Noteikumi un nosacījumi

SADARBĪBAS LĪGUMS
(TURPMĀK — “LĪGUMS”)
VISPĀRĪGAS DEFINĪCIJAS

DerÄ«bu uzņēmums ir interneta resurss Melbet (turpmāk — “uzņēmums”), kurā lietotājiem tiek piedāvātas tiešsaistes derÄ«bu iespējas.
Uzņēmuma galvenais zÄ«mols ir elementu kopums, kas atšÄ·ir uzņēmumu no pārējiem, tāpēc lietotājiem tas ir viegli atpazÄ«stams. Šajā saistÄ«to partneru programmā uzņēmuma galvenais zÄ«mols (turpmāk — “uzņēmuma zÄ«mols”) ir Melbet.
Uzņēmuma tÄ«mekļa vietne vai resurss (turpmāk arÄ« — “Melbet”) ir viena vai vairākas uzņēmuma tÄ«mekļa vietnes, kuru domēna nosaukums pilnÄ«bā vai daļēji ietver uzņēmuma zÄ«molu.
Uzņēmuma produkti ir pakalpojums vai pakalpojumu kopums, kas uzņēmuma resursos tiek piedāvāts lietotājiem.
SaistÄ«to partneru programma ir tāds sadarbÄ«bas veids starp uzņēmumu un saistÄ«to partneri, kas tiek Ä«stenots, izmantojot uzņēmuma resursus, jo Ä«paši Melbetpartners.com, kurā saistÄ«tais partneris, izmantojot savu resursu vai resursus, var reklamēt uzņēmuma pakalpojumus un saņemt par to atlÄ«dzÄ«bu. ŠÄda veida sadarbÄ«bas pamatprincipi ir izklāstÄ«ti turpmāk, un tiek uzskatÄ«ts, ka saistÄ«tais partneris tiem piekrÄ«t no reÄ£istrācijas brīža saistÄ«to partneru programmā vietnē Melbetpartners.com.
SaistÄ«tais partneris ir tÄ«mekļa pārzinis (privātpersona vai juridiska persona), kurš izpilda saistÄ«to partneru programmas nosacÄ«jumus vietnē Melbetpartners.com, kuras galvenais nolÅ«ks saistÄ«to partneru programmas ietvaros ir piesaistÄ«t uzņēmuma resursam jaunus lietotājus, kā arÄ« popularizēt tā produktus.
Saistītā partnera konts ir saistīto partneru programmas saistītā partnera personīgais konts.
Jauni lietotāji ir lietotāji, kuriem iepriekš nav bijis spēlētāja konta tÄ«mekļa vietnē Melbet, kurus uzņēmuma tÄ«mekļa vietnei ar Ä«pašu rÄ«ku palÄ«dzÄ«bu ir piesaistÄ«jis saistÄ«tais partneris, kuri ir reÄ£istrējuši spēlētāja kontu tÄ«mekļa vietnē Melbet un ir veikuši pirmo iemaksu.
Ieteikuma saite ir saite uz uzņēmuma tīmekļa vietni, un tā satur saistītā partnera unikālo identifikatoru.
Izpeļņa ir monetāra atlīdzība, ko saistītais partneris saņem kā komisijas maksu no peļņas par tā piesaistītajiem jaunajiem lietotājiem.
Maksājums ir maksājums (izpeļņa), kurš saistÄ«tajam partnerim tiek nosÅ«tÄ«ts no saistÄ«to partneru programmas iekšÄ“jā konta, izmantojot ārēju maksājumu sistēmu.
Pārskata periods ir laikposms, kuru saistītais partneris var norādīt, lai sekotu sava darba rezultātiem saistīto partneru programmā.
Reklāmas materiāli ir reklāmas rakstura tekstuāli, grafiski, audio, video un jaukti materiāli, kuru mērķis ir popularizēt uzņēmuma produktus internetā.

LĪGUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Vispārīgi noteikumi
‎1.1. Pirms sadarbÄ«bas uzsākšanas ar uzņēmumu saistÄ«tais partneris apņemas iepazÄ«ties ar saistÄ«to partneru programmas noteikumiem un nosacÄ«jumiem un tiem piekrist.
‎1.2. Par saistÄ«to partneru programmas dalÄ«bnieku var kļūt un tās nosacÄ«jumiem atbilst tikai lietotājs, kurš ir vismaz 18 gadus vecs.
Uzņēmums neuzņemas atbildÄ«bu pret trešajām pusēm, ja saistÄ«tais partneris neievēro noteikumu par pilngadÄ«bu. Ja tiek pārkāpts šis noteikums, uzņēmumam ir tiesÄ«bas neizmaksāt saistÄ«tajam partnerim izpeļņu un iesaldēt saistÄ«tā partnera kontu.
‎1.3. SaistÄ«tais partneris uzņemas pilnu atbildÄ«bu par personas datu, tostarp lietotājvārda un paroles, drošÄ«bu un glabāšanu. Uzņēmums neuzņemas atbildÄ«bu, ja saistÄ«tais partneris nozaudē personas datus un/vai nodod tos trešajām pusēm.
‎1.4. SaistÄ«to partneru programmas ietvaros uzņēmums patur tiesÄ«bas atteikties sadarboties ar saistÄ«to partneri, un uzņēmumam nav jāsniedz atteikuma pamatojums.

1.5 Kompānija patur tiesÄ«bas pēc saviem ieskatiem mainÄ«t, grozÄ«t vai pārskatÄ«t šo LÄ«gumu bez iepriekšÄ“ja paziņojuma Partnerim. Jebkuras izmaiņas vai grozÄ«jumi stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas Mājaslapā. Kompānija var (bet tai nav pienākuma) par šÄdām izmaiņām paziņot Partnerim. Partneris ir atbildÄ«gs par regulāru šÄ« LÄ«guma un Mājaslapas atjauninājumu pārskatÄ«šanu. Turpmāka Kompānijas pakalpojumu un produktu izmantošana pēc veiktajām izmaiņām nozÄ«mē to, ka Partneris piekrÄ«t pārskatÄ«tajam LÄ«gumam.

Spēkā esošÄ LÄ«guma versija ir tā versija, kas ir publicēta Partneru programmas mājaslapā.
‎1.6. SaistÄ«tais partneris var reÄ£istrēties saistÄ«to partneru programmā tikai vienu reizi, un ir stingri aizliegts reÄ£istrēties atkārtoti, tostarp kā saistÄ«tajam apakšpartnerim.


2. Reklāmas materiālu izvietošana
‎2.1. SadarbÄ«ba par saistÄ«to partneri saistÄ«to partneru programmas ietvaros paredz reklāmas materiālu izvietošanu saistÄ«tā partnera resursā vai resursos.
‎2.2. Ja saistÄ«tais partneris, sadarbojoties ar uzņēmumu, izvieto reklāmas materiālus, tam ir stingri jāievēro reklāmas materiālu izvietošanas valstÄ« piemērojamie tiesÄ«bu akti, regulējošo iestāžu prasÄ«bas un ētikas standarti un jāizmanto tikai uzņēmuma moderēti un apstiprināti reklāmas materiāli.
‎2.3. Kad saistÄ«tais partneris sagatavo savus reklāmas materiālus, tam jādara šÄdi reklāmas materiāli pieejami saistÄ«to partneru programmas pārstāvim moderēšanai un apstiprināšanai. ŠÄ« lÄ«guma noteikuma pārkāpuma gadÄ«jumā saistÄ«tajam partnerim iestājas lÄ«guma 2.9. punktā norādÄ«tās sekas.
‎2.4. SaistÄ«tais partneris piekrÄ«t uzraudzÄ«t tā resursā vai resursos (tÄ«mekļa vietnēs, sociālajos tÄ«klos, tÅ«lÄ«tējās ziņojumapmaiņas programmās u. c.) izvietoto reklāmas materiālu atbilstÄ«bu un pareizÄ«bu. *
‎* Neatbilstoši reklāmas materiāli ir:
‎- nepareizi akciju, bonusu un Ä«pašo piedāvājumu nosacÄ«jumi;
‎- novecojuši radošie elementi;
‎- reklāmas materiāli, kas satur neatbilstošu uzņēmuma logotipu;
‎- reklāmas materiāli, kuros izmantots uzņēmuma vai kāda tā zÄ«mola nosaukums un kas satur saites uz konkurentu tÄ«mekļa vietnēm. ŠÄda pārkāpuma gadÄ«jumā uzņēmumam ir tiesÄ«bas nekavējoties pārskatÄ«t ar saistÄ«to partneri noslēgtā lÄ«guma noteikumus, saglabājot iespēju bloķēt tā saistÄ«tā partnera kontu.
‎2.5. SaistÄ«tais partneris ir pilnÄ«bā un vienpersoniski atbildÄ«gs par tā resursa vai to resursu darbÄ«bu un saturu, kurā vai kuros ir izvietoti reklāmas materiāli.
‎2.6. SaistÄ«tais partneris garantē un apņemas, ka novērsÄ«s tādu materiālu izvietošanu savā resursā vai savos resursos, kas ir apmelojoši, pakļauti vecuma ierobežojumiem, pretlikumÄ«gi, kaitÄ«gi, draudus izsakoši, neÄ·Ä«tri, rasistiski vai ētiski netoleranti vai citādi nevēlami vai diskriminējoši, vardarbÄ«gi, politiski nekorekti, vai citādi ir pretrunā uzņēmuma vai trešo pušu tiesÄ«bām vai tās pārkāpj.
‎2.7. SaistÄ«tais partneris nedrÄ«kst izvietot reklāmu vai saturu, kas popularizē uzņēmuma tÄ«mekļa vietni, valstÄ«s, kurās tas ir aizliegts, tostarp valstÄ«s, kurās šÄ« situācija ir izskatÄ«šanas procesā.
‎2.8. SaistÄ«tais partneris nevar izmantot mērķētu (tostarp shematisku) datplÅ«smu.
‎2.9. Uzņēmums neatbild par trešo pušu prasÄ«jumiem, kas attiecas uz saistÄ«tā partnera resursu vai resursiem, vai jebkuriem saistÄ«tiem produktiem vai pakalpojumiem.
Ja saistÄ«tā partnera resursā vai resursos tiks konstatēti reklāmas materiāli, kas pārkāpj šo lÄ«gumu, saistÄ«tajam partnerim tiks nosÅ«tÄ«ts brÄ«dinājums ar lÅ«gumu aizstāt šÄdus materiālus. SaistÄ«tais partneris piekrÄ«t novērst notikušo pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā.
Ja jautājums netiek atrisināts norādītajā termiņā, uzņēmums patur tiesības ar saistīto partneru programmas starpniecību bloķēt maksājumus uz saistītā partnera kontu līdz brīdim, kad pārkāpums tiek novērsts.
ŠÄ« lÄ«guma noteikuma regulāru pārkāpumu gadÄ«jumā uzņēmumam ar saistÄ«to partneru programmas starpniecÄ«bu ir tiesÄ«bas pārskatÄ«t noteikumus sadarbÄ«bai ar saistÄ«to partneri.


‎3. DatplÅ«smas avoti
‎3.1. ReÄ£istrējoties saistÄ«tais partneris piekrÄ«t sniegt pilnÄ«gu informāciju par datplÅ«smas avotiem, kurus tas plāno izmantot, sadarbojoties ar uzņēmumu.
‎3.2. SaistÄ«tais partneris tiks saukts pie atbildÄ«bas par jebkādu tÄ«šu datplÅ«smas avotu slēpšanu. ŠÄdu darbÄ«bu rezultātā uzņēmums var ar saistÄ«to partneru programmas starpniecÄ«bu piemērot sankcijas, kas var ietvert maksājumu bloķēšanu un noteikumu pārskatÄ«šanu sadarbÄ«bai ar saistÄ«to partneri.
‎3.3. Uzņēmuma moderācijas dienests kontrolē saistÄ«tā partnera izmantoto datplÅ«smas avotu atbilstÄ«bu. NeskaidrÄ«bu gadÄ«jumā saistÄ«tais partneris var sazināties ar ssaistÄ«to partneru programmasatbalsta dienestu.


‎4. Uzņēmuma intelektuālā Ä«pašuma objektu izmantošanai piemērojamie ierobežojumi
‎4.1. SaistÄ«tajam partnerim ir aizliegts pilnÄ«bā vai daļēji kopēt uzņēmuma galvenā zÄ«mola tÄ«mekļa vietņu vai atsevišÄ·u mērÄ·lapu, kā arÄ« uzņēmuma reÄ£istrēto komercnosaukumu un preču zÄ«mju tÄ«mekļa vietņu vizuālo noformējumu. Turklāt nedrÄ«kst rasties iespaids, ka saistÄ«tā partnera tÄ«mekļa vietnes vai mērÄ·lapas pārvalda uzņēmuma galvenais zÄ«mols vai jebkuri tā saistÄ«tie zÄ«moli, vai tās ir ar tiem saistÄ«tas.
‎4.2. SaistÄ«tajam partnerim nav tiesÄ«bu izmantot uzņēmuma logotipus, grafiku un mārketinga materiālus bez uzņēmuma pārstāvju piekrišanas, izņemot tos materiālus, kurus tas saņem saistÄ«to partneru programmas ietvaros.
‎4.3. Partneris piekrÄ«t nereÄ£istrēt vai neizmantot ne pilnÄ«bā, ne daļēji tÄ«mekļa vietnes adresi (domēnu), tās iekšÄ“jās lapas vai mobilās lietotnes, jebkuru uzņēmuma galvenā zÄ«mola vai citu uzņēmuma zÄ«molu nosaukuma variāciju, kurā iekļauts vai kuru veido jebkura uzņēmuma zÄ«mola nosaukums, vai kurš ir maldinoši lÄ«dzÄ«gs uzņēmuma preču zÄ«mes nosaukumam. SaistÄ«tai partneris piekrÄ«t uzņēmuma tiesÄ«bām noteikt maldinošas lÄ«dzÄ«bas varbÅ«tÄ«bu.
‎4.4. SaistÄ«tajam partnerim nav tiesÄ«bu iegādāties/reÄ£istrēt/izmantot atslēgvārdus, meklēšanas vaicājumus vai citus identifikatorus, kas paredzēti izmantošanai meklēšanas sistēmās, portālos, reklāmas pakalpojumos vai citos meklēšanas/atsauces pakalpojumos, kuri ir identiski vai lÄ«dzÄ«gi jebkuriem uzņēmuma vai jebkura cita uzņēmumam piederoša zÄ«mola komercnosaukumiem (preču zÄ«mēm). Tie ietver meta tagus saistÄ«tā partnera tÄ«mekļa vietnē, kas ir identiski vai lÄ«dzÄ«gi jebkuriem uzņēmuma komercnosaukumiem (preču zÄ«mēm).
Saistītajam partnerim nav tiesību izveidot lapas un/vai grupas jebkuros sociālajos tīklos (tostarp, bet ne tikai, Facebook, Twitter utt.), kuras varētu maldīgi uzskatīt par uzņēmuma un/vai uzņēmuma zīmolu lapām vai grupām.
Saistītais partneris arī piekrīt neizveidot un neizplatīt mobilās vai tīmekļa lietotnes, kā arī tīmekļa vietnes, kuras varētu maldīgi uzskatīt par uzņēmuma lietotnēm vai tīmekļa vietnēm.
‎4.5. ŠÄ« lÄ«guma 4.1. – 4.4. punkta pārkāpuma gadÄ«jumā uzņēmumam ir tiesÄ«bas pārskatÄ«t noteikumus sadarbÄ«bai ar saistÄ«to partneri.


5. Konkurence
‎5.1. SaistÄ«tais partneris piekrÄ«t neizvietot reklāmas materiālus un neizplatÄ«t reklāmas materiālus uzņēmuma administrācijas, vadÄ«tāju vai citu darbinieku un jo Ä«paši saistÄ«to partneru programmas vārdā. Visi reklāmas materiāli un aicinājumi klientiem uzņēmuma vārdā jānosÅ«ta no uzņēmuma tÄ«mekļa vietnē norādÄ«tās oficiālās e-pasta adreses.
‎5.2. SaistÄ«tajiem partneriem nav tiesÄ«bu sazināties ar potenciālajiem klientiem jebkādā veidā, kas rada konkurenci starp saistÄ«to partneri un uzņēmumu attiecÄ«bā uz tÄ«mekļa vietnes vai vietņupopularizēšanu.
‎5.3. SaistÄ«tajam partnerim ir aizliegts izmantot tādus uzņēmuma reklamēšanas lÄ«dzekļus kā surogātpasts un kontekstuāla reklāma ar jebkuriem uzņēmuma zÄ«moliem un tādus reklāmas formātus kā clickunder un popunder.
‎5.4. SaistÄ«tais partneris piekrÄ«t, ka saistÄ«to partneru programmas ietvaros tas nepiedāvās vai nemotivēs (finansiāli vai citādi) reÄ£istrēties, veikt iemaksu vai jebkādu citu darbÄ«bu jebkuram potenciālam uzņēmuma jaunajam lietotājam bez uzņēmuma iepriekšÄ“jas rakstveida atļaujas, izņemot standarta reklāmas programmās, kuras uzņēmums var periodiski nodrošināt saistÄ«to partneru programmas ietvaros.
‎5.5. SaistÄ«tajam partnerim ir aizliegts reÄ£istrēt savu spēlētāja kontu uzņēmumā, izmantojot ieteikuma saiti, kā arÄ« slepeni vienoties ar citiem lietotājiem.
‎5.6. SaistÄ«tajam partnerim ir aizliegts izmantot sÄ«kfailu iestarpinājumus, proti:
‎- atvērt tÄ«mekļa vietni Melbet nulles izmēra rāmÄ«, kā arÄ« neredzamajā zonā;
‎- ieviest tagus, sÄ«kfailu skriptus un veikt citas lÄ«dzÄ«gas manipulācijas.
‎5.7. SaistÄ«tajam partnerim ir aizliegts izmantot pārskatāmu atribÅ«cijas modeli uzņēmuma lietotņu popularizēšanai.
‎5.8. ŠÄ« lÄ«guma 5.1. – 5.7. punkta pārkāpuma gadÄ«jumā uzņēmums patur tiesÄ«bas pārskatÄ«t noteikumus sadarbÄ«bai ar saistÄ«to partneri un var slēgt saistÄ«tā partnera kontu.


6. Konfidenciāla informācija
‎6.1. ŠÄ« lÄ«guma darbÄ«bas laikā saistÄ«tajam partnerim var tikt sniegta konfidenciāla informācija, kas saistÄ«ta ar uzņēmuma saimniecisko darbÄ«bu, operācijām, tehnoloÄ£ijām un saistÄ«to partneru programmu (tostarp, piemēram, izpeļņu un citām komisijas maksām, ko saistÄ«tais partneris saņem, piedaloties saistÄ«to partneru programmā).
‎6.2. SaistÄ«tais partneris piekrÄ«t neizpaust vai nenodot konfidenciālu informāciju trešajām pusēm, ja vien iepriekš nav saņēmis rakstveida piekrišanu no uzņēmuma. SaistÄ«tais partneris izmanto konfidenciālu informāciju tikai šÄ« lÄ«guma mērÄ·u sasniegšanai. SaistÄ«tā partnera saistÄ«bas attiecÄ«bā uz konfidenciālu informāciju paliek spēkā pēc šÄ« lÄ«guma izbeigšanas.
‎6.3. ŠÄ« lÄ«guma 6.1. – 6.2. punkta pārkāpuma gadÄ«jumā uzņēmumam ir tiesÄ«bas izbeigt lÄ«gumu ar saistÄ«to partneri un piemērot sankcijas saskaņā ar attiecÄ«gajiem tiesÄ«bu aktiem par konfidenciālas informācijas aizsardzÄ«bu.


‎7. Honorārs par jaunu lietotāju piesaistÄ«šanu
‎7.1. SaistÄ«to partneru izpeļņa nav fiksēta un bÅ«s atkarÄ«ga no uzņēmuma ienākumiem, kas gÅ«ti no jauniem lietotājiem, kuri ir reÄ£istrējušies, izmantojot saistÄ«tā partnera ieteikuma saiti, kā arÄ« no datplÅ«smas kvalitātes.
‎7.2. TÅ«lÄ«t pēc reÄ£istrācijas katrs jaunais saistÄ«tais partneris saņem honorāru 20 (divdesmit) procentu apmērā no uzņēmuma peļņas, kas gÅ«ta, pateicoties saistÄ«tā partnera piesaistÄ«tajiem jaunajiem lietotājiem 3 (trÄ«s) kalendāro mēnešu laikā, lai palielinātu apgrozÄ«jumu. Pēc norādÄ«tā 3 (trÄ«s) kalendāro mēnešu perioda honorāra summa bÅ«s 15 (piecpadsmit) procenti no uzņēmuma neto peļņas, kas gÅ«ta, pateicoties saistÄ«tā partnera piesaistÄ«tajiem jaunajiem lietotājiem, ar iespēju palielināt honorāra procentuālo Ä«patsvaru atkarÄ«bā no piesaistÄ«to jauno lietotāju skaita lÄ«dz 20 (divdesmit) procentiem un 25 (divdesmit pieciem) procentiem. SaistÄ«tais partneris kopā ar saistÄ«to partneru programmas pārstāvi var pārskatÄ«t honorāra summas palielināšanas nosacÄ«jumus.
‎7.3. Ja 3 (trÄ«s) secÄ«gu kalendāro mēnešu laikā saistÄ«tais partneris nepiesaista vairāk kā 3 (trÄ«s) jaunus lietotājus, uzņēmumam ir tiesÄ«bas (bet ne pienākums) mainÄ«t noteikumus sadarbÄ«bai ar saistÄ«to partneri, tostarp samazināt partnerim pienākošos honorāra summu vai apturēt saistÄ«tā partnera konta darbÄ«bu saistÄ«to partneru programmā. AtsevišÄ·os gadÄ«jumos var tikt izskatÄ«ts jautājums par pašreizējā, ar saistÄ«to partneri noslēgtā lÄ«guma izbeigšanu.
Savukārt, ja saistÄ«tais partneris aktÄ«vi popularizēs uzņēmuma zÄ«molus, sadarbÄ«bas nosacÄ«jumi var tikt uzlaboti, jo Ä«paši — palielinot honorāra summu. SaistÄ«tais partneris par to tiks informēts vēstulē, kas tiks nosÅ«tÄ«ta uz saistÄ«tā partnera kontā norādÄ«to e-pasta adresi.


8. Honorāra maksājums
‎8.1. SaistÄ«tais partneris var saņemt izpeļņu reizi nedēļā (katru otrdienu par laika posmu no pirmdienas lÄ«dz svētdienai ieskaitot), bet tikai tad, ja tas ir iepriekš vienojies ar uzņēmuma vadÄ«tāju par maksājuma rekvizÄ«tiem, kā arÄ« ja nopelnÄ«tie lÄ«dzekļi pārsniedz minimālo maksājuma summu — 30 $ (trÄ«sdesmit ASV dolāri) un saistÄ«tais partneris ir piesaistÄ«jis vairāk nekā 4 spēlētājus. Izņemšanai ir pieejami lÄ«dzekļi par visiem notikumiem, kuru iznākums ir pilnÄ«bā aprēķināts. Ienākums no notikumiem, kuru iznākums vēl nav aprēķināts, tiks aizturēts lÄ«dz galÄ«gā iznākuma noskaidrošanai (aizturēšana).
Ja saistÄ«tā partnera kontā nav iepriekš minētās minimālās summas, lÄ«dzekļi tiek automātiski pārnesti uz nākamo periodu utt., lÄ«dz uzkrājas nepieciešamā summa. ArÄ« negatÄ«vs konta atlikums tiek pārnests uz nākamo mēnesi.
‎8.2. Uzņēmuma saistÄ«to partneru programmai ir tiesÄ«bas aizturēt saistÄ«tajam artnerim pienākošos maksājumus uz laiku lÄ«dz 2 (diviem) mēnešiem, ja partneru programmā rodas neparedzēti tehniski traucējumi, kā arÄ«, ja jāpārbauda saistÄ«tais partneris un viņa datplÅ«smas avoti. Maksājuma aizturēšanas gadÄ«jumā saistÄ«tais partneris var noskaidrot iemeslus pie uzņēmuma personāla vadÄ«tāja — saistÄ«to partneru programmas pārstāvja.

8.3. Kompānijai ir vienpersoniskas un ekskluzÄ«vas tiesÄ«bas aprēķināt un iemaksāt Peļņu Partnera kontā tādā pašÄ valÅ«tā, kādā Kompānija ir saņēmusi ienākumus no Partnera piesaistÄ«tajiem Jaunajiem lietotājiem.


9. StrÄ«du izšÄ·iršanas kārtÄ«ba
‎9.1. SaistÄ«tais partneris var apstrÄ«dēt jebkuru saistÄ«to partneru programmas pārstāvju lēmumu. Šim nolÅ«kam saistÄ«tajam partnerim ir jāsazinās ar saistÄ«to partneru programmas atbalsta dienestu un jāizklāsta savi argumenti.
‎9.2. SaistÄ«tie partneri sniedz visu informāciju tikai rakstveidā, nosÅ«tot to uz saistÄ«to partneru programmas atbalsta dienesta oficiālo e-pasta adresi. Atbalsta dienesta kontaktinformācija ir norādÄ«ta saistÄ«to partneru programmas tÄ«mekļa vietnē.
‎9.3. SaistÄ«to partneru programmas atbalsta dienestam ir tiesÄ«bas atteikties izskatÄ«t sÅ«dzÄ«bu, ja saistÄ«tais partneris nevar sniegt pierādÄ«jumus par pārkāpuma neesamÄ«bu.
‎9.4. SÅ«dzÄ«bas izskatÄ«šanas termiņš ir 14 (četrpadsmit) darba dienas no tās saņemšanas datuma.
‎9.5. Pēc sÅ«dzÄ«bas izskatÄ«šanas jebkuri uzņēmuma pieņemtie lēmumi par Melbet saistÄ«to partneru programmu ir galÄ«gi un nav pārsÅ«dzami. Uzņēmums patur tiesÄ«bas dzēst visu saziņu, kas satur rupjÄ«bas, apvainojumus, aicinājumu uz vardarbÄ«bu vai nepatiesas apsÅ«dzÄ«bas, un attiecÄ«gi pārtraukt sadarbÄ«bu ar saistÄ«to partneri, kurš ir atbildÄ«gs par šÄdas saziņas nosÅ«tÄ«šanu.