Reeglid ja tingimused

PARTNERLUSLEPING

‎(EDASPIDI LEPING)

ÜLDISED MÕISTED

Kihlveoettevõte on internetiressurss Melbet (edaspidi „ettevõte“), kus kasutajatele pakutakse veebipõhiseid kihlveovõimalusi.

Ettevõtte peamine kaubamärk on komponentide kogum, mis eristab ettevõtet teistest, muutes selle kasutajate seas kergesti äratuntavaks. Ettevõtte peamiseks kaubamärgiks (edaspidi „ettevõtte kaubamärk“) käesoleva partnerprogrammi puhul on Melbet.

Ettevõtte veebisait või ressurss (edaspidi ka Melbet) on üks või mitu ettevõtte veebisaiti, mis sisaldavad täielikult või osaliselt ettevõtte kaubamärki domeeninimes.

Ettevõtte tooted on teenus või teenuste kogum, mida pakutakse kasutajatele ettevõtte ressurssidel.

Partnerprogramm on koostöö vorm ettevõtte ja partneri vahel, mida rakendatakse ettevõtte ressursside, eelkõige Melbetpartners.com kaudu, kus partner võib oma ressurssi või ressursse kasutades reklaamida ettevõtte teenuseid ja saada selle eest tasu. Seda tüüpi koostöö põhiprintsiibid on sätestatud allpool ja loetakse aktsepteerituks hetkest, kui ta registreerib Melbetpartners.com partnerprogrammis.

Partner on veebimeister (füüsiline või juriidiline isik), kes täidab Melbetpartners.com'i partnerprogrammi tingimusi, mille peamine eesmärk partnerprogrammi osana on meelitada uusi kasutajaid ettevõtte ressursile, samuti reklaamida selle tooteid.

Partnerikonto on partneri isiklik konto partnerprogrammis.

Uued kasutajad on kasutajad, kellel varem ei olnud mängijakontot ühelgi Melbeti veebisaidil, keda partner on meelitanud ettevõtte veebisaidile spetsiaalsete vahendite abil, kes on registreerinud Melbetis mängijakonto ja teinud esimese sissemakse.

Viitelink on link ettevõtte veebisaidile, mis sisaldab partneri unikaalset tuvastajat.

Tulu on rahaline tasu, mida partner saab vahendustasuna partneri poolt toodud uutelt kasutajatelt saadud kasumi eest.

Makse on makse (tulu), mis kantakse partnerile üle partnerprogrammi sisekontolt välise maksesüsteemi kaudu.

Aruandeperiood on ajavahemik, mida saab määrata, et partner saaks jälgida oma töö tulemusi partnerprogrammis.

Reklaammaterjalid on reklaami iseloomuga tekstid, graafilised, audio-, video- ja segamaterjalid, mille eesmärk on reklaamida ettevõtte tooteid Internetis.

LEPINGU REEGLID JA TINGIMUSED

‎1. Üldsätted

1.1. Partner kohustub enne ettevõttega koostöö alustamist tutvuma partneriprogrammi reeglite ja tingimustega ja nendega nõustuma.

1.2. Ainult 18-aastane või vanem kasutaja võib saada liikmeks ja täita partnerprogrammi tingimusi.

Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute ees selle eest, et partner ei täida täisealisust käsitlevat klauslit. Kui seda klauslit rikutakse, on ettevõttel õigus keelduda tulu maksmisest partnerile ja külmutada tema partnerikonto.

‎1.3. Partner kannab täielikku vastutust isikuandmete turvalisuse eest, nende säilitamise eest, sealhulgas sisselogimise ja paroolide eest. Ettevõte ei vastuta isikuandmete kadumise eest partneri poolt ja/või nende edastamise eest kolmandatele isikutele.

‎1.4. Partnerprogrammi kaudu jätab ettevõte endale õiguse keelduda koostööst mis tahes partneriga, samas ei ole ettevõte kohustatud oma keeldumist põhjendama.

‎1.5. Ettevõttel on õigus teha muudatusi käesolevas lepingus ja vaadata läbi koostöö tingimused partnerprogrammi esindajaga. Võimaluse korral saadetakse teade oluliste muudatuste kohta e-posti aadressile või muu sidevahendi kaudu, mille partner on andnud partnerikontol.

Lepingu kehtiv versioon on versioon, mis on avaldatud partnerprogrammi veebisaidil.

‎1.6. Partner võib registreeruda partnerprogrammis ainult üks kord ning uuesti registreerimine, sealhulgas allpartnerina, on rangelt keelatud.

2. Reklaammaterjalide paigutamine

‎2.1. Koostöö partneriga partnerprogrammi raames eeldab reklaammaterjalide paigutamist partneri ressursil või ressurssidel.

‎2.2. Reklaammaterjalide paigutamisel osana koostööst ettevõttega peab partner rangelt järgima reklaammaterjalide paigutamise riigis kehtivaid seadusi, reguleerivate asutuste nõudeid ja eetikanorme; kasutama ainult selliseid reklaammaterjale, mis on ettevõtte poolt modereeritud ja heaks kiidetud.

‎2.3. Kui partner valmistab ise oma reklaammaterjale ette, peab partner tingimata esitama need reklaammaterjalid modereerimiseks ja heakskiitmiseks partnerprogrammi esindajale. Lepingu käesoleva punkti rikkumise korral kaasnevad partnerile lepingu punktis 2.9 sätestatud tagajärjed.

‎2.4. Partner nõustub jälgima oma ressurssidele või ressurssidele (veebilehed, sotsiaalvõrgustikud, kiirsõnumid jne) paigutatud reklaammaterjalide asjakohasust ja täpsust. *

‎* Ebaolulised reklaammaterjalid on:

‎- ebakorrektsed tingimused kampaaniate, boonuste ja eripakkumiste puhul;

‎- aegunud reklaamid;

‎- Reklaammaterjalid, mis sisaldavad ebaolulise ettevõtte logo;

‎- Reklaammaterjalid, milles kasutatakse ettevõtte või mõne selle kaubamärgi nime ja mis sisaldavad linke konkurentide veebilehtedele. Sellise rikkumise korral on ettevõttel õigus viivitamatult vaadata läbi lepingu tingimused partneriga, jättes endale võimaluse blokeerida tema partnerikonto.

‎2.5. Partner vastutab täielikult ja ainuisikuliselt selle ressursi või nende ressursside toimimise ja sisu eest, kuhu reklaammaterjalid on paigutatud.

‎2.6. Partner garanteerib ja kohustub vältima oma ressursil või ressurssidel mis tahes materjalide paigutamist, mis on laimavad, vanusepiiranguga, ebaseaduslikud, kahjulikud, ähvardavad, rõvedad, rassiliselt või etniliselt sallimatud või muul viisil ebavajalikud või diskrimineerivad, vägivaldsed, poliitiliselt ebakorrektsed või muul viisil vastuolus või rikuvad ettevõtte või kolmandate isikute õigusi.

‎2.7. Partner ei tohi paigutada reklaami või sisu, mis reklaamib ettevõtte veebisaiti riikides, kus see on keelatud, sealhulgas riikides, kus olukord on lahendamise protsessis.

‎2.8. Partner ei saa kasutada motiveeritud (sealhulgas skemaatilist) liiklust.

‎2.9. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute nõuete eest, mis on seotud partneri ressursside või vahenditega, mis tahes toodetega või nendega seotud teenustega.

Kui partneri ressursil või ressurssidel leitakse reklaammaterjale, mis rikuvad käesolevat lepingut, saadetakse partnerile hoiatus koos nõudega need materjalid asendada. Partner nõustub kõrvaldama ilmnenud rikkumise 5 (viie) tööpäeva jooksul.

Kui asi jääb määratud tähtaja jooksul lahendamata, jätab ettevõte endale partnerprogrammi kaudu õiguse blokeerida partnerile tehtavad maksed, kuni rikkumine on kõrvaldatud.

Lepingu käesoleva klausli korrapärase rikkumise korral on ettevõttel õigus partnerprogrammi kaudu muuta partneriga tehtava koostöö tingimusi.

3. Liikluse allikad

‎3.1. Registreerimisel nõustub partner esitama põhjaliku teabe liikluse allikate kohta, mida ta kavatseb kasutada koostöös ettevõttega.

‎3.2. Partner vastutab liikluse allikate tahtliku varjamise eest. Sellised tegevused võivad viia selleni, et ettevõte võtab partnerprogrammi kaudu karistusmeetmeid, mis võivad hõlmata maksete blokeerimist ja partneriga tehtava koostöö tingimuste muutmist.

‎3.3. Ettevõtte modereerimisteenus kontrollib partneri poolt kasutatavate liiklusallikate vastavust nõuetele. Selgituste saamiseks võib partner võtta ühendust partnerprogrammi klienditoega.

4. Ettevõtte intellektuaalse omandi objektide kasutamise piirangud

‎4.1. Partneril on keelatud täielikult või osaliselt kopeerida ettevõtte peamise kaubamärgi veebisaitide või üksikute maandumislehtede, samuti ettevõtte poolt registreeritud kaubamärkide veebisaitide välimust. Lisaks ei tohi partneri veebisaidid või maandumislehed jätta muljet, et neid hallatakse või need on seotud ettevõtte peamise kaubamärgi ja sellega seotud kaubamärkidega.

‎4.2. Partneril ei ole õigust kasutada ettevõtte logosid, graafikat ja turundusmaterjale ilma ettevõtte esindajate nõusolekuta, välja arvatud materjale, mis on saadud partnerprogrammi raames.

‎4.3. Partner nõustub mitte registreerima ega kasutama veebisaidi aadressi (domeeni), selle siselehekülgede ja mobiilirakenduste osas ettevõtte peamise kaubamärgi või teiste ettevõtte kaubamärkide nime mis tahes varianti, mis sisaldab või koosneb ettevõtte mis tahes kaubamärgi nimest või mis on segiajamise eesmärgil sarnane ettevõtte kaubamärgiga või sarnane ettevõtte kaubamärgi nimega. Partner nõustub ettevõtte õigusega määrata segiajamise tõenäosus.

‎4.4. Partneril ei ole õigust omandada/registreerida/kasutada märksõnu, otsinguküsimusi või muid tunnuseid, mida kasutatakse otsingusüsteemides, portaalides, reklaamiteenustes või muudes otsingu-/viitamisteenustes, mis on identsed või sarnased ettevõtte või mõne muu ettevõtte omanduses oleva ärinime (kaubamärgi) nimetustega. Nende hulka kuuluvad ka metatähed partneri veebisaidil, mis on identsed või sarnased mis tahes ettevõtte ärinimedega (kaubamärkidega).

Partneril ei ole õigust luua sotsiaalvõrgustikes (sealhulgas, kuid mitte ainult Facebookis, Twitteris jne) lehekülgi ja/või gruppe, mida võidakse ekslikult tõlgendada ettevõtte ja/või ettevõtte kaubamärkide lehekülgedeks või gruppideks.

Partner nõustub samuti mitte looma või levitama mobiil- või veebirakendusi, samuti veebisaite, mida võidakse ekslikult tõlgendada ettevõtte kaubamärkide rakendustena või veebisaitidena.

‎4.5. Punktide 4.1 - 4.4 rikkumise korral on ettevõttel õigus koostöö tingimused partneriga üle vaadata.

‎5. Konkurents

‎5.1. Partner nõustub mitte paigutama reklaammaterjale ja mitte levitama reklaammaterjale ettevõtte ja eelkõige partnerprogrammi administratsiooni, juhtide või teiste töötajate nimel. Kõik reklaammaterjalid ja pöördumised klientidele ettevõtte nimel saadetakse ettevõtte veebilehel loetletud ametlikelt e-posti aadressidelt.

‎5.2. Partneril ei ole õigust võtta ühendust potentsiaalsete klientidega mingil viisil, mis toob kaasa konkurentsi partneri ja ettevõtte vahel seoses veebilehe või veebilehtede reklaamimisega.

‎5.3. Partneril on keelatud kasutada ettevõtte reklaamimiseks rämpsposti, kontekstuaalset reklaami koos mis tahes ettevõtte kaubamärgiga ja selliseid reklaamiformaate nagu clickunder ja popunder.

‎5.4. Partner nõustub, et ta ei paku ega anna hüvesid (rahalisi või muid) registreerimise, sissemakse tegemise või mis tahes tegevuse eest mistahes potentsiaalsele uuele kasutajale ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta partnerprogrammi raames, välja arvatud standardsed reklaamprogrammid, mida ettevõte võib aeg-ajalt partnerprogrammi kaudu pakkuda.

‎5.5. Partneril on keelatud registreerida oma mängijakontot ettevõtte juures oma viitelingi kaudu, samuti on keelatud teha kokkumängu teiste kasutajatega.

‎5.6. Partneril on keelatud kasutada küpsiste täitmist, nimelt:

‎- veebisaidi Melbet avamist nulli suurusega iframe'is, samuti nähtamatus tsoonis;

‎- siltide, küpsiste skriptide ja muude sarnaste manipulatsioonide rakendamist.

‎5.7. Partneril on keelatud kasutada ettevõtte rakenduste reklaamimisel view-through atributsioonimudelit.

‎5.8. Punktide 5.1 - 5.7 rikkumise korral jätab ettevõte endale õiguse muuta koostöö tingimusi partneriga ja võib sulgeda partnerikonto.

6. Konfidentsiaalne teave

‎6.1. Käesoleva lepingu kehtivuse ajal võidakse partnerile anda konfidentsiaalset teavet, mis on seotud ettevõtte äritegevuse, tehnoloogiate ja partnerprogrammiga (sealhulgas näiteks tulu ja muud partnerprogrammi raames partneri poolt saadavad komisjonitasud).

‎6.2. Partner nõustub mitte avalikustama ega edastama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui partneril on eelnev kirjalik nõusolek ettevõttelt. Partner kasutab konfidentsiaalset teavet ainult käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks. Konfidentsiaalset teavet käsitlevad partneri kohustused jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist.

‎6.3. Käesoleva lepingu punktide 6.1 - 6.2 rikkumise korral on ettevõttel õigus lõpetada leping partneriga ja kohaldada sanktsioone vastavalt konfidentsiaalse teabe kaitset käsitlevatele kehtivatele seadustele.

‎7. Tasu uute kasutajate kutsumise eest

‎7.1. Partneri tulu ei ole fikseeritud väärtusega ja sõltub ettevõtte sissetulekust, mis on saadud uutelt kasutajatelt, kes on registreerunud partneri viitelingi kaudu, samuti ka liikluse kvaliteedist.

‎7.2. Vahetult pärast registreerimist saab iga uus partner tasu summas 20 (kakskümmend)% ettevõtte puhaskasumist, mis on saadud tänu uutele kasutajatele, keda partner on 3 (kolme) kalendrikuu jooksul käibe suurendamiseks meelitanud. Pärast nimetatud 3 (kolme) kalendrikuu pikkuse perioodi möödumist on tasu suurus 15 (viisteist) % ettevõtte puhaskasumist, mis on saadud tänu partneri poolt kaasatud uutele kasutajatele, kusjuures tasu protsenti on võimalik suurendada sõltuvalt kaasatud uute kasutajate arvust: kuni 20 (kakskümmend) % ja 25 (kakskümmend viis) %. Partner võib koos Affiliate programmi esindajaga vaadata läbi tasu suurendamise tingimused.

‎7.3. Kui 3 (kolme) järjestikuse kalendrikuu jooksul ei meelita partner rohkem kui 3 (kolme) uut kasutajat, on ettevõttel õigus (kuid mitte kohustus) muuta partneriga tehtava koostöö tingimusi, sealhulgas vähendada partnerile makstava tasu suurust või peatada partnerikonto kasutamine partnerprogrammis. Üksikutel juhtudel võib tõstatada küsimuse kehtiva lepingu lõpetamisest partneriga.

Partneri aktiivne tegevus ettevõtte kaubamärkide reklaamimisel võib omakorda anda võimaluse parandada koostöötingimusi, eelkõige suurendada tasu suurust. Partnerit teavitatakse sellest kirjaga, mis saadetakse partnerikontol esitatud e-posti aadressile.

8. Tasu maksmine

‎8.1. Partner võib saada tulu üks kord nädalas (igal teisipäeval, ajavahemikul esmaspäevast kuni eelmise nädala pühapäevani, kaasa arvatud), kuid ainult siis, kui ta on eelnevalt kokku leppinud juhiga ettevõtte makse üksikasjad, samuti kui teenitud raha ületab minimaalse makse väärtus - $ 30 (kolmkümmend USA dollarit) ja meelitas rohkem kui 4 mängijat. Väljavõtmiseks kättesaadavad vahendid moodustuvad täielikult arvutatud sündmustest. Sündmustest saadud tulu, mis ei ole veel arvutatud, peetakse kinni kuni täieliku arveldamiseni.

Kui partneril ei ole oma partnerikontol eespool nimetatud miinimumsummat, siis kantakse raha automaatselt üle järgmisesse perioodi ja nii edasi, kuni nõutav summa on kogunenud. Ka negatiivne saldo kantakse üle järgmisesse kuusse.

‎8.2. Ettevõtte partnerprogrammil on õigus lükata makseid partnerile kuni 2 (kaks) kuud edasi, kui partnerprogrammis esineb ettenägematuid tehnilisi tõrkeid, samuti kui on vaja kontrollida partnerit ja tema liiklusallikaid. Makse hilinemise korral võib partnerprogrammiga liituja selgitada põhjuseid ettevõtte isikliku juhi - partnerprogrammi esindaja - juures.

8.3. Ettevõttel on ainuõigus arvutada ja maksta partnerkontole tulu samas valuutas, kui tulu, mille ettevõte sai partneri soovitatud uutelt kasutajatelt.

9. Vaidluste lahendamise menetlus

‎9.1. Partner võib vaidlustada partnerprogrammi esindajate mis tahes otsuseid. Selleks peab liituja võtma ühendust partnerprogrammi tugiteenusega ja esitama oma argumendid.

‎9.2. Partnerid peavad esitama kogu teabe ainult kirjalikult partnerprogrammi tugiteenistuse ametlikule e-posti aadressile. Tugiteenistuse kontaktandmed on esitatud partnerprogrammi veebilehel.

‎9.3. Partnerprogrammi tugiteenistusel on õigus keelduda kaebuse läbivaatamisest, kui partner ei suuda esitada tõendeid rikkumise puudumise kohta.

‎9.4. Kaebuse läbivaatamise tähtaeg on 14 (neliteist) tööpäeva alates selle kättesaamise kuupäevast.

‎9.5. Pärast kaebuse läbivaatamist on kõik ettevõtte poolt Melbet'i partnerprogrammi kohta tehtud otsused lõplikud ja neid ei saa muuta. Ettevõte jätab endale õiguse kustutada kõik teated, mis sisaldavad solvanguid, vägivallale õhutamist või valesüüdistusi, ning peatada nõuetekohaselt koostöö selliste teadete saatmise eest vastutava partneriga.