Szabályok és felhasználási feltételek

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

(A TOVÁBBIAKBAN MEGÁLLAPODÁS)

ALAPFOGALMAK

A fogadóiroda az interneten működÅ‘ Melbet (a továbbiakban Társaság), amely online fogadási lehetÅ‘ségeket kínál a felhasználóinak.

A társaság fÅ‘ márkája olyan alkotóelemek összessége, amelyek megkülönböztetik a társaságot a többi versenytárstól, és könnyen azonosíthatóvá teszik a felhasználók körében. A Partnerprogramban a Társaság fÅ‘ márkája (a továbbiakban a Társaság márkája) az Melbet.

A Társaság weboldala vagy erÅ‘forrása (a továbbiakban Melbet) a Társaság egy vagy több olyan weboldala, amely a domainnévben részben vagy egészben tartalmazza a Társaság márkanevét.

A Társaság termékei a Társaság erÅ‘forrásain keresztül a felhasználóknak kínált szolgáltatások vagy szolgáltatáscsomagok.

A Partnerprogram a Társaság és a Partner közötti együttműködés egy olyan típusa, amely a Társaság erÅ‘forrásain, különösen az Melbetpartners.com weboldalon keresztül valósul meg, és amelyben a Partner a saját erÅ‘forrását vagy erÅ‘forrásait használva reklámozhatja a Társaság szolgáltatásait, és cserébe díjazásban részesül. Az ilyen típusú együttműködés alapelvei az alábbiakban kerülnek meghatározásra, és a Partnerprogramban való regisztrálás pillanattól kezdve a Partner által elfogadottnak tekintendÅ‘k.

A Partner olyan webmester (természetes vagy jogi személy), aki teljesíti az Melbetpartners.com weboldalon található Partnerprogram feltételeit azzal a fÅ‘ céllal, hogy a Partnerprogram részeként új felhasználókat vonzzon a Társaság erÅ‘forrásához, valamint népszerűsítse a Társaság termékeit.

A Partnerfiók a Partner Partnerprogramban használt személyes fiókja.

Új felhasználók azok a felhasználók, akik korábban nem rendelkeztek játékosfiókkal az Melbet semelyik weboldalán, a Partner speciális eszközök segítségével irányította Å‘ket a Társaság weboldalára, majd játékosfiókot regisztráltak az Melbetnél, és teljesítették az elsÅ‘ befizetést.

Az ajánlólink a Társaság weboldalára mutató hivatozás, amely tartalmazza a Partner egyedi azonosítóját.

A részesedés olyan pénzbeli jutalom, amelyet a Partner az általa hozott új felhasználókból származó nyereség után szerzett jutalékként kap meg.

A fizetés olyan kifizetés (részesedés), amelyet a Partnerprogram belsÅ‘ számlájáról külsÅ‘ fizetési rendszeren keresztül utalnak át a Partner részére.

A jelentési idÅ‘szak olyan idÅ‘szak, amelyet annak érdekében határoznak meg, hogy a Partner nyomon követhesse a Partnerprogramban végzett munkájának eredményeit.

A reklámanyagok olyan reklámjellegű szöveges, grafikai, hang-, videó- és vegyes anyagok, amelyek a Társaság termékeinek az interneten történÅ‘ népszerűsítését szolgálják.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

‎1. Általános rendelkezések

‎1.1. A Partner vállalja, hogy a Társasággal való együttműködés megkezdése elÅ‘tt megismeri és elfogadja a Partnerprogram feltételeit.

‎1.2. Csak 18 éves vagy annál idÅ‘sebb felhasználó válhat taggá, és teljesítheti a Partnerprogram feltételeit.

A Társaság nem vállal felelÅ‘sséget harmadik felekkel szemben azért, ha a Partner nem felel meg a nagykorúságra vonatkozó feltételnek. A feltétel megsértése esetén a Társaságnak jogában áll megtagadni a részesedés Partner részére történÅ‘ kifizetését és befagyasztani a Partner fiókját.

‎1.3. A Partner teljes felelÅ‘sséggel tartozik a személyes adatok biztonságáért, tárolásáért, beleértve a bejelentkezési adatokat és a jelszót is. A Társaság nem vállal felelÅ‘sséget a személyes adatok Partner általi elvesztéséért és/vagy harmadik félnek történÅ‘ átadásáért.

‎1.4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Partnerprogram keretein belül bármely Partnerrel megtagadja az együttműködést, és ilyen esetben a Társaság nem köteles megindokolni az elutasítást.

1.5. Az iroda fenntartja a jogot, hogy a jelen Megállapodást a saját belátása szerint, a Partner elÅ‘zetes értesítése nélkül módosítsa, kiegészítse vagy felülvizsgálja. Bármely módosítás vagy kiegészítés a Weboldalon történÅ‘ közzétételt követÅ‘en azonnal hatályba lép. Az iroda e változásokról a Partnert értesítheti, de erre nem köteles. A Partner felelÅ‘s azért, hogy az esetleges módosítások nyomon követése céljából a jelen Megállapodást és a Weboldalt rendszeresen áttekintse. A módosításokat követÅ‘en az iroda szolgáltatásainak és termékeinek folytatólagos használata a felülvizsgált Megállapodás Partner általi elfogadását jelenti.

A Megállapodás aktuálisan érvényes változata a Partnerprogram weboldalán közzétett változat.

‎1.6. A Partner csak egyszer regisztrálhat a Partnerprogramba. Az újbóli regisztráció, beleértve az alpartneri regisztrációt is, szigorúan tilos.

‎2. Reklámanyagok elhelyezése

‎2.1. A Partnerrel való együttműködés, a Partnerprogram részeként, magában foglalja reklámanyagok elhelyezését a Partner erÅ‘forrásán vagy erÅ‘forrásain.

‎2.2. A reklámanyagoknak a Társasággal való együttműködés keretén belüli elhelyezésekor a Partner köteles szigorúan betartani a reklámanyagok elhelyezése szerinti országban hatályos jogszabályokat, a szabályozó hatóságok követelményeit és az etikai normákat; csak olyan reklámanyagokat használhat, amelyeket a Társaság ellenÅ‘rzött és jóváhagyott.

‎2.3. Ha a Partner saját reklámanyagokat készít, akkor köteles az ilyen reklámanyagokat ellenÅ‘rzésre és jóváhagyásra átadni a Partnerprogram képviselÅ‘jének. A Megállapodás ezen pontjának megsértése a Megállapodás 2.9. pontjában meghatározott következményekkel jár a Partner számára.

‎2.4. A Partner vállalja, hogy figyelemmel kíséri a saját erÅ‘forrásán vagy erÅ‘forrásain (weboldalak, közösségi hálózatok, azonnali üzenetküldÅ‘k stb.) elhelyezett reklámanyagok relevanciáját és tartalmának pontosságát.*

‎* Irreleváns reklámanyagok a következÅ‘k:

‎- pontatlanul jelölt feltételekkel megjelenÅ‘ promóciók, bónuszok és különleges ajánlatok;

‎- elavult kreatívok;

‎- irreleváns vállalat logóját tartalmazó reklámanyagok;

‎- olyan reklámanyagok, amelyek egyszerre tartalmazzák a Társaság vagy a Társaság egyik márkájának a nevét, valamint hivatkozást valamely versenytárs weboldalára. Ilyen esetben a Társaságnak jogában áll azonnal felülvizsgálni a Partnerrel kötött Megállapodás feltételeit, fenntartva a lehetÅ‘séget a Partner fiókjának letiltására.

‎2.5. A Partner teljes mértékben és kizárólagosan felelÅ‘s azon erÅ‘forrásnak vagy erÅ‘forrásoknak a működéséért és tartalmáért, amelye(ke)n a reklámanyagokat elhelyezték.

‎2.6. A Partner garantálja és vállalja, hogy megakadályozza a rágalmazó, korhatárhoz kötött, illegális, káros, fenyegetÅ‘, obszcén, faji vagy etnikai szempontból intoleráns vagy más módon nemkívánatos vagy diszkriminatív, erÅ‘szakos, politikailag inkorrekt vagy más módon a Társaság vagy harmadik felek jogait sértÅ‘ vagy velük ellentétes anyagok elhelyezését az erÅ‘forrásán vagy erÅ‘forrásain.

‎2.7. A Partner nem helyezhet el a Társaság weboldalát népszerűsítÅ‘ reklámot vagy tartalmat olyan országokban, ahol ez tilos, beleértve azokat az országokat is, ahol a helyzet rendezése folyamatban van.

‎2.8. A Partner nem használhat fizetett (illetve sematikus) forgalmat.

‎2.9. A Társaság nem vállal felelÅ‘sséget a Partner erÅ‘forrásával vagy erÅ‘forrásaival, illetve a velük összefüggÅ‘ termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a harmadik felek részérÅ‘l felmerülÅ‘ követelésekért.

Ha a Partner erÅ‘forrásán vagy erÅ‘forrásain olyan reklámanyagokat találunk, amelyek sértik a jelen Megállapodást, akkor figyelmeztetést küldünk a Partnernek, az ilyen anyagok lecserélésére vonatkozó felszólítással együtt. A Partner vállalja, hogy 5 (öt) munkanapon belül orvosolja az ilyen jellegű szerzÅ‘désszegést.

Ha az ügy a megadott határidÅ‘n belül nem oldódik meg, akkor a Társaság a Partnerprogram keretein belül fenntartja a jogot, hogy a jogsértés orvoslásáig letiltsa a Partner részére történÅ‘ kifizetéseket.

A Megállapodás ezen pontjának rendszeres megsértése esetén a Társaságnak a Partnerprogram keretei belül joga van felülvizsgálni a Partnerrel való együttműködés feltételeit.

‎3. A forgalom forrása

‎3.1. A regisztrációkor a Partner vállalja, hogy átfogó tájékoztatást nyújt a Társasággal történÅ‘ együttműködés keretében használni kívánt forgalmi forrásokról.

‎3.2. A Partner felelÅ‘sséggel tartozik a forgalom forrásainak szándékos eltitkolásáért. Ilyen cselekmények esetén a Társaság a Partnerprogram keretein belül büntetÅ‘ intézkedéseket hozhat, köztük a kifizetések letiltását és a Partnerrel való együttműködés feltételeinek felülvizsgálatát.

‎3.3. A Partner által használt forgalmi források megfelelÅ‘ségét a Társaság EllenÅ‘rzÅ‘ Szolgálata ellenÅ‘rzi. A Partner a Partnerprogram ügyfélszolgálatához fordulhat felvilágosításért.

‎4. A Társaság szellemi tulajdonát képezÅ‘ eszközök használatára vonatkozó korlátozások

‎4.1. A Partnereknek tilos a Társaság fÅ‘ márkájának, valamint a Társaság által bejegyzett kereskedelmi nevek és védjegyek weboldalainak vagy egyes nyitóoldalainak teljes vagy részleges másolása. Ezen túlmenÅ‘en a Partner weboldalai vagy kezdÅ‘oldalai nem kelthetik azt a benyomást, hogy kapcsolatban állnak a Társaság fÅ‘ márkájával és bármely kapcsolódó márkájával.

‎4.2. A Partner nem jogosult a Társaság logóinak, grafikáinak és marketinganyagainak a Társaság képviselÅ‘inek hozzájárulása nélküli használatára, kivéve a Partnerprogram részeként kapott anyagokat.

‎4.3. A Partner vállalja, hogy nem regisztrálja és nem használja a weboldal címének (domain), belsÅ‘ oldalainak és mobilalkalmazásainak a részeit, a Társaság fÅ‘ márkájának vagy a Társaság egyéb márkáinak olyan névváltozatát, amely tartalmazza a Társaság bármely márkájának a nevét, vagy amely az összetéveszthetÅ‘ségig hasonlít a Társaság márkanevéhez. A Partner elfogadja, hogy a Társaságnak joga van meghatározni az összetéveszthetÅ‘ség valószínűségét.

‎4.4. A Partner nem jogosult különbözÅ‘ keresÅ‘rendszerekben, portálokon, hirdetési szolgáltatásokban vagy egyéb keresési/hivatkozási szolgáltatásokban olyan kulcsszavakat, keresÅ‘kifejezéseket vagy egyéb azonosítókat vásárolni/regisztrálni/használni, amelyek azonosak vagy hasonlóak a Társaság vagy a Társaság tulajdonában lévÅ‘ bármely más márka kereskedelmi nevével (márkanevével). Ezek közé tartoznak a Partner weboldalán található olyan meta címkék, amelyek hasonlóak vagy azonosak a Társaság bármelyik kereskedelmi nevével (márkanevével).

A Partner nem jogosult semmilyen közösségi hálózaton (beleértve, de nem kizárólagosan a Facebookot, a Twittert stb.) olyan oldalakat és/vagy csoportokat létrehozni, amelyek félreértésre adnak lehetÅ‘séget azzal, hogy a Társaság és/vagy a Társaság márkáinak oldalaként vagy csoportjaként azonosíthatók.

A Partner vállalja továbbá, hogy nem hoz létre és nem terjeszt olyan mobil- vagy webes alkalmazásokat, valamint weboldalakat, amelyeket a Társaság márkáinak alkalmazásaként vagy weboldalaként lehet tévesen azonosítani.

‎4.5. A 4.1–4.4. pont megsértése esetén a Társaságnak joga van felülvizsgálni a Partnerrel való együttműködés feltételeit.

‎5. Verseny

‎5.1. A Partner kijelenti, hogy nem helyez el reklámanyagokat, valamint nem terjeszt reklámanyagokat a Társaság igazgatósága, vezetÅ‘i vagy más alkalmazottai és különösen a Partnerprogram nevében. A Társaság nevében az ügyfeleknek küldött valamennyi reklámanyagot és felhívást a Társaság weboldalán szereplÅ‘ hivatalos e-mail-címekrÅ‘l kell küldeni.

‎5.2. A Partner nem jogosult oly módon kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel, amely versenyt eredményez a Partner és a Társaság között a weboldal vagy a weboldalak népszerűsítése tekintetében.

‎5.3. A Társaság reklámozásának eszközeként a Partner nem használhat levélszemetet, a Társaság bármely márkájával összefüggÅ‘ reklámot, valamint olyan reklámformátumokat, mint amilyen a clickunder és a popunder.

‎5.4. A Partner vállalja, hogy a Társaság elÅ‘zetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Partnerprogram részeként nem kínál vagy biztosít a Társaság potenciális új felhasználóinak (pénzügyi vagy egyéb) ösztönzÅ‘ket a regisztrációért, befizetésért vagy bármilyen tevékenységért, kivéve a Társaság által esetlegesen a Partnerprogramon keresztül biztosított szokásos reklámprogramokat.

‎5.5. A Partnereknek tilos az ajánló linken keresztül saját játékosfiókot regisztrálniuk a Társaságnál, valamint tilos összejátszaniuk más felhasználókkal.

‎5.6. A Partner nem használhat „cookie-stuffing” technikát, vagyis tiltottak az alábbi tevékenységek:

‎ - az Melbet weboldal megnyitása nullás méretű iframe-ben, valamint a láthatatlan zónában;

‎- címkék, cookiescriptek és más hasonló manipulációk alkalmazása.

‎5.7. A Partnernek tilos „kattintás nélküli attribúciós” (view-through attribution, VTA) modellt használnia a Társaság alkalmazásainak promóciója során.

‎5.8. Az 5.1–5.7. pontban foglaltak megsértése esetén a Társaság fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a Partnerrel való együttműködés feltételeit, és bezárhatja a Partnerfiókot.

‎6. Bizalmas információk

‎6.1. A jelen Megállapodás idÅ‘tartama alatt a Partner bizalmas információkat kaphat a Társaság üzleti tevékenységével, működésével, technológiáival és a Partnerprogrammal kapcsolatban (beleértve például a Partnerprogram részeként a Partner által kapott részesedést és egyéb jutalékokat).

‎6.2. A Partner vállalja, hogy semmilyen bizalmas információt nem hoz nyilvánosságra és nem ad át harmadik feleknek, kivéve, ha a Partner a Társaság elÅ‘zetes írásbeli beleegyezésével rendelkezik. A Partner a bizalmas információkat kizárólag e Megállapodás céljainak elérése érdekében használhatja fel. A Partnernek a bizalmas információkkal kapcsolatos kötelezettségei a jelen Megállapodás megszűnése után is fennmaradnak.

‎6.3. A 6.1–6.2. pontban foglaltak megsértése esetén a Társaságnak joga van felmondani a Partnerrel kötött megállapodást, és a bizalmas információk védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelÅ‘en szankciókat alkalmazni.

‎7. Új felhasználók szerzésének díja

‎7.1. A Partner részesedésének nincs rögzített értéke, a részesedés a Társaságnak a Partner ajánló linkjével regisztráló új felhasználóktól szerzett bevételétÅ‘l, valamint a forgalom minÅ‘ségétÅ‘l függ.

‎7.2. Közvetlenül a regisztrációt követÅ‘en minden új Partner díjat kap, amely a Partner által az elsÅ‘ 3 (három) naptári hónap során a Társaság forgalmának növelése érdekében a Társaság oldalára irányított új felhasználók befizetéseibÅ‘l szerzett társasági nettó profit 20%-a. A megadott 3 (három) naptári hónapos idÅ‘szak leteltével a díj összege a Partner által szerzett új felhasználóknak köszönhetÅ‘en elért nettó társasági nyereség 15 (tizenöt)%-a lesz, de lehetÅ‘ség van arra, hogy a díj százalékos aránya – a megszerzett új felhasználók számától függÅ‘en – 20 (húsz)%-ra és 25 (huszonöt)%-ra emelkedjen. A Partner a Partnerprogram képviselÅ‘jével felülvizsgálhatja a díj összegének növelésére vonatkozó feltételeket.

‎7.3. Ha a Partner 3 (három) egymást követÅ‘ naptári hónapon belül nem hoz több mint 3 (három) új felhasználót, a Társaság jogosult (de nem köteles) megváltoztatni a Partnerrel való együttműködés feltételeit, beleértve a Partner által megszerezhetÅ‘ díj összegének csökkentését, vagy felfüggesztheti a Partnerprogramban nyitott Partnerfiók működését. Egyedi esetekben felmerülhet a Partnerrel kötött aktuális Megállapodás felmondásának kérdése.

A Társaság márkáinak népszerűsítése érdekében végzett aktív tevékenység viszont alkalmat adhat az együttműködés feltételeinek javítására, különösen a Partnernek járó díj összegének növelésére. ErrÅ‘l a Partner a Partnerfiókban megadott e-mail-címre küldött levélben kap értesítést.

‎8. Díjfizetés

‎8.1. A Partner hetente egyszer (minden kedden, az elÅ‘zÅ‘ hét hétfÅ‘tÅ‘l vasárnapig terjedÅ‘ idÅ‘szakra) kaphat részesedést, de csak akkor, ha elÅ‘zetesen megállapodott a Társaság menedzserével a kifizetés részleteirÅ‘l, valamint ha a megkeresett pénzösszeg meghaladja a minimális kifizetési értéket, 30 USD-t (harminc amerikai dollárt), és ha több mint 4 játékost hozott a weboldalra. A felvehetÅ‘ pénzeszközök a teljesen kiszámított eseményekbÅ‘l alakulnak ki. A még ki nem számolt eseményekbÅ‘l származó jövedelmet a teljes elszámolásig visszatartjuk.

Ha a Partner nem rendelkezik a fent említett minimális összeggel a Partnerfiókjában, akkor az összeg automatikusan átkerül a következÅ‘ idÅ‘szakra, és így tovább, amíg a szükséges összeg össze nem gyűlik. A negatív egyenleg is átkerül a következÅ‘ hónapra.

‎8.2. A Partnerprogramban bekövetkezÅ‘ elÅ‘re nem látható technikai hibák esetén, valamint ha a Partner és a forgalmi forrásainak ellenÅ‘rzése szükséges, a Társaság Partnerprogramja jogosult a Partnernek történÅ‘ kifizetéseket legfeljebb 2 (két) hónapig elhalasztani. A kifizetés késedelme esetén a Partnernek lehetÅ‘sége van az okokat a Társaság által kijelölt személyes menedzserrel, a Partnerprogram képviselÅ‘jével tisztázni.

8.3. A Társaság kizárólagos joggal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a bevételt ugyanabban a pénznemben számolja ki és fizesse ki a Partner számlájára, mint amilyen pénznemben a Társaság a Partner által hozott új felhasználóktól származó bevételt szerezte.

‎9. Vitarendezési folyamat

‎9.1. A Partner megtámadhatja a Partnerprogram képviselÅ‘inek bármely döntését. EbbÅ‘l a célból a Partnerprogram ügyfélszolgálatához kell fordulnia, és ismertetnie kell az érveit.

‎9.2. A Partner köteles minden információt írásban benyújtani a Partnerprogram ügyfélszolgálatának hivatalos e-mail-címére. Az ügyfélszolgálat elérhetÅ‘ségei a Partnerprogram weboldalán találhatók.

‎9.3. Ha a Partner nem tudja bizonyítani a szabályok megsértésének hiányát, a Partnerprogram ügyfélszolgálatának jogában áll megtagadni a panasz elbírálását.

‎9.4. A panasz elbírálásának határideje a panasz beérkezésétÅ‘l számított 14 (tizennégy) munkanap.

‎9.5. A panasz elbírálását követÅ‘en a Társaságnak az Melbet Partnerprogrammal kapcsolatban hozott döntései véglegesek és nem módosíthatók. A Társaság fenntartja a jogot, hogy törölje a trágár, sértÅ‘, erÅ‘szakra felbujtó vagy hamis vádakat tartalmazó közléseket, és felfüggessze az együttműködést az ilyen jellegű közlések küldéséért felelÅ‘s Partnerrel.