες είναι οι χρήστες που προηγουμένως δεν είχαν λογαριασμό παίκτη σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Melbet, προσελκύστηκαν από τον Συνεργάτη στον ιστότοπο της Εταιρείας μέσω ειδικών εργαλείων, έχουν καταχωρίσει έναν λογαριασμό παίκτη στην Melbet και έχουν κάνει την πρώτη κατάθεση.

Σύνδεσμος σύστασης είναι ένας σύνδεσμος προς τον ιστότοπο της Εταιρείας που περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό του Συνεργάτη.

Κέρδη είναι οι χρηματικές ανταμοιβές που λαμβάνει ο Συνεργάτης ως προμήθεια επί του κέρδους από τους Νέους χρήστες που ήρθαν από τον Συνεργάτη.

Πληρωμή είναι μια πληρωμή (κέρδη), η οποία μεταφέρεται στον Συνεργάτη από τον εσωτερικό λογαριασμό του Προγράμματος Συνεργατών μέσω ενός εξωτερικού συστήματος πληρωμών.

Περίοδος αναφοράς είναι μια χρονική περίοδος που μπορεί να καθοριστεί προκειμένου ο Συνεργάτης να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εργασίας του στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών.

Διαφημιστικό υλικό είναι το κείμενο, τα γραφικά, ο ήχος, το βίντεο και το μικτό υλικό διαφημιστικού χαρακτήρα, τα οποία χρησιμεύουν για την προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας στο Διαδίκτυο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Γενικές διατάξεις

‎1.1. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοικειωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών πριν από την έναρξη της συνεργασίας του με την Εταιρεία και να τους αποδεχθεί.

‎1.2. Μόνο ένας χρήστης ηλικίας 18 ετών και άνω μπορεί να γίνει μέλος και να πληροί τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για τη μη συμμόρφωση του Συνεργάτη με τη ρήτρα περί ενηλικίωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας ρήτρας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή των Κερδών στον Συνεργάτη και να παγώσει τον λογαριασμό του Συνεργάτη.

‎1.3. Ο Συνεργάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την αποθήκευση τους, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια προσωπικών δεδομένων από τον Συνεργάτη ή/και τη μεταφορά τους σε τρίτους.

‎1.4. Μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συνεργασία με οποιονδήποτε Συνεργάτη, ενώ η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αιτιολογεί την άρνησή της.

1.5. Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να μεταβάλλει, να τροποποιεί ή να αναθεωρεί την παρούσα Συμφωνία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Συνεργάτη. Τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ άμεσα, με την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία ενδέχεται, δίχως σχετική υποχρέωση, να ειδοποιεί τον Συνεργάτη για τις αλλαγές αυτές. Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος να ελέγχει τακτικά την παρούσα Συμφωνία και τον Ιστότοπο για ενημερώσεις. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της Εταιρείας μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σηματοδοτεί την αποδοχή της αναθεωρημένης Συμφωνίας από τον Συνεργάτη.

Η έγκυρη έκδοση της Συμφωνίας είναι η δημοσιευμένη έκδοση στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών.

‎1.6. Ο Συνεργάτης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Συνεργατών μόνο μία φορά και απαγορεύεται αυστηρά η επανεγγραφή, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ως υπο-συνεργάτης.

2. Τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού

‎2.1. Η συνεργασία με τον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών συνεπάγεται την τοποθέτηση Διαφημιστικού υλικού στον πόρο ή στους πόρους του Συνεργάτη.

‎2.2. Κατά την τοποθέτηση του Διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Εταιρεία, ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα τοποθέτησης του Διαφημιστικού υλικού, τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και τα πρότυπα δεοντολογίας και να χρησιμοποιεί μόνο Διαφημιστικό υλικό που έχει εναρμονιστεί και εγκριθεί από την Εταιρεία.

‎2.3. Όταν ένας Συνεργάτης προετοιμάζει το δικό του Διαφημιστικό υλικό, είναι επιτακτικό για τον Συνεργάτη να παρέχει το εν λόγω Διαφημιστικό υλικό για εναρμόνιση και έγκριση στον εκπρόσωπο του Προγράμματος Συνεργατών. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας ρήτρας της Συμφωνίας, προκύπτουν για τον Συνεργάτη οι συνέπειες που ορίζονται στη ρήτρα 2.9 της Συμφωνίας.

‎2.4. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τη συνάφεια και την ακρίβεια του Διαφημιστικού υλικού που τοποθετείται στον πόρο ή στους πόρους του (ιστότοποι, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων κ.λπ.). *

‎* Άσχετο Διαφημιστικό υλικό είναι:

‎- λανθασμένες προϋποθέσεις για προωθητικές ενέργειες, μπόνους και ειδικές προσφορές,

‎- ξεπερασμένα δημιουργικά στοιχεία,

‎- Διαφημιστικό υλικό που περιέχει άσχετο λογότυπο της Εταιρείας,

‎- Διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιεί το όνομα της Εταιρείας ή μία από τις εμπορικές επωνυμίες της και το οποίο περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ανταγωνιστών. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει άμεσα τους όρους της συμφωνίας με τον Συνεργάτη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αποκλείσει τον λογαριασμό του Συνεργάτη.

‎2.5. Ο Συνεργάτης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του πόρου ή των πόρων όπου τοποθετείται το Διαφημιστικό υλικό.

‎2.6. Ο Συνεργάτης εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποτρέψει την τοποθέτηση στον πόρο ή στους πόρους του οποιουδήποτε υλικού που είναι συκοφαντικό, υπόκειται σε περιορισμούς ηλικίας, είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, άσεμνο, φυλετικά ή εθνικά μισαλλόδοξο ή με άλλο τρόπο ανεπιθύμητο ή εισάγει διακρίσεις, βίαιο, πολιτικά μη ορθό ή με άλλο τρόπο αντιβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τα δικαιώματα τρίτων.

‎2.7. Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να τοποθετήσει οποιαδήποτε διαφήμιση ή περιεχόμενο που προωθεί τον ιστότοπο της Εταιρείας σε χώρες όπου αυτό απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου η κατάσταση βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης.

‎2.8. Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί παρακινούμενη (συμπεριλαμβανομένης της σχηματικής) επισκεψιμότητα.

‎2.9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αξιώσεις τρίτων που σχετίζονται με τον πόρο ή τους πόρους του Συνεργάτη και τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν.

Εάν στον πόρο ή στους πόρους του Συνεργάτη βρεθεί Διαφημιστικό υλικό που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, θα αποστέλλεται προειδοποίηση στον Συνεργάτη με αίτημα αντικατάστασης του υλικού αυτού. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να διορθώσει την πραγματοποιηθείσα παραβίαση εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

Εάν το θέμα παραμείνει άλυτο κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου, τότε η Εταιρεία, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τις Πληρωμές προς τον Συνεργάτη έως ότου διορθωθεί η παραβίαση.

Σε περίπτωση τακτικής παραβίασης της παρούσας ρήτρας της Συμφωνίας, τότε η Εταιρεία, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

‎3. Πηγές επισκεψιμότητας

‎3.1. Κατά την εγγραφή του, ο Συνεργάτης συμφωνεί να παρέχει περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με την Εταιρεία.

‎3.2. Ο Συνεργάτης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σκόπιμη απόκρυψη των πηγών επισκεψιμότητας. Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν την Εταιρεία, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών, στη λήψη τιμωρητικών μέτρων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των Πληρωμών και την επανεξέταση των όρων συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

3.3. Η Υπηρεσία εποπτείας της Εταιρείας ελέγχει τη συμμόρφωση των πηγών επισκεψιμότητας που χρησιμοποιεί ο Συνεργάτης. Ο Συνεργάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη του Προγράμματος συνεργατών για διευκρινίσεις.

‎4. Περιορισμοί στη χρήση των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας

‎4.1. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να αντιγράφει πλήρως ή εν μέρει την εμφάνιση των ιστότοπων ή των μεμονωμένων σελίδων προορισμού της κύριας Επωνυμίας της Εταιρείας, καθώς και των ιστότοπων των εμπορικών ονομασιών και εμπορικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί από την Εταιρεία. Επιπλέον, οι ιστότοποι ή οι σελίδες προορισμού του Συνεργάτη δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι είναι διαχειριζόμενες από ή συνδέονται με την κύρια Επωνυμία της Εταιρείας και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εμπορικές επωνυμίες.

‎4.2. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα λογότυπα, τα γραφικά και το υλικό μάρκετινγκ της Εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση των εκπροσώπων της Εταιρείας, εκτός από το υλικό που λαμβάνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών.

‎4.3. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην καταχωρίσει ή να μη χρησιμοποιήσει σε μέρος της διεύθυνσης του ιστότοπου (τομέας), στις εσωτερικές του σελίδες και στις εφαρμογές για κινητά, οποιαδήποτε παραλλαγή του ονόματος της κύριας Επωνυμίας της Εταιρείας ή άλλων εμπορικών επωνυμιών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ή αποτελείται από το όνομα οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας της Εταιρείας ή η οποία, σε έναν βαθμό σύγχυσης, είναι παρόμοια με το όνομα του εμπορικού σήματος της Εταιρείας. Ο Συνεργάτης συμφωνεί με το δικαίωμα της Εταιρείας να προσδιορίζει τον βαθμό σύγχυσης.

‎4.4. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποκτά/καταχωρεί/εκμεταλλεύεται λέξεις-κλειδιά, ερωτήματα αναζήτησης ή άλλα αναγνωριστικά για να τα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε συστήματα αναζήτησης, πύλες, διαφημιστικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες αναζήτησης/αναφοράς, που είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με οποιεσδήποτε εμπορικές ονομασίες (εμπορικά σήματα) της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επωνυμίας που ανήκει στην Εταιρεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι μετα-ετικέτες στον ιστότοπο του Συνεργάτη που είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με οποιεσδήποτε από τις εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας (εμπορικά σήματα).

Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί σελίδες ή/και ομάδες σε οποιαδήποτε κοινωνικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Facebook, του Twitter κ.λπ.) που ενδέχεται να παρερμηνευθούν ως σελίδες ή ομάδες της Εταιρείας ή/και των εμπορικών επωνυμιών της Εταιρείας.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί επίσης να μη δημιουργεί ούτε να διανέμει εφαρμογές για κινητά ή διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς και ιστότοπους που ενδέχεται να παρερμηνευθούν ως εφαρμογές ή ιστότοποι των εμπορικών επωνυμιών της Εταιρείας.

‎4.5. ‎Σε περίπτωση παραβίασης των ρητρών 4.1 - 4.4 της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη.

5. Ανταγωνισμός

‎5.1. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην τοποθετεί Διαφημιστικό υλικό και να μη διανέμει Διαφημιστικό υλικό για λογαριασμό της διοίκησης, των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας και, ειδικότερα, του Προγράμματος Συνεργατών. Όλα τα Διαφημιστικά υλικά και οι προσκλήσεις προς τους πελάτες εκ μέρους της Εταιρείας θα αποστέλλονται από τις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

‎5.2. Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με δυνητικούς πελάτες με οποιονδήποτε τρόπο που οδηγεί σε ανταγωνισμό μεταξύ του Συνεργάτη και της Εταιρείας όσον αφορά την προώθηση του ιστότοπου ή των ιστότοπων.

‎5.3. Ως μέσο διαφήμισης της Εταιρείας, ο Συνεργάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ανεπιθύμητο περιεχόμενο μέσω ταχυδρομείου, διαφήμιση συναφή με οποιεσδήποτε από τις Επωνυμίες της Εταιρείας και μορφές διαφήμισης όπως clickunder και popunder.

‎5.4. Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι δεν θα προσφέρει ούτε θα παρέχει κίνητρα (οικονομικά ή άλλα) για εγγραφή, πραγματοποίηση κατάθεσης ή οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιονδήποτε δυνητικό Νέο χρήστη της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών, εκτός από τα τυπικά διαφημιστικά προγράμματα που η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχει μέσω του Προγράμματος Συνεργατών.

‎5.5. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να εγγράφει τον δικό του λογαριασμό παίκτη στην Εταιρεία μέσω του συνδέσμου Σύστασης, καθώς και να συνωμοτεί με άλλους χρήστες.

‎5.6. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί cookie-stuffing, δηλαδή:

‎- άνοιγμα του ιστότοπου Melbet σε iframe μηδενικού μεγέθους, καθώς και στην αόρατη ζώνη,

‎- εφαρμογή ετικετών, σεναρίων cookie και άλλων παρόμοιων χειρισμών.

‎5.7. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί μοντέλο view-through attribution ως προς την προώθηση των εφαρμογών της Εταιρείας.

‎5.8. Σε περίπτωση παραβίασης των ρητρών ‎5.1 - 5.7 της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη και ενδέχεται να κλείσει τον Λογαριασμό Συνεργάτη.

6. Εμπιστευτικές πληροφορίες

‎6.1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να παρέχονται στον Συνεργάτη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση της Εταιρείας, τις λειτουργίες, τις τεχνολογίες και το Πρόγραμμα Συνεργατών (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των Κερδών και άλλων προμηθειών που λαμβάνει ο Συνεργάτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών).

‎6.2. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να μην αποκαλύπτει ούτε να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν ο Συνεργάτης έχει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο Συνεργάτης θα χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Οι υποχρεώσεις του Συνεργάτη σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

‎6.3. Σε περίπτωση παραβίασης των ρητρών ‎6.1 - 6.2 της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία με τον Συνεργάτη και να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

‎7. Αμοιβή για την προσέλκυση Νέων χρηστών

‎7.1. Τα κέρδη του Συνεργάτη δεν έχουν σταθερή αξία και εξαρτώνται από τα έσοδα της Εταιρείας που προκύπτουν από Νέους χρήστες που έχουν εγγραφεί μέσω του συνδέσμου Σύστασης του Συνεργάτη, καθώς και από την ποιότητα της επισκεψιμότητας.

‎7.2. Αμέσως μετά την εγγραφή, κάθε νέος Συνεργάτης λαμβάνει για 3 (τρεις) ημερολογιακούς μήνες αμοιβή ύψους 20 (είκοσι)% επί του καθαρού κέρδους της Εταιρείας που προκύπτει λόγω Νέων χρηστών που προσελκύονται από τον Συνεργάτη για την αύξηση του κύκλου εργασιών. Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου των 3 (τριών) ημερολογιακών μηνών, το ποσό της αμοιβής θα είναι από 15 (δεκαπέντε)% του καθαρού κέρδους της Εταιρείας που προκύπτει λόγω των Νέων χρηστών που προσελκύονται από τον Συνεργάτη, με δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αμοιβής ανάλογα με τον αριθμό των Νέων χρηστών που προσελκύονται: έως 20 (είκοσι)% και 25 (είκοσι πέντε)%. Ο Συνεργάτης μπορεί να αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις αύξησης του ποσού της αμοιβής με τον εκπρόσωπο του Προγράμματος Συνεργατών.

‎7.3. Εάν μέσα σε 3 (τρεις) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες ο Συνεργάτης δεν προσελκύσει περισσότερους από 3 (τρεις) Νέους χρήστες, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αλλάξει τους όρους συνεργασίας με τον Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ποσού της αμοιβής που λαμβάνει ο Συνεργάτης, ή να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να τεθεί το ζήτημα του τερματισμού της τρέχουσας Συμφωνίας με τον Συνεργάτη.

Από την άλλη πλευρά, οι ενεργές δράσεις του Συνεργάτη για την προώθηση των εμπορικών επωνυμιών της Εταιρείας ενδέχεται να αποτελέσουν αφορμή για τη βελτίωση των προϋποθέσεων συνεργασίας, ιδίως για την αύξηση του ποσού της αμοιβής. Ο Συνεργάτης θα ειδοποιηθεί σχετικά με επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στον Λογαριασμό Συνεργάτη.

‎8. Πληρωμή αμοιβής

‎8.1. Ο Συνεργάτης μπορεί να λαμβάνει Κέρδη μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη, για την περίοδο από Δευτέρα έως Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης), αλλά μόνο αν έχει προηγουμένως συμφωνήσει με τον υπεύθυνο της εταιρείας τις λεπτομέρειες της πληρωμής, όπως και αν τα κερδισμένα χρήματα υπερβαίνουν την ελάχιστη αξία πληρωμής - 30 $ (τριάντα δολάρια ΗΠΑ) και προσελκύστηκαν περισσότεροι από 4 παίκτες. Τα διαθέσιμα χρήματα για ανάληψη σχηματίζονται από πλήρως υπολογισμένα γεγονότα. Τα έσοδα από γεγονότα που δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί θα παρακρατούνται μέχρι τον πλήρη διακανονισμό (παρακράτηση).

Εάν ο Συνεργάτης δεν έχει το προαναφερθέν ελάχιστο ποσό στον λογαριασμό του Συνεργάτη, τότε τα χρήματα θα μεταφερθούν αυτόματα στην επόμενη περίοδο, και ούτω καθεξής, μέχρι να συσσωρευτεί το απαιτούμενο ποσό. Ένα αρνητικό υπόλοιπο μεταφέρεται επίσης στον επόμενο μήνα.

‎8.2. Το Πρόγραμμα Συνεργατών της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει τις Πληρωμές προς τον Συνεργάτη έως και 2 (δύο) μήνες σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών βλαβών στο Πρόγραμμα Συνεργατών, καθώς και αν είναι απαραίτητο να επαληθευτεί ο Συνεργάτης και οι πηγές επισκεψιμότητάς του. Σε περίπτωση καθυστέρησης της Πληρωμής, ο Συνεργάτης μπορεί να διευκρινίσει τους λόγους με τον προσωπικό υπεύθυνο της Εταιρείας - εκπρόσωπο του Προγράμματος Συνεργατών.

8.3. Η Εταιρεία έχει το μοναδικό και αποκλειστικό δικαίωμα να υπολογίζει και να πιστώνει τα Κέρδη στο λογαριασμό του Συνεργάτη στο ίδιο νόμισμα με τα έσοδα που λαμβάνει η Εταιρεία από τους Νέους χρήστες που προσελκύει ο Συνεργάτης.

‎9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών

‎9.1. Ο Συνεργάτης μπορεί να αμφισβητήσει οποιεσδήποτε αποφάσεις των εκπροσώπων του Προγράμματος Συνεργατών. Για τον σκοπό αυτό, ο Συνεργάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Υποστήριξης του Προγράμματος Συνεργατών και να αναφέρει τα επιχειρήματά του.

‎9.2. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται από τους Συνεργάτες μόνο εγγράφως στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας Υποστήριξης του Προγράμματος Συνεργατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης δίνονται στον ιστότοπο του Προγράμματος Συνεργατών.

‎9.3. Η Υπηρεσία Υποστήριξης του Προγράμματος Συνεργατών έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εξετάσει μια καταγγελία, εάν ο Συνεργάτης δεν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την απουσία παραβίασης.

‎9.4. Η περίοδος εξέτασης μιας καταγγελίας είναι 14 (δεκατέσσερις) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης της.

‎9.5. Μετά την εξέταση της καταγγελίας, οποιεσδήποτε αποφάσεις της Εταιρείας σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών Melbet είναι οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιεσδήποτε επικοινωνίες που περιέχουν βωμολοχίες, προσβολές, υποκίνηση σε βία ή ψευδείς κατηγορίες και να αναστείλει δεόντως τη συνεργασία με τον Συνεργάτη που είναι υπεύθυνος για την αποστολή τέτοιων επικοινωνιών.