Algemene voorwaarden

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST
‎(HIERNA 'OVEREENKOMST')
ALGEMENE DEFINITIES

Het wedbedrijf is de internetbron Melbet (hierna het 'bedrijf') die gebruikers online weddenschappen aanbiedt.

Het hoofdmerk van het bedrijf is een reeks aspecten die het bedrijf onderscheiden, waardoor het gemakkelijk herkenbaar is voor gebruikers. Het primaire merk van het bedrijf (hierna het 'bedrijfsmerk') voor dit partnerprogramma is Melbet.

De website of bron van het bedrijf (hierna ook Melbet) is een of meer websites van het bedrijf met het gehele of gedeeltelijke bedrijfsmerk in de domeinnaam.

De producten van het bedrijf zijn de dienst of reeks diensten die aan de gebruikers worden aangeboden op de bronnen van het bedrijf.

Het partnerprogramma is een vorm van samenwerking tussen het bedrijf en de partner die wordt uitgevoerd via de bronnen van het bedrijf, met name Melbetpartners.com, waarbij de partner met eigen bron(nen) reclame kan maken voor de diensten van het bedrijf en daarvoor een vergoeding ontvangt. De basisprincipes van dit type samenwerking worden hieronder uiteengezet en worden beschouwd als aanvaard door de partner vanaf het moment van diens registratie in het partnerprogramma op Melbetpartners.com.

De partner is een webmaster (individu of rechtspersoon) die voldoet aan de voorwaarden van het partnerprogramma op Melbetpartners.com, met als belangrijkste doel om nieuwe gebruikers aan te trekken naar de bron van het bedrijf en de producten te promoten.

Het partneraccount is een persoonlijk account van de partner in het partnerprogramma.

Nieuwe gebruikers zijn gebruikers die voorheen geen spelersaccount hadden op een website van Melbet, en die door de partner via speciale tools zijn aangeworven voor de website van het bedrijf, een spelersaccount op Melbet hebben geregistreerd en een eerste storting hebben gedaan.

De verwijzingslink is een link naar de website van het bedrijf die de unieke identificatiecode van de partner bevat.

Verdiensten zijn de geldelijke beloningen die de partner ontvangt als commissie op de winst uit nieuwe gebruikers die door de partner zijn verworven.

Betaling is een uitbetaling van verdiensten die vanaf het interne account van het partnerprogramma via een extern betalingssysteem aan de partner worden overgemaakt.

De rapportageperiode is een periode die kan worden opgegeven zodat de partner de resultaten van hun werkzaamheden binnen het partnerprogramma kan volgen.

Reclamemateriaal is tekst, beeld, audio, video en gemengd materiaal met een reclamekarakter, dat dient om de producten van het bedrijf op het internet te promoten.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

‎1. Algemene bepalingen


‎1.1. De partner verbindt zich ertoe vóór aanvang van de werkzaamheden met het bedrijf kennis te nemen van de voorwaarden van het partnerprogramma en deze te aanvaarden.
1.2. Alleen een gebruiker van 18 jaar of ouder kan lid worden en voldoen aan de voorwaarden van het partnerprogramma.
Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens derden voor het niet naleven van de clausule inzake meerderjarigheid door de partner. Bij overtreding van deze clausule heeft het bedrijf het recht de betaling van de verdiensten aan de partner te weigeren en het account van de partner te bevriezen.
1.3. De partner is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens en de opslag ervan, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonsgegevens door de partner en/of de overdracht ervan aan derden.
‎1.4. Binnen het partnerprogramma behoudt het bedrijf zich het recht voor om samenwerking met een partner te weigeren en is het bedrijf niet verplicht zijn weigering te onderbouwen.
1.5 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder voorafgaande melding aan de Partner te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht bij publicatie op de website. Het bedrijf kan de Partner van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen, maar is hiertoe niet verplicht. De Partner is er verantwoordelijk voor om deze overeenkomst en de website regelmatig te controleren op updates. Door het gebruik van de diensten en producten van het Bedrijf te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, accepteert de Partner de herziene overeenkomst.

De geldige versie van de overeenkomst is de versie die op de website van het Partnerprogramma is gepubliceerd.
‎1.6. De partner kan zich slechts eenmaal registreren bij het partnerprogramma. Opnieuw registeren, ook als sub-partner, is strikt verboden.


‎2. Plaatsing van reclamemateriaal


2.1. De samenwerking met de partner in het kader van het partnerprogramma houdt impliciet in dat de partner reclamemateriaal plaatst op de bron(nen) van de partner.
2.2. Bij het plaatsen van het reclamemateriaal in het kader van de samenwerking met het bedrijf moet de partner zich strikt houden aan de toepasselijke wetten in het land van plaatsing, de eisen van regelgevende instanties en ethische normen. Ook mag de partner uitsluitend gebruikmaken van reclamemateriaal dat door het bedrijf is gecontroleerd en goedgekeurd.
‎2.3. Als een partner hun eigen reclamemateriaal opstelt, dient de partner dit reclamemateriaal ter controle en goedkeuring aan de vertegenwoordiger van het partnerprogramma aan te bieden. Bij schending van deze clausule zijn de gevolgen zoals beschreven in clausule 2.9 van de overeenkomst van toepassing op de partner.
‎2.4. De partner stemt ermee in de relevantie en nauwkeurigheid van het op hun bron(nen) geplaatste reclamemateriaal (o.a. websites, sociale netwerken en instant messengers) te controleren. *
‎* Irrelevant reclamemateriaal omvat:
- onjuiste voorwaarden voor acties, bonussen en speciale aanbiedingen;
‎- verouderde creatieve materialen;
‎- reclamemateriaal met een irrelevant bedrijfslogo;
‎- reclamemateriaal met daarop de naam van het bedrijf of een van zijn merken dat links naar de website van concurrenten bevat. In geval van een dergelijke overtreding heeft het bedrijf het recht om de voorwaarden van de overeenkomst met de partner onmiddellijk te herzien, waarbij het bedrijf zich de mogelijkheid voorbehoudt om het partneraccount te blokkeren.
‎2.5. De partner is volledig en als enige verantwoordelijk voor de werking en inhoud van de bron(nen) waar het reclamemateriaal wordt geplaatst.
‎2.6. De partner garandeert en verbindt zich ertoe te voorkomen dat op hun bron(nen) materiaal wordt geplaatst dat lasterlijk, onderhevig aan leeftijdsbeperkingen, illegaal, schadelijk, bedreigend, obsceen, racistisch of etnisch intolerant, of anderszins ongewenst of discriminerend, gewelddadig, politiek incorrect is of anderszins in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van het bedrijf of de rechten van derden.
‎2.7. De partner mag geen reclame of inhoud ter promotie van de website van het bedrijf plaatsen in landen waar dit verboden is, met inbegrip van landen waarvan de situatie nog niet wettelijk beschikt is.
2.8. De partner mag geen gebruikmaken van gemotiveerd (inclusief schematisch) verkeer.
‎2.9. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor claims van derden in verband met de bron(nen) van de partner of producten of diensten die daarmee verband houden.
Indien het reclamemateriaal op de bron(nen) van de partner in strijd met deze overeenkomst wordt bevonden, ontvangt de partner een waarschuwing met het verzoek dit materiaal te vervangen. De partner stemt ermee in om een dergelijke schending binnen 5 (vijf) werkdagen op te lossen.
Indien de zaak tijdens de aangegeven termijn onopgelost blijft, behoudt het bedrijf zich het recht voor om via het partnerprogramma de betalingen aan de partner te blokkeren totdat de overtreding is opgelost.
In geval van regelmatige overtreding van deze clausule van de overeenkomst heeft het bedrijf via het partnerprogramma het recht om de samenwerkingsvoorwaarden met de partner te herzien.


‎3. Verkeersbronnen


‎3.1. Bij de registratie stemt de partner ermee in uitgebreide informatie te verstrekken over de verkeersbronnen die de partner voornemens is te gebruiken in samenwerking met het bedrijf.
3.2. De partner is aansprakelijk voor het eventueel opzettelijk achterhouden van verkeersbronnen. Deze acties kunnen ertoe leiden dat het bedrijf via het partnerprogramma strafmaatregelen neemt, waaronder mogelijk het blokkeren van betalingen en het herzien van de samenwerkingsvoorwaarden met de partner.
‎3.3. De controledienst van het bedrijf heeft controle over de conformiteit van de door de partner gebruikte verkeersbronnen. De partner kan op opheldering vragen via de ondersteuningsdienst van het partnerprogramma.


4. Beperkingen op het gebruik van het intellectuele eigendom van het bedrijf


4.1. Het is de partner verboden om het uiterlijk van de websites of individuele landingspagina's van het hoofdmerk van het bedrijf, of de websites van door het bedrijf geregistreerde handelsnamen en handelsmerken, geheel of gedeeltelijk te kopiëren. Ook mogen de websites of landingspagina van de partner niet de indruk wekken dat ze beheerd worden door of verbonden zijn met het hoofdmerk van het bedrijf en eventuele gelieerde merken.
4.2. De partner is niet gerechtigd om de logo's, afbeeldingen en reclamematerialen van het bedrijf te gebruiken zonder toestemming van de vertegenwoordigers van het bedrijf, met uitzondering van materialen die worden ontvangen als onderdeel van het partnerprogramma.
‎4.3. De partner stemt ermee in om op het websiteadres (domein), de interne pagina's en de mobiele apps geen gebruik te maken of registratie te doen van de (gedeeltelijke) naam van het hoofdmerk van het bedrijf, andere merknamen van het bedrijf, of namen die in verwarrende mate overeenkomen met het handelsmerk van het bedrijf. De partner stemt in met het recht van het bedrijf om waarschijnlijkheid van verwarring te bepalen.
‎4.4. De partner heeft geen recht om trefwoorden, zoekopdrachten of andere identificerende kenmerken te verwerven/registreren/gebruiken voor gebruik in zoeksystemen, portalen, reclamediensten of andere zoek-/verwijzingsdiensten die identiek zijn aan of lijken op handelsnamen (handelsmerken) van het bedrijf of van andere merken die het eigendom zijn van het bedrijf. Hieronder vallen metatags op de website van de partner die identiek zijn aan of lijken op handelsnamen (handelsmerken) van het bedrijf.
De partner is niet gerechtigd om op sociale netwerken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Facebook en Twitter) pagina's en/of groepen aan te maken die ten onrechte kunnen worden gezien als pagina's of groepen van het bedrijf en/of diens merken.
De partner stemt er ook mee in geen mobiele of webapplicaties te creëren of te verspreiden, noch websites die ten onrechte kunnen worden gezien als applicaties of websites van de merken van het bedrijf.
‎4.5. In geval van schending van clausules 4.1 tot en met 4.4 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht de samenwerkingsvoorwaarden met de partner te herzien.


‎5. Concurrentie


‎5.1. De partner stemt ermee in geen reclamemateriaal te plaatsen en verspreiden namens het bestuur, de managers of andere medewerkers van het bedrijf, en in het bijzonder het partnerprogramma. Alle reclamemateriaal en oproepen aan klanten namens het bedrijf worden verzonden vanaf officiële e-mailadressen die op de website van het bedrijf vermeld staan.
5.2. De partner is niet gerechtigd om contact op te nemen met potentiële klanten op een wijze die leidt tot concurrentie tussen de partner en het bedrijf voor wat betreft de promotie van de website(s).
‎5.3. De partner mag geen spammail, contextuele reclame met merken van het bedrijf of vormen van reclame zoals click-under of pop-under gebruiken om reclame te maken voor het bedrijf.
‎5.4. De partner stemt ermee om potentiële nieuwe gebruikers van het bedrijf geen incentives (financiële of andere stimulansen) aan te bieden voor het registreren, storten of andere acties als onderdeel van het partnerprogramma zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, met uitzondering van standaard reclameprogramma's die het bedrijf van tijd tot tijd kan aanbieden via het partnerprogramma.
‎5.5. De partner mag zelf geen eigen spelersaccount bij het bedrijf aanmaken via de verwijzingslink en mag ook niet samenwerken met andere gebruikers.
‎5.6. De partner mag geen gebruikmaken van 'cookie-stuffing', te weten:
‎- het openen van de Melbet-website in iFrame met afmeting nul, of in de onzichtbare zone;
- het invoegen van tags, cookiescripts en andere soortgelijke manipulaties.
‎5.7. De partner mag geen view-through attributiemodel gebruiken om de applicaties van het bedrijf te promoten.
‎5.8. In geval van schending van clausules 5.1 tot en met 5.7 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht de samenwerkingsvoorwaarden met de partner te herzien en het partneraccount eventueel te sluiten.

‎6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan de partner vertrouwelijke informatie ontvangen over de werking van bedrijf, de bedrijfsvoering, technologieën en het partnerprogramma (zoals verdiensten en andere commissies die de partner ontvangt in het kader van het programma).
‎6.2. De partner stemt ermee in om geen vertrouwelijke informatie vrij te geven of over te dragen aan derden, tenzij de partner daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft verkregen van het bedrijf. De partner gebruikt vertrouwelijk informatie uitsluitend voor de doeleinden uit deze overeenkomst. De verplichtingen van de partner met betrekking tot vertrouwelijke informatie blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.
‎6.3. In geval van schending van clausules 6.1 en 6.2 van deze overeenkomst heeft het bedrijf het recht om de overeenkomst met de partner te beëindigen en sancties toe te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over de bescherming van vertrouwelijke informatie.


‎7. Vergoeding voor het aantrekken van nieuwe gebruikers

‎7.1. De verdiensten van de partner hebben geen vaste waarde en zijn afhankelijk van het inkomen dat het bedrijf verdient uit nieuwe gebruikers die zich via de verwijzingslink van de partner hebben geregistreerd, alsook van de kwaliteit van sitebezoeken.
7.2. Meteen na registratie ontvangt elke nieuwe partner 3 (drie) kalendermaanden lang een vergoeding ter waarde van 20% (twintig procent) van de nettowinst van het bedrijf uit nieuwe, door de partner aangetrokken gebruikers ter verhoging van de omzet. Na afloop van de vastgestelde periode van 3 (drie) kalendermaanden bedraagt de vergoeding vanaf 15% (vijftien procent) van de nettowinst van het bedrijf uit nieuwe, door de partner aangetrokken gebruikers. Dit percentage kan oplopen tot 20% (twintig procent) en 25% (vijfentwintig procent), afhankelijk van het aantal nieuwe aangetrokken gebruikers: De partner kan de voorwaarden voor het verhogen van de vergoeding herzien met de vertegenwoordiger van het partnerprogramma.
‎7.3. Als de partner binnen 3 (drie) opeenvolgende kalendermaanden niet meer dan 3 (drie) nieuwe gebruikers heeft aangetrokken, heeft het bedrijf het recht (maar niet de verplichting) om de samenwerkingsvoorwaarden met de partner te wijzigen, waaronder het verlagen van de vergoeding voor de partner of het opschorten van het partneraccount in het partnerprogramma. In individuele gevallen kan het beëindigen van de huidige overeenkomst met de partner aan de orde komen.
Actieve acties van de partner in het promoten van de merken van het bedrijven kunnen daarentegen reden vormen voor het verbeteren van de samenwerkingsvoorwaarden, in het bijzonder het verhogen van de vergoeding. De partner wordt hier schriftelijk over ingelicht via het e-mailadres dat is opgegeven in het partneraccount.


‎8. Betaling van vergoeding

8.1. De partner kan eens per week verdiensten ontvangen (elke dinsdag, voor de periode van maandag tot en met zondag van de voorgaande week), maar alleen als de partner vooraf de betalingsinformatie is overeengekomen met de manager, de verdiensten hoger zijn dan de minimale betalingswaarde van $ 30 (dertig Amerikaanse dollar) en meer dan 4 spelers heeft aangetrokken. Het geld dat opgenomen kan worden komt uit volledig berekende evenementen. Inkomsten uit evenementen die nog niet zijn berekend, worden achtergehouden tot ze volledig berekend zijn (wachtstatus).
Als de partner niet het hierboven vermelde minimumbedrag op het partneraccount heeft staan, wordt het geld automatisch overgedragen naar de volgende periode. Dit gaat zo door tot het vereiste bedrag wordt bereikt. Ook een negatief saldo wordt overgedragen naar de volgende maand.
8.2. Het partnerprogramma van het bedrijf heeft het recht om betalingen aan de partner tot 2 (twee) maanden te vertragen in geval van technische storingen in het partnerprogramma, of indien dat nodig is om de partner en diens verkeersbronnen te kunnen bevestigen. In geval van een vertraagde betaling kan de partner de persoonlijke manager, de vertegenwoordiger van het partnerprogramma, om opheldering vragen.

8.3. Het bedrijf heeft het enige en exclusieve recht om de verdiensten op het partneraccount in dezelfde valuta te berekenen en uit te keren als het door het bedrijf ontvangen inkomen uit de nieuwe gebruikers die door de partner zijn aangetrokken.


‎9. Geschillenbeslechting
9.1. De partner mag beslissingen van de vertegenwoordigers van het partnerprogramma aanvechten. Hiervoor dient de partner contact op te nemen met de ondersteuningsdienst van het partnerprogramma en de desbetreffende argumenten aan te voeren.
‎9.2. Partners dienen alle informatie uitsluitend schriftelijk aan het officiële e-mailadres van de ondersteuningsdienst van het partnerprogramma te richten. De contactgegevens van de ondersteuningsdienst staan op de website van het partnerprogramma vermeld.
‎9.3. De ondersteuningsdienst van het partnerprogramma heeft het recht om te weigeren een klacht in behandeling te nemen als de partner onvoldoende bewijs kan aanvoeren dat er geen schending heeft plaatsgevonden.
‎9.4. De termijn voor het in behandeling nemen van een klacht is 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst.
‎9.5. Na het in behandeling nemen van de klacht zijn alle beslissingen van het bedrijf met betrekking tot het partnerprogramma van Melbet definitief en bindend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle communicatie die grof taalgebruik, beledigingen, aansporing tot geweld of valse beschuldigingen bevat te verwijderen en om de samenwerking met de verantwoordelijke partner dientengevolge op te schorten.