Användarvillkor

PARTNERSKAPSAVTAL
(HÄDANEFTER KALLAT AVTAL)
ALLMÄNNA DEFINITIONER


Spelföretaget är internetresurs Melbet (hädanefter kallat "Företag"), där användare erbjuds möjligheter till onlinespel.


Företagets huvudmärke är en uppsättning komponenter som skiljer Företaget från resten, vilket gör det lätt att känna igen bland användarna. Företagets huvudvarumärke (hädanefter kallat Företagets varumärke) för detta affiliateprogram är Melbet.


Företagets webbplats eller resurs (hädanefter även kallad Melbet) är en eller flera webbplatser för Företaget som helt eller delvis innehåller Företagets varumärke i ett domännamn.


Företagets produkter är den tjänst eller en uppsättning tjänster som erbjuds till användarna på Företagets resurser.


Affiliateprogram är en typ av samarbete mellan Företaget och den som är Affiliate, som implementeras genom Företagets resurser, särskilt Melbetpartners.com, där den som är Affiliate använder sin resurs eller sina resurser för att marknadsföra företagets tjänster och få ersättning i gengäld. De grundläggande principerna för denna typ av samarbete anges nedan och ska anses accepterade av den som är Affiliate från det ögonblick då den registreras i Affiliateprogrammet på Melbetpartners.com.


Den som är Affiliate är en webbmaster (enskild eller juridisk person) som uppfyller villkoren för Affiliateprogrammet på Melbetpartners.com, vars huvudsakliga syfte som en del av Affiliateprogrammet är att locka Nya användare till Företagets resurs, samt marknadsföra dess produkter.


Affiliatekonto är ett personligt konto för den som är Affiliate i Affiliateprogrammet.


Nya spelare är de användare som inte tidigare haft något spelarkonto på någon Melbet-webbplats, som lockats till Företagets webbplats av den som är Affiliate genom speciella verktyg, som registrerat ett spelarkonto på Melbet och gjort den första insättningen.


Hänvisningslänk är en länk till företagets webbplats som innehåller den unika identifieraren för den som är Affiliate.


Intäkter är monetära belöningar som den som är Affiliate får som en provision på vinst från Nya användare från den som är Affiliate.


Betalning är en betalning (intäkter), som överförs till den som är Affiliate från Affiliateprogrammets interna konto via ett externt betalningssystem.


Rapportperiod är en tidsperiod som kan specificeras för att den som är Affiliate ska kunna följa resultaten av sitt arbete inom Affiliateprogrammet.


Annonsmaterial är text, grafik, ljud, video och blandat material av reklamkaraktär, som tjänar till att marknadsföra Företagets produkter på Internet.


AVTALSVILLKOR


‎1. Allmänna bestämmelser
‎1.1. Den som är Affiliate åtar sig att bekanta sig med villkoren för Affiliateprogrammet innan arbetet med Företaget påbörjas och att acceptera dem.


‎1.2. Endast en användare som är 18 år eller äldre kan bli medlem och uppfylla villkoren för Affiliateprogrammet.
Företaget ska inte vara ansvarigt gentemot tredjeparter för den som är Affiliates underlåtenhet att följa klausulen om majoritetsålder. Om denna klausul bryts, ska Företaget ha rätt att vägra betalning av Intäkterna till den som är Affiliate och frysa dess Affiliatekonto.


‎1.3. Den som är Affiliate ska bära det fulla ansvaret för säkerheten för personuppgifter, deras lagring, inklusive inloggning och lösenord. Företaget ska inte ansvara för förlust av personuppgifter av den som är Affiliate och/eller överföring av dessa till tredje part.


‎1.4. Via Affiliateprogrammet förbehåller Företaget sig rätten att vägra att samarbeta med en Affiliate samtidigt som Företaget inte behöver styrka sin vägran.

1.5. Företaget förbehåller sig rätten att ändra, justera eller revidera detta Avtal utan föregående meddelande till en Affiliate. Eventuella ändringar eller tillägg träder i kraft omedelbart vid publicering på webbplatsen. Företaget kan, men är inte skyldigt att, meddela en Affiliate om sådana ändringar. En affiliate är ansvarig för att regelbundet granska detta Avtal och Webbplatsen för uppdateringar. Ett fortsatt användande av Företagets tjänster och produkter efter eventuella modifieringar innebär att samarbetspartnern accepterar det reviderade Avtalet.

Den giltiga versionen av Avtalet ska vara den version som är publicerad på Affiliateprogrammets webbplats.

‎1.6. Den som är Affiliate kan endast registrera sig för Affiliateprogrammet en gång, och omregistrering, inklusive som en underaffiliate är strikt förbjudet.


‎2. Placering av annonsmaterial
‎2.1. Samarbetet med den som är Affiliate som den av Affiliateprogrammet innebär placering av Annonsmaterial på den som är Affiliates resurs eller resurser.


‎2.2. När Annonsmaterialet placeras som en del av samarbetet med Företaget, ska den som är Affiliate strikt följa de lagar som är tillämpliga i landet där Annonsmaterialet placeras, kraven från tillsynsmyndigheter och etiska standarder. Använd endast Annonsmaterial som har modererats och godkänts av företaget.


‎2.3. När den som är Affiliate förbereder sitt eget Annonsmaterial är det absolut nödvändigt för den som är Affiliate att tillhandahålla sådant Annonsmaterial för moderering och godkännande till representanten för Affiliateprogrammet. I händelse av brott mot denna klausul i Avtalet, kommer konsekvenserna som anges i klausul 2.9 i Avtalet att drabba den som är Affiliate.


‎2.4. Den som är Affiliate samtycker till att övervaka relevansen och noggrannheten på det Annonsmaterial som placeras på dess resurs eller resurser (webbplatser, sociala nätverk, snabbmeddelanden, etc.). *
‎* Irrelevanta Annonsmaterial är:
‎- felaktiga kampanjvillkor, bonusar och specialerbjudanden.
‎- utdaterat annonsmaterial.
‎- Annonsmaterial som innehåller en irrelevant Företagslogotyp.
‎- Annonsmaterial som använder Företagets namn eller ett av dess varumärken och som innehåller länkar till konkurrenters webbplatser. I händelse av en sådan överträdelse har Företaget rätt att omedelbart granska villkoren i Avtalet med den som är Affiliate, samtidigt som man förbehåller sig möjligheten att blockera Affiliatekontot.


‎2.5.Den som är Affiliate ska vara helt och ensam ansvarig för driften och innehållet i resursen eller resurserna där Annonsmaterialet placeras.


‎2.6. Den som är Affiliate garanterar och åtar sig att förhindra att material som är förtalande, föremål för åldersbegränsningar, olagligt, skadligt, hotfullt, obscent, rasistiskt eller etniskt intolerant, eller på annat sätt oönskat eller diskriminerande, våldsamt, politiskt inkorrekt eller på annat sätt motsägande förekommer på sin resurs eller sina resurser eller strider mot eller kränker Företagets rättigheter eller tredje parts rättigheter.


‎2.7. Den som är Affiliate får inte placera någon reklam eller innehåll som marknadsför Företagets webbplats i länder där det är förbjudet, inklusive länder där situationen är i uppgörelseprocessen.


‎2.8. Den som är Affiliate får inte använda motiverad (inklusive schematisk) trafik.


‎2.9. Företaget ska inte vara ansvarigt för några anspråk från tredje part relaterade till resursen eller resurserna hos den som är Affiliate eller några produkter eller tjänster relaterade till den.
Om Annonsmaterialet som finns på den som är Affiliates resurs eller resurser bryter mot detta Avtal, ska en varning skickas till den som är Affiliate med en begäran om att byta ut sådant material. Den som är Affiliate samtycker till att åtgärda den inträffade överträdelsen inom 5 (fem) arbetsdagar.
Om ärendet förblir olöst under den angivna perioden, förbehåller sig Företaget genom Affiliateprogrammet rätten att blockera betalningar till den som är Affiliate tills det att överträdelsen är åtgärdad.
I ett fall av regelbunden överträdelse av denna klausul i Avtalet, ska företaget, genom Affiliateprogrammet, ha rätt att revidera villkoren för samarbetet med den som är Affiliate.


‎3. Trafikkällor
‎3.1. Vid registrering godkänner den som är Affiliate att tillhandahålla omfattande information om de trafikkällor den avser att använda i samarbete med Företaget.


‎3.2. Den som är Affiliate ska hållas ansvarig för allt avsiktligt döljande av trafikkällor. Dessa åtgärder kan leda till att Företaget, genom Affiliateprogrammet, vidtar straffåtgärder som kan inkludera blockering av Betalningar och revidering av villkoren för samarbete med den som är Affiliate.


‎3.3. Företagets Modereringstjänst ska ha kontroll över efterlevnaden av trafikkällorna som används av den som är Affiliate. Den som är Affiliate kan kontakta Affiliateprogrammets support för förtydligande.


4. Restriktioner för användningen av företagets immateriella objekt
‎4.1. Den som är Affiliate förbjuds att helt eller delvis kopiera utseendet på webbplatserna eller enskilda målsidor för Företagets huvudvarumärke, såväl som webbplatser med handelsnamn och varumärken som registrerats av Företaget. Dessutom ska webbplatser eller målsidor för den som är Affiliate inte ge intryck av att de hanteras eller kopplas till Företagets huvudvarumärke och något av dess associerade varumärken.


‎4.2. Den som är Affiliate ska inte ha rätt att använda Företagets logotyper, grafik och marknadsföringsmaterial utan samtycke från Företagets representanter, förutom material som tas emot som en del av Affiliateprogrammet.


‎4.3. Den som är Affiliate samtycker till att inte registrera eller använda delar av webbplatsens adress (domän), dess interna sidor och mobilapplikationer, någon variation av namnet på Företagets huvudvarumärke eller andra varumärken hos Företaget, som inkluderar eller består av namnet på Företagets varumärke, eller som i en omfattning av förvirring liknar namnet på Företagets varumärke. Den som är Affiliate samtycker till Företagets rätt att fastställa sannolikheten för förväxling.


‎4.4. Den som är Affiliaten ska inte ha rätt att förvärva/registrera/använda nyckelord, sökfrågor eller andra identifierare för användning i några söksystem, portaler, reklamtjänster eller andra sök-/referenstjänster som är identiska eller liknar något handelsnamn (varumärken) för Företaget eller något annat varumärke som ägs av Företaget. Dessa inkluderar metataggar på den som är Affiliates webbplats som är identiska eller liknar något av Företagets handelsnamn (varumärken).
Den som är Affiliate ska inte ha rätt att skapa sidor och/eller grupper på några sociala nätverk (inklusive, men inte begränsat till Facebook, Twitter, etc.) som kan misstolkas som sidor eller grupper som tillhör Företaget och/eller Företagets varumärken.
Den som är Affiliate samtycker även till att inte skapa eller distribuera mobila applikationer eller webbapplikationer, såväl som webbplatser som kan misstolkas som applikationer eller webbplatser av Företagets varumärken.


‎4.5. I händelse av brott mot klausul 4.1 - 4.4 i detta Avtal ska Företaget ha rätt att granska samarbetsvillkoren med den som är Affiliate.


‎5. Konkurrens
‎5.1. Den som är Affiliate samtycker till att inte placera Annonsmaterial och att inte distribuera Annonsmaterial på uppdrag av administrationen, chefer eller andra anställda i Företaget och, i synnerhet, Affiliateprogrammet. Allt Annonsmaterial och överklaganden till kunderna på Företagets vägnar ska skickas från officiella e-postadresser som är listade på Företagets webbplats.


5.2. Den som är Affiliate har inte rätt att kontakta potentiella kunder på något sätt som kommer att resultera i konkurrens mellan den som är Affiliate och Företaget när det gäller marknadsföring av webbplatsen eller webbplatserna.


‎5.3. Som medel för att annonsera för Företaget är den som är Affiliate förbjuden att använda e-postspam, kontextuell reklam med något av Företagets Varumärken och reklamformat som clickunder och popunder.


‎5.4. Den som är Affiliate samtycker till att den inte kommer att erbjuda eller tillhandahålla incitament (ekonomiska eller andra) för att registrera sig, göra en insättning eller vidta någon åtgärd till någon potentiell Ny användare av Företaget utan föregående skriftligt medgivande från Företaget som en del av Affiliateprogrammet, förutom för standardreklamprogram som Företaget från tid till annan kan tillhandahålla genom Affiliateprogrammet.


‎5.5. Det är förbjudet för den som är Affiliate att registrera ett eget spelarkonto hos Företaget via sin Hänvisningslänk, samt att konspirera med andra användare.


‎5.6. Den som är Affiliate är förbjuden att använda cookie-stuffing, nämligen:
‎-att öppna webbplatsen Melbet i iframe av storlek noll såväl som i den osynliga zonen.
‎-implementera taggar, cookieskript och andra liknande manipulationer.


‎5.7. Den som är Affiliate är förbjuden att använda en genomblickbar attributionsmodell för marknadsföring av Företagets applikationer.


‎5.8. Vid överträdelse av klausul 5.1 - 5.7 i detta Avtal förbehåller Företaget sig rätten att revidera samarbetsvillkoren med den som är Affiliate och kan stänga Affiliatekontot.


6. Konfidentiell information
6.1. Under giltighetstiden för detta Avtal kan en Affiliate få konfidentiell information som är relaterad till företagets verksamhet, drift, teknologier och Affiliate-programmet (inklusive till exempel intäkter och andra provisioner som en Affiliate erhåller som en del av Affiliateprogrammet).


‎6.2. De som är Affiliate samtycker till att inte avslöja eller överföra någon konfidentiell information till tredje part såvida inte den som är Affiliate har föregående skriftligt medgivande från Företaget. Den som är Affiliate ska endast använda konfidentiell information för att uppnå målen i detta avtal. Skyldigheterna avseende konfidentiell information för den som är Affiliate ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta Avtal.


‎6.3. Vid överträdelse av klausul 6.1 - 6.2 i detta Avtal har Företaget rätt att säga upp Avtalet med samarbetspartnern och tillämpa påföljder i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av konfidentiell information.


‎7. Arvode för att locka nya användare
‎7.1. Intäkterna för den som är Affiliate ska inte ha ett fast värde och kommer att bero på Företagets inkomster från Nya användare som har registrerats via hänvisningslänken till den som är Affiliate, samt på trafikens kvalitet.


‎7.2. Omedelbart efter registreringen får varje ny Affiliate ett arvode på 20 (tjugo) % av Företagets nettovinst på grund av Nya användare som lockats av den som är Affiliate under 3 (tre) kalendermånader för att öka omsättningen. Vid utgången av den angivna perioden på 3 (tre) kalendermånader kommer arvodesbeloppet att vara från 15 (femton) % av Företagets nettovinst på grund av Nya användare som lockas av den som är Affiliate, med möjlighet att öka arvodesprocenten beroende på antalet Nya användare som lockas: upp till 20 (tjugo) % och 25 (tjugofem) %. Den som är Affiliate kan revidera villkoren för att höja arvodesbeloppet med representanten för Affiliateprogrammet.


‎7.3. Om den som är Affiliate inte attraherar fler än 3 (tre) Nya användare inom 3 (tre) kalendermånader i följd så har Företaget rätt (men är inte skyldigt) att ändra samarbetsvillkoren med den som är Affiliate, inklusive att minska arvodesbeloppet som den som är Affiliate får eller avbryta driften av Affiliatekontot i Affiliateprogrammet. I enskilda fall kan frågan om uppsägning av det nuvarande avtalet med den som är Affiliate tas upp.
I sin tur kan den som är Affiliates aktiva åtgärder för att marknadsföra Företagets varumärken bli ett tillfälle för att förbättra villkoren för samarbete, i synnerhet genom att höja arvodesbeloppet. Den som är Affiliate kommer att meddelas om detta per brev till den e-postadress som anges på Affiliatekontot.


‎8. Betalning av arvode
8.1. Den som är Affiliate kan erhålla inkomster en gång i veckan (varje tisdag, för perioden måndag till söndag i föregående vecka, inklusive), men endast om det tidigare har kommit överens med Företagets chef om detaljerna för betalningen, samt om intjänade medel överstiger det lägsta betalningsvärdet – 30 $ (trettio amerikanska dollar) och lockade mer än 4 spelare. De medel som är tillgängliga för uttag bildas från fullt beräknade händelser. Intäkter från händelser som ännu inte har beräknats kommer att hållas inne tills full reglering.
Om den som är Affiliate inte har det ovan nämnda minimibeloppet på sitt Affiliatekonto så kommer medlen automatiskt att överföras till nästa period, och så vidare, tills det belopp som krävs har ackumulerats. Även ett negativt saldo överförs till nästa månad.


‎8.2. Företagets Affiliateprogram ska ha rätten att fördröja Betalningar till den som är Affiliate i upp till 2 (två) månader i händelse av oförutsedda tekniska fel i Affiliateprogrammet, samt om det är nödvändigt för att verifiera den som är Affiliate och dess trafikkällor. I händelse av fördröjning av betalningen kan den som är Affiliate klargöra skälen med Företagets personliga chef - representant för Affiliateprogrammet.

8.3. Företaget har ensam och exklusiv rätt att beräkna och betala ut Intäkterna till Affiliatekontot i samma valuta som intäkterna som Företaget erhåller från de Nya användarna som attraheras av en Affiliate.


‎9. Tvistlösningsförfarande
‎9.1. Den som är Affiliate kan överklaga alla beslut från representanter i Affiliateprogrammet. För detta ändamål ska den som är Affiliate kontakta Affiliateprogrammets Supporttjänst och ange sina argument.


9.2. All information från den som är Affiliate ska endast tillhandahållas skriftligt till den officiella e-postadressen för Affiliateprogrammets Supporttjänst. Kontaktuppgifterna till Supporttjänst finns på Affiliateprogrammets webbplats.


‎9.3. Affiliateprogrammets Supporttjänst ska ha rätten att neka att beakta ett klagomål om den som är Affiliate misslyckas med att tillhandahålla bevis på avsaknaden av en överträdelse.


‎9.4. Fristen för beaktande av ett klagomål ska vara 14 (fjorton) arbetsdagar från mottagandedatumet.


‎9.5. Efter att ha beaktat klagomålet är alla beslut som Företaget fattat angående Melbets Affiliateprogram slutgiltiga och kan inte ändras. Företaget förbehåller sig rätten att radera all kommunikation som innehåller svordomar, förolämpningar, uppvigling till våld eller falska anklagelser och att vederbörligen avbryta samarbetet med den som är Affiliate som är ansvarig för att skicka sådan kommunikation.